Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Radovi


A-1 SUPS - SISTEMI UPRAVLJANJA PROMENLJIVE STRUKTURE (RAD PO POZIVU)
Čedomir Milosavljević, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Branislava Peruničić-Draženović, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
Boban Veselić, Elektronski fakultet, Niš

A-2 UPOREDNA ANALIZA RELEJNOG EKSPERIMENTA I FAZNO ZAKLJUČANE PETLJE ZA ODREĐIVANJE KRITIČNE UČESTANOSTI I KRITIČNOG POJAČANJA PROCESA
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Miroslav Mataušek, Elektrotehnički fakultet, Beograd

A-3 REALNI DIFERENCIJATOR SA NISKOPROPUSNIM FILTROM U REGULACIONOJ KONTURI
Čedomir Milosavljević, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Branislava Peruničić, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
Boban Veselić, Elektronski fakultet, Niš

A-4 RAZVOJ INTERAKTIVNIH SIMULACIJA POMOĆU EASY JAVA SIMULATIONS I SIMULINK MODELA KAO EKSTERNE APLIKACIJE
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš

A-5 ODREĐIVANJE MAKSIMALNE OSJETLJIVOSTI NA OSNOVU FUNKCIJE KOMPLEMENTARNE OSJETLJIVOSTI I OBRNUTO U SISTEMIMA UPRAVLJANJA
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Vidan Govedarica, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

A-6 IMPLEMENTACIJA I KONFIGURACIJA ETHERCAT SISTEMA
Mladen Knežić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Željko Ivanović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

A-7 SMANJENJE UTICAJA VARIJACIJE MEđUSOBNE INDUKTIVNOSTI MOTORA U VEKTORSKI UPRAVLJANIM POGONIMA
Milan Mijalković, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Petar Petrović, Elektro-mreže Srbije

A-8 REALIZATION OF HOME AUTOMATION - LIVING ROOM AUTOMATION
Jovan Setrajcic, Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Novi Sad
Zdravko Ivankovic, DMS Group, Novi Sad
Dragica Radosav, Technical Faculty “M.Pupin” Zrenjanin
Branka Dobranic, JP Srbijagas, Serbia
Ivana Petrevska-Dukic, Univerzitet braca Karic, Beograd
Branko Petrevski, BS of Sremska Mitrovica, Serbia

A-9 INFRACRVENI PRIMOPREDAJNIK ZA KUĆNU AUTOMATIZACIJU
Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

A-10 PRIMENA SAVREMENIH SOFTVERSKIH ALATA U SISTEMIMA UPRAVLJANJA
Emilija Kisić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Predrag Poljak, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Vera Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

A-11 PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU GRADSKIM ČVRSTIM OTPADOM
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milovan Lazarević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ivana Šenk, Fakutet tehničkih nauka, Novi Sad

A-12 FEED-FORWARD UPRAVLJANJE MOMENTOM I FLUKSOM ASINHRONOG MOTORA U SLABLJENJU POLJA
Petar Matić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, Patre 5, 78000
Slobodan Vukosavić, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Bul. kralja Aleksandra 73, 11200
Dejan Raca, AMSC Windtec, Klagenfurt, Austria

A-13 ALGORITAM SLABLJENJA POLJA VEKTORSKI UPRAVLJANOG ASINHRONOG MOTORA POGODAN ZA POGONE U DOMAĆINSTVU
Evgenije Adžić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vlado Porobić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Darko Marčetić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

A-14 JAVA BIBLIOTEKA ZA RAD SA 2D RAČUNARSKOM GEOMETRIJOM
Darko Drakulić, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

A-15 QSPEEDUP: QUASI-MC IMPLEMENTATION OF THE SPEEDUP PATH INTEGRAL CODE
Dusan Vudragovic, Institute of Physics Belgrade
Antun Balaz, Institute of Physics Belgrade
Aleksandar Belic, Institute of Physics Belgrade
Aleksandar Bogojevic, Institute of Physics Belgrade

A-16 NADZOR U SISTEMU UPRAVLJANJA ROBOTIZOVANOG RENTGENA ZA VISOKU BEZBEDNOST U RADU
Milun Jevtić, Elektronski fakultet, Niš
Goran S. Đorđević, Elektronski fakultet, Niš

A-17 DESIGN OF AN OPEN SOFTWARE ARCHITECTURE FOR LEG CONTROL OF A WALKING ROBOT
Mladen Milushev, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Sofia

A-19 POBOLJŠANJE KONVERGENCIJE ALGORITAMA ZA KALIBRACIJU GEOMETRIJE ROBOTA
Dino Kosić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Velibor Đalić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Petar Marić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka

A-20 CONTROLLING THE ROBOTIC ARM USING WIIMOTE CONTROLLER
Aleksandar Pajkanovic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
Branko Dokic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
Mladen Knezic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka

A-21 PRIMER ALGORITMA ZA DETEKCIJU I PREPOZNAVANJE MARKERA PROŠIRENE STVARNOSTI
Milorad Paskaš, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
Ana Gavrovska, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dragi Dujković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Branimir Reljin, Elektrotehnički fakultet, Beograd

A-22 PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA KONTROLERA ZA ROBOT PUMA 560
Dejan Jokić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Goran S. Đorđević, Elektronski fakultet, Niš

A-23 SOME RESULTS OF TESTING THE DEVELOPED MATLAB®SIMULINK BASED FREQUENCY RESPONSE ANALYZER
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
Robin De Keyser, Faculty of Engineering, Ghent University
Clara-Mihaela Ionescu, Faculty of Engineering, Ghent University
Faiber I. Robayo, Faculty of Engineering, Ghent University

A-24 DIGITALNO UPRAVLJANJE SA UNAKRSNIM SPREZANJEM VIŠE NEZAVISNIH SERVO POGONA
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
Milić Stojić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

A-25 PLANIRANJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE WIRELESSHART MREŽE
Miroslav Kostadinović, Saobraćajni fakultet, Doboj
Mile Stojčev, Elektronski fakultet, Niš
Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Dušanka Bundalo, UniCredit Bank, Banja Luka

A-26 DIZAJN I IMPLEMENTACIJA MREŽNIH UREĐAJA KOJI KORISTE WIRELESSHART PROTOKOL
Miroslav Kostadinović, Saobraćajni fakultet, Doboj
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

A-27 MODELIRANJE I UPRAVLJANJE INVERZNIM KLATNOM U MATLAB/SIMULINK OKRUŽENJU
Darko Todorović, Elektronski fakultet, Niš
Miroslav Božić, Elektronski fakultet, Niš

B-I-1 STATISTIKA SLOŽENOG EGC MAKRO-DIVERZITI SISTEMA
Borivoje Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
Srđan Jovković, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
Danijela Manić, Elektronski fakultet, Niš

B-I-2 UTICAJ FREKVENCIJSKOG OFSETA NA PERFORMANSE OFDM/DQPSK SISTEMA
Slavimir Stošović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
Bojan Dimitrijević, Elektronski fakultet u Nišu
Dragan Antić, Elektronski fakultet u Nišu
Zorica Nikolić, Elektronski fakultet u Nišu

B-I-3 CROSS-LAYER DIZAJN OPTIMALNOG PROTOKOLA U KANALU SA VREMENSKI KORELISANIM FEDINGOM
Zoran Veličković, Visoka tehnička škola Niš
Milojko Jevtović, Jugoslovenska inženjerska akademija

B-I-4 PROBABILITY DENSITY FUNCTION OF THE SATELLITE SIGNAL IN THE PRESENCE OF RAYLEIGH FADING ON SATELLITE AND EARTH STATION
Dragana Krstić, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Dejan Rancić, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Petar Nikolić, Tigar Tyres company, Pirot
Zoran Popović, Technical Faculty of Cacak, University of Kragujevac
Goran Stamenović, Tigar, Pirot
Janko Aleksić, Ministarstvo odbrane Republike Srbije

B-I-5 ANALIZA MODELA KOMPOZITNOG FEDINGA
Bojana Nikolić, Faculty of Electronic Eengineering, University of Nis
Goran Đorđević, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Dejan Milić, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandra Cvetković, Elektronski fakultet, Niš

B-I-6 PROCENA PERFORMANSI DEKODOVANJA BCH KODOVA POMOĆU TRELISA I BCJR ALGORITMA
Tanja Živković Jovanović, Telenor d.o.o, Beograd
Predrag Ivaniš, Elektrotehnički fakultet, Beograd

B-I-7 POBOLJŠANJE PERFORMANSI OPTIČKIH TRANSPORTNIH MREŽA PRIMENOM RID-SOLOMONOVIH KODOVA
Nikola Lukić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Predrag Ivaniš, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dušan Drajić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

B-I-8 NUMERIČKA SIMULACIJA 3D FOTONIČKIH TALASOVODNIH STRUKTURA PROIZVOLJNOG OBLIKA
Dušan Đurđević, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

B-I-10 MODELOVANJE I SIMULACIJA WDM SISTEMA
Petar Bojanić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Nikola Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Miloš Slankamenac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

B-I-11 ISPITIVANJE UTICAJA ALOKACIJE TALASNIH DUŽINA DEFLEKTOVANOM SAOBRAĆAJU U OPTIČKIM WDM MREŽAMA NA KVALITET TOKA MULTIMEDIJSKIH SADRŽAJA
Danka Pevac, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Risto Bojović, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Ivana Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstava strukovnih studija, Beograd

B-II-1 SPECIFIKACIJA BAZE PODATAKA MATERIJALA PRISTUPNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE - ONTOLOŠKI PRISTUP
Miloš Tripunović, Telekom Srbija, A.D.
Zoran Anđelković, Tehnički Fakultet, Bor
Aleksandar Kojo, Telekom Srbija, A.D.

B-II-2 CREATION OF SEE ICT SATELLITE VPN
Tihomir DIVJAK, EUTELSAT S.A.

B-II-3 JEDNA REALIZACIJA INDUSTRIJSKE ETHERNET KOMUNIKACIJE SA TOLERANCIJOM PROLAZNIH OTKAZA
Sandra Đošić, Elektronski fakultet, Niš
Milun Jevtić, Elektronski fakultet, Niš
Milunka Damnjanović, Elektronski fakultet, Niš

B-II-5 KOMUNIKACIONI PODSISTEM U SISTEMU ZA NADZOR SAOBRAćAJA
Borivoj Ivetić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Vladan Minić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Marko Maćešić, Tehnomobil-Protech d.o.o. Novi Sad
Rade Raca, Tehnomobil-Protech d.o.o. Novi Sad

B-II-6 MODEL BAFERA U SISTEMU SA ADAPTIVNOM MODULACIJOM I KODIRANJEM PRIMENJEN NA BEŽIČNI KANAL
Zoran Veličković, Visoka tehnička škola Niš
Milojko Jevtović, Jugoslovenska inženjerska akademija

B-II-7 WILL THE PLASTIC REPLACE THE COPPER IN HOME AND LOCAL AREA NETWORKS?
Vujo Drndarevic, University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering

B-II-8 SIGURNOST SIP PROTOKOLA
Adis Medić, Infosys d.o.o.
Adis Golubović

B-II-9 OBEZBJEĐENJE GRANICE MREŽE VOIP PROVAJDERA UPOTREBOM OPENSBC-A I VYATTA FIREWALL-A
Petar Krgušić, PTT Inženjering, Podgorica
Zoran Brajović, PTT Inženjering, Podgorica
Biljana Vuksanović, PTT Inženjering, Podgorica
Bojana Čavić, Integral Inženjering Beograd

B-II-10 PROGNOZIRANJE PERIODA DOSTIZANJA KRITIČNE MASE KORISNIKA VOIP SERVISA
Stevan Veličković, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

B-II-11 PROJEKTOVANJE I ARHITEKTURA ZIGBEE MREŽA
Rava Filipović, ORAO a.d. Bijeljina
Verica Vasiljević, Slobomir P Univerzitet

B-II-12 RELIABLE TRANSPORT PROTOCOL WITH MULTI ADDRESSING SENSOR NODES
Mirko Kosanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš
Mile Stojčev, Elektronski fakultet u Nišu

B-II-13 MEMORIJSKI ZAHTJEVI KOD IMPLEMENTACIJE KROSBAR KOMUTATORA SA BAFERIMA U UKRSNIM TAČKAMA
Milutin Radonjić, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
Igor Radusinović, Elektrotehnički fakultet, Podgorica

B-II-14 AUKCIJSKI AGREGACIONI PROTOKOLI BAZIRANI NA AGENTIMA U MULTI-HOP BEŽIČNIM ROBOTSKIM MREŽAMA
Bojan Gašparović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ivan Mezei, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

B-II-15 IMPLEMETACIJA VOICE OVER IP (VOIP) SERVISA BAZIRANOG NA SIP PROTOKOLU O OKVIRU KABLOVSKOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA
Predrag Katanić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
Srđan Damjanović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

B-III-1 LTE - MOBILE BROADBAND
Adis Medić, Infosys d.o.o.
Adis Golubović

B-III-2 PRIMJENA PAC DIZAJNERSKOG UZORA U MOBILNIM APPLIKACIJAMA
Dragan Plakalović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

B-III-3 PROFESIONALNA IZLOŽENOST RF POLJIMA ANTENA BAZNIH STANICA NA KROVOVIMA
Petar Međedović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Darko Šuka, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

B-III-5 PRAVNA REGULATIVA ZEMALJSKOG RADIODIFUZNOG ETRA SRBIJE I POREĐENJE SA DRŽAVAMA U OKRUŽENJU
Miroslav Vrhovšek, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad
Žaklina Spalević, Univerzitet Privredna Akademija Novi Sad
Žika Miljković, Medijski Javni Servis - RadioTelevizija Srbije

B-III-6 MODEL MULTIMEDIJALNIH KOMUNIKACIJA VOIP PROVAJDERA SA POSLOVNIM KORISNICIMA
Bojana Čavić, Integral Inženjering doo Beograd
Biljana Vuksanović, "PTT Inženjering" doo Podgorica
Petar Krgušić, "PTT Inženjering" doo Podgorica

B-III-7 REGULATORSKI IZAZOVI KOJE DONOSI PRELAZAK NA NGN
Suada Hadzovic, Regulatorna agencija za komunikacije
Radovan Kovačević, Regulatorna agencija za komunikacije

B-III-8 STRATEGIJA IMPLEMENTACIJE CLOUD COMPUTING-A U TELEKOM OPERATERIMA
Aleksandar Aladžić, Telekom Srpske AD Banja Luka

B-III-9 KONTROLA SAOBRAĆAJA I TARIFE NA FIKSNIM TELEFONSKIM PRIKLJUČCIMA
Vesna Stefanović, Preduzeće za telekomunikacije «Telekom Srbija» a.d.

B-III-10 MERENJE KVALITETA DVB-T SIGNALA U STACIONARNOM I MOBILNOM PRIJEMNOM REŽIMU
Vesna Milutinovic, Republička Agencija za telekomunikacije - RATEL
Bratislav Milovanovic, Elektronski fakultet u Nišu
Dusan Jokanovic, Republička Agencija za telekomunikacije - RATEL

B-III-11 REŠENJE PROBLEMA DVOJNIČKIH PRETPLATNIKA PRIMENOM ADSL SERVISA SA IZDVOJENIM JEDNOPARIČNIM SPLITERIMA
Milan Tepšić, Beograd
Aleksandar Simikić, Beograd
Predrag Albijanić, Beograd

C-1 PODEŠAVANJE VOZILA SA POGONOM NA GAS
Milan Milovanović, IRC Direkcija razvoj automobila Zastava, Kragujevac
Branislav Nedeljković, IRC Direkcija razvoj automobila Zastava, Kragujevac
Saša Jovanović, IRC Direkcija razvoj automobila Zastava, Kragujevac
Dragoljub Radonjić, Mašinski fakultet, Kragujevac

C-2 SAVREMENI SISTEMI ZA DIJAGNOSTIKU VOZILA
Vladimir Matijević, ETŠ Rade Končar
Predrag Poljak, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Vera Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd

C-3 USING SOFTWARE "MATLAB SIMULINK" IN VEHICLE SUSPENSION SYSTEM DESIGN AND SIMULATION
Sasa Jovanovic, Zastava automobili – Direkcija Razvoj automobila
Milan Milovanovic, Zastava automobili – Direkcija Razvoj automobila
Milan Djordjevic, Zastava automobili – Direkcija Razvoj automobila

C-4 ISPITIVANJE DOMETA BEŽIČNOG SISTEMA ZA NADZOR STANJA FILTERSKIH ULOŽAKA U PNEUMATSKIM SISTEMIMA
Ivana Ignjatović, Fakultet tehničkih nauka
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka
Slobodan Dudić, Fakultet tehničkih nauka
Dragan Šešlija, Fakultet tehničkih nauka

C-5 PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA ALATA ZA TEHNOLOGIJU INJEKCIONOG BRIZGANJA KERAMIČKIH PRAHOVA
Ivanka Stanimirović, IRITEL A.D., Beograd
Zdravko Stanimirović, IRITEL A.D., Beograd

C-6 VIZUALIZACIJA RADA FLEKSIBILNOG TEHNOLOŠKOG MODULA ZA BRUŠENJE U MATLAB/SIMULINK OKRUŽENJU
Aleksandar Košarac, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Atila Požar, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

C-7 PROGRAMSKA REŠENJA ZA BRUŠENJE SLOŽENIH KONTURA NA BRUSLICAMA ZA RAVNO BRUŠENJE SA OSVRTOM NA MOGUĆE GREŠKE PRI INTERPOLACIJI
Milan Petrić, MMP Metal, Bačka Palanka
Ratko Gatalo, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

C-8 UTICAJ PROCESA FORMIRANJA STRUGOTINE NA OSCILOVANJE I DINAMIKU HABANJA ALATA
Aco Antić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Aleksandar Živković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

C-9 MERNI PODSISTEM SISTEMA ZA NADZOR KAROTAŽNIH BUŠOTINA
Srđan Klašnić, Fakultet tehničkih nauka
Miodrag Brkic, Fakultet tehničkih nauka
Milos Zivanov, Fakultet tehničkih nauka

C-10 UTICAJ TEMPERATURNOG POLJA NA DINAMIČKO PONAŠANJE ROTORA TURBOGENERATORA
Ranko Antunović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Saša Prodanović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

C-11 ERP SISTEMI U INTELIGENTNOM PRIVREđIVANJU
Zdravko Tešić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vojin Mitrović, Oktan-Proment, Bijeljina
Bojana Milić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

C-12 ANALIZA POUZDANOSTI PODSISTEMA ZA KOPANJE ROTORNOG BAGERA ER - 1250
Spasoje Trifković, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
Milija Kraišnik, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
Nebojša Radić, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo

D-1 PRIMJENA ESS-A U PROCESU IZRADE ZBIRNOG DNEVNOG RASPOREDA
Milodrag Košarac, Nezavisni operator sistema u BiH, Sarajevo
Mario Šeremet, Nezavisni operator sistema u BiH, Sarajevo

D-2 IMPLEMENTATION OF STRATEGIC ENERGY PLANNING TOOLS FOR THE BIH ENERGY SYSTEM
Marko Ikić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Semir Hadžimuratović, Faculty of Electrical Engineering in Sarajevo
Boško Kenjić, Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina
Gary A. Goldstein, International Resources Group
Evelyn L. Wright, International Resources Group
Bruno Merven, University of Cape Town

D-3 KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE SREDNJENAPONSKIH INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA U PRISUSTVU VIŠIH HARMONIKA
Bojana Novaković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Srđan Jokić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Goran Vuković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Petar Matić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

D-4 MJERE ZA ELIMINISANJE UTICAJA KOMPENZACIJE REAKTIVNE SNAGE NA KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA SA PRISUTNIM VIŠIM HARMONICIMA
Bojana Novaković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Srđan Jokić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Goran Vuković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Petar Matić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

D-5 SISTEM ZA DIJAGNOSTIKU STANJA NAPONSKIH MERNIH TRANSFORMATORA BAZIRAN NA LABVIEW APLIKATIVNOM SOFTVERU
Božidar Dimitrijević, Elektronski fakultet u Nišu
Milan Simić, Elektronski fakultet u Nišu

D-7 ALGORITAM ZA DISTANTNI RELEJ BAZIRAN NA INTEGRALU TRENUTNE SNAGE
Siniša Zubić, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Čedomir Zeljković, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka

D-8 STRUJNA RASPODELA I PODUŽNA OTPORNOST DVOSLOJNOG ZEMLJIŠTA
Karolina Kasaš-Lažetić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Miroslav Prša, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Nikola Mučalica, Elektroenergetika - Južna Bačka

D-9 ODREđIVANJE FREKVENCIJSKI ZAVISNOG EKVIVALENTNOG POLUPREČNIKA ALUČEL PROVODNIKA
Nikola Mučalica, "Energotehnika - Južna Bačka", Novi Sad
Miroslav Prša, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Karolina Kasaš-Lažetić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dragoljub Mučalica, "Elektrovojvodina", Novi Sad

D-10 NEW HYBRID MODEL FOR EFFICIENCY OPTIMIZATION OF INDUCTION MOTOR DRIVES
Branko Blanuša, Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka
Branko Dokić, Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka
Goran Vuković, Faculty of Electrical Engineering, University of Istočno Sarajevo

D-11 HIBRIDNI SISTEMI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Saša Nikolić, Termoelektrana Gacko
Vladimir Katić, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad

D-12 IMPROVEMENT OF EFFICIENCY FACTOR FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Aleksandar Stjepanović, Univerzitet Istočno Sarajevo - Saobraćajni fakultet Doboj
Slađana Stjepanović, Telekom Srpske PJ Doboj
Ferid Softić, Univerzitet u Banja Luci - Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Zlatko Bundalo, Univerzitet u Banja Luci - Elektrotehnički fakultet Banja Luka

D-13 UTICAJ LUTAJUĆIH STRUJA NA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Božo Ilić, Tehnički školski centar, Zvornik
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

D-14 INTEROPERABILNI GIS ZA ELEKTRODISTRIBUTIVNE KOMPANIJE
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandar Stanimirović, Elektronski fakultet, Niš
Miloš Bogdanović, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandar Krstić, ED Jugoistok d.o.o. Niš

E-I-1 SATURATION FILTER APPROACH TO OUTLIER DETECTION IN SOFTWARE QUALITY IMPROVEMENT DOMAIN
Srdjan Sladojevic, Faculty of Technical Sciences
Igor Setrajcic, Faculty of Technical Sciences
Dubravko Culibrk, Faculty of Technical Sciences

E-I-2 EKSTRAKCIJA SVOJSTAVA PODATAKA, PREDSTAVLJANJE I OTKRIVANJE ZNANJA U KONTEKSTU MULTIMEDIA DATA MINING
Milorad Banjanin, Fakultet Tehničkih nauka Novi Sad
Igor Lazarević, Fakultet Tehničkih nauka Novi Sad
Anton Vrdoljak, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Tijana Gavrić-Mičić, Saobraćajni fakultet Doboj

E-I-3 MICROSOFT NET PLATFORMA KAO VRLO POGODNA OKOLINA ZA RAZVOJ FIZIKALNO REALISTIČNIH APLIKACIJA
Selim Pašić, Faculty of science, University of Zagreb
Jasna Hamzabegović, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

E-I-4 MINIMIZIRANJE TROŠKOVA IZRADE SOFTVERA
Ilja Stanišević, Visoka poslovna škola strukovnih studija VIPOS Valjevo
Vesna Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija VIPOS Valjevo
Đorđe Petrović, Visoka poslovna škola strukovnih studija VIPOS Valjevo

E-I-5 APPLYING OF SYMBOLIC PROGRAM EXECUTION IN PROGRAM TESTING
Branko Markoski, Technical Faculty “M.Pupin” Zrenjanin
Dragica Radosav, Technical Faculty “M.Pupin” Zrenjanin
Jovan Setrajcic, Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Novi Sad
Branko Petreski, BŠ of Sremska Mitrovica
Jasna Mihailovic, Department of Nuclear Medicine, Institute of Oncology Sremska Kamenica
Milošević Zoran, University of Novi Sad, Faculty of Sports and Physical Education

E-I-6 BENCHMARKING VIRTUELIZACIONIH SOFTVERA VMWARE WORKSTATION I SUN VIRTUALBOX
Ratko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Zlatko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banjaluka

E-I-7 IZAZOVI U TESTIRANJU I OCENI KVALITETA WEB APLIKACIJA
Ljubomir Lazić, Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru

E-I-8 MERENJE AKUSTIČKIH PARAMETARA PROSTORIJA ZA GOVOR I MUZIKU PRIMENOM SOFTVERSKOG PAKETA EASERA
Dragan Drinčić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Sonja Krstić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Miloš Ivanović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

E-I-9 SOFTVERSKI ALAT ZA USKOPOJASNU ANALIZU IMPULSNOG ODZIVA - UPA
Natalija Vugdelija, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd

E-I-10 JEDAN PRISTUP U RAČUNARSKOM MODELOVANJU AKUSTIČKOG ODZIVA PROSTORIJE METODOM REJ-TREJSING
Srđan Bojičić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Miomir Mijić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dragana Šumarac Pavlović, Elektrotehnički fakultet, Beograd

E-I-11 VIRTUAL AUDIO PRODUCTON STUDIO APPLICATION
Nikola Slavković, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Beograd
Julijana Mirčevski, Asocijacija ”Jelena Anžujska”, Beograd
Nikola Popović, MSP, Beograd

E-I-12 PROJECT REQIREMENTS MANAGEMENT ACCORDING TO THE CMMI PRACTICES
Vladimir Kovacevic, Institute Mihajlo Pupin, Belgrade
Mirjana Stojilovic, Institute Mihajlo Pupin, Belgrade

E-I-13 ZAŠTITA SOFTVERA PATENTIMA U SAD, ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI
Snežana Šarboh, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd
Jovan Perić, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd
Miljana Perić, Interdisciplinarne studije, Univerzitet umetnosti, Beograd

E-I-14 WEB SURVEYS
Tanja Milosevic, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
Natasa Teodorovic, Fakultet za preduzetni menadzment, Novi Sad

E-I-15 TIPOVI NAPADA NA WEB SERVISE
Ognjen Joldžić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka, Univerzitet u Banjaluci
Zoran Đurić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka, Univerzitet u Banjaluci

E-I-16 USE AND TRANSFER OF ON-LINE DATA IN BASKETBALL
Branko Markoski, Technical Faculty “M.Pupin” Zrenjanin
Zdravko Ivankovic, DMS Group, Novi Sad
Petar Vasiljevic, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Miodrag Ivkovic, Technical Faculty “M.Pupin” Zrenjanin
Dusko Letic, Technical Faculty “M.Pupin” Zrenjanin

E-I-17 STASEC - ALAT ZA OTKRIVANJE SIGURNOSNIH PROPUSTA STATIČKOM ANALIZOM JAVA IZVORNOG KODA
Zoran Đurić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Dijana Vuković, Univerzitetski računarski centar Banjaluka

E-I-18 SENSOR ALERT SERVIS GINISSENSE ARHITEKTURE
Nataša Veljković, Elektronski fakultet, Niš
Sanja Bogdanović-Dinić, Elektronski fakultet, Niš
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet, Niš

E-II-1 SPECIFIKACIJE PRESLIKAVANJA IZMEĐU HETEROGENIH ŠEMA PODATAKA KORISTEĆI PRISTUP ZASNOVAN NA MODELIMA
Siniša Nešković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Milica Vučković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Nenad Aničić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

E-II-2 APPLICATION OF TIME AVERAGING IN RECOGNIZING THE SHAPE OF THE HAND
Aca Đokić, Tehnički fakultet - Čačak
Vlade Urošević, Tehnički fakultet - Čačak
Lidija Đokić, Prirodno matematički fakultet - Kragujevac

E-II-3 METODA ZA PRAĆENJE POKRETA OKA NA OSNOVU ODREĐIVANJA POZICIJE DUŽICE NA SLIKAMA
Predrag Lugonja, Fakultet tehnickih nauka
Borislav Antic, Fakultet tehnickih nauka
Vladan Minic, Fakultet tehnickih nauka
Dragan Letic, Fakultet tehnickih nauka
Dubravko Culibrk, Fakultet tehnickih nauka

E-II-4 SEGMENTACIJA DUŽICE OKA
Jasmina Smailović, Hermes SoftLab, Banja Luka
Zdenka Babić, Elektrotehnički Fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Vladimir Risojević, Elektrotehnički Fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

E-II-5 PREPOZNAVANJE EMOCIJA U ARAPSKOM PRIRODNOM I SINTETIZOVANOM GOVORU
Mohammad Al-Abbushi, Fakultat tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu
Milana Bojanić, Fakultat tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu
Vlado Delić, Fakultat tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

E-II-6 DISONANTNI INTERVALI I HIPOKSIJA
Zoran Milivojevic, Visoka tehnicka skola, Nis
Marina Milivojevic, Medicinski fakultet, Nis

E-II-7 ANALIZA BEZBEDNOSNIH I SIGURNOSNIH REšENJA U MREžNOM OKRUžENJU VIRTUELNIH DATACENTERA
Marko Šarac, Univerzitet Singidunum
Dalibor Radovanović, Univerzitet Singidunum
Saša Adamović, Univerzitet Singidunum
Tijana Radojević, Univerzitet Singidunum

E-II-8 UDALJENO UPRAVLJANJE RAČUNARIMA - UPOREDNA ANALIZA SOFTVERA
Bratislav Mikarić, Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment, Kruševac
Dušan Trajković, Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment, Kruševac

E-II-9 KARAKTERISTIKE PLATFORME ZA ISPORUKU SAAS USLUGE
Aleksandar Aladžić, Telekom Srpske AD Banja Luka

E-II-11 POREĐENJE PERFORMANSI RADA RAID-0 I RAID-5 REŠENJA U LINUX OKRUŽENJU POMOĆU TIOBENH BENCHMARKA
Borislav Đorđević, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Valentina Timčenko, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Slobodan Obradović, VIPOS, Valjevo

E-II-12 IMPLEMENTACIJA PREDIKTORA ZA UPRAVLJANJE PRISTUPIMA SDRAM MEMORIJI
Nebojša Milenković, Elektronski fakultet, Niš
Vladimir Stanković, Elektronski fakultet, Niš

E-II-13 UPRAVLJANJE PERIFERNIM UREđAJIMA PREKO USB PORTA
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

E-II-14 VREDNOVANJE PERFORMANSI RAČUNARA SA ASUS P5N-MX I P5G-MX MATIČNIM PLOČAMA
Ratko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Zdravko Kordić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Zlatko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banjaluka

E-II-15 .NET BAZIRANA APLIKACIJA ZA DIGITALNO POTPISIVANJE PORESKIH PRIJAVA
Bogdan Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske
Miroslav Ćajić, MikroByte doo

E-III-1 TRENDS FOR MORE EFFECTIVE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE
Minka Yordanova, Technical University - Gabrovo

E-III-2 ANALIZA METODA ZA KONTROLU I REVIZIJU INFORMACIONIH SISTEMA
Dalibor Radovanović, Univerzitet Singidunum
Marko Šarac, Univerzitet Singidunum
Dubravka Lučić, Ernst @ Young Beograd d.o.o.
Saša Adamović, Univerzitet Singidunum

E-III-3 RAST KVALITETA MENADŽERA INFORMACIONOG SISTEMA USLOVLJEN EVOLUCIOM CLOUD COMPUTINGA
Branko Krsmanović, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina
Momčilo Kokić, MD Perić company, Bijeljina

E-III-4 VIRTUALIZATION-HYPER V
Nenad Petrovic, National Employment Service

E-III-6 USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN FINANCIAL TIME SERIES PREDICTION AND FINANCIAL RISK PREDICTION
Slobodan Čabarkapa, ICT college, Belgrade
Nenad Kojić, ICT college, Belgrade
Ana Savić, ICT college, Belgrade
Boško Živković, Faculty of Economics, University of Belgrade, Belgrade

E-III-7 NOVE PARADIGME KOLABORATIVNOG ELEKTRONSKOG POSLOVANJA
Branislav Jevtović, Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace
Danilo Oklobdžija, Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace
Vladica Ubavić, Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace
Vladimir Mladenović, Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace

E-III-8 OCJENA RAZINE USKLAĐENOSTI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI POSLOVNOG SUSTAVA SA NORMOM ISO 27001/2
Zoran Ćosić, Statheros d.o.o.
Marija Boban, Pravni Fakultet Split

E-III-9 LEVEL OF DEVELOPMENT CARD PAYMENT SYSTEM IN SERBIA
Slobodan Obradović, Megatrend University, Belgrade
Vesna Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo
Dejan Tešić, Banka Intesa Beograd
Borislav Đorđević, Institut Mihajlo Pupin
Aleksandar Žorić, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

E-III-10 IMPLEMENTACIJA SISTEMA LANACA SNABDEVANJA
Slobodan Babić, Saga d.o.o. Beograd
Branko Milosavljević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Zoran Anđelković, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu

E-III-11 IMPLEMENTACIJA SAP PROGRAMA U ERS
Jovica Ruzic, Hidroelektrane na Trebisnjici
Dejan Basic, Elektroprivreda RS
Radoslav Bovan, Elektroprivreda RS
Tijana Ruzic

E-III-12 SOFTWARE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE ROMANIAN AND SERBIAN BORDER REGION: PROJECT REVIEW
Željko Stojanov, Technical Faculty "Mihajlo Pupin" - Zrenjanin
Codruţa Nikolescu, ARIES-TM, Timisoara
Radu Ticiu, UBIT, Timisoara
Dalibor Dobrilović, Technical Faculty "Mihajlo Pupin" - Zrenjanin

E-III-13 COMMUNICATIONS IN THE FUNCTION FOR ACHIEVING THE GOALS OF THE ORGANIZATION
Živorad Vasic, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Nikola Jančev, Visoka škola strukovnih studija za projektni menadžment, Beograd
Julijana Pantić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd

E-III-14 UTICAJ IMPLEMENTACIJE IMS PLATFORME NA POBOLJŠANJE SIGURNOSTI REALIZACIJE SERVISA MOBILNOG BANKARSTVA
Irena Jankovic, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Aleksandar Neskovic, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

E-III-15 ETRADING INFLUENCE ON THE MARKET MICROSTRUCTURE HYPOTHESIS
Nataša Teodorović, Fakultet za preduzetni menadžment, Novi Sad, Srbija
Tanja Milošević, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, Srbija

E-IV-1 INFORMACIONI SISTEM ZA PRAĆENJE KVALITETA NASTAVE
Blagodar Lovčević, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
Ljubica Mijić, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
Svetislav Lazarev, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
Dušan Stanojević, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
Milomir Stojnić, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac

E-IV-2 RAZVOJ STUDIJSKIH PROGRAMA UČENJA NA DALJINU
Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
Božo Ilić, Tehnički školski centar, Zvornik

E-IV-3 PRIMENA DALJINSKOG OBRAZOVANJA U VISOKOJ ŠKOLI ELEKTROTEHNIKE I RAčUNARSTVA
Vera Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd

E-IV-4 KARAKTERISTIKE POLAZNIKA PROFESIONALNOG OBRAZOVANJA U REŽIMU UČENJA NA DALJINU
Velimir Dedić, Visoka škola za informacione tehnologije
Slavko Pokorni, Visoka škola za informacione tehnologije
Valentin Kuleto, Link Group doo
Nikola Subotić, Link Group doo

E-IV-5 INTEGRACIJA APLIKACIJE ZA ANKETIRANJE STUDENATA SA UNIVERZITETSKIM INFORMACIONIM SISTEMOM
Danijel Mijić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš
Suzana Krstić, Medicinski fakultet, Niš

E-IV-6 PRIMENA SOFTVERSKOG PAKETA SOUND FORGE U EDUKACIJI STUDENATA U OBLASTI MUZIČKE AKUSTIKE
Sonja Krstić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Dragan Drinčić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Mirko Milošević, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

E-IV-7 PRIMENA MOBILNIH TEHNOLOGIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU
Slavica Štrbac, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Biljana Grgurović, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Gordana Jelić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd

E-IV-8 ADAPTIVNO E-OBRAZOVANJE
Milica Jevremović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd
Vladimir Ceric, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd

E-IV-9 INTERNET MARKETING VISOKO OBRAZOVNIH USTANOVA
Vladimir Cerić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd
Milica Jevremović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd

E-IV-10 MULTI-AGENTNI SISTEMI ZA ANALIZU INTERAKCIJA U NASTAVI I UČENJA
Anton Vrdoljak, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Milorad Banjanin, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Milenko Pikula, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

E-IV-11 PRIDRUŽIVANJE METAPODATAKA KOMPONENTAMA SCORM MODELA SADRŽAJA
Snježana Milinković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Milena Stanković, Elektronski fakultet, Niš

E-IV-12 PRIMENA IT U EVALUACIJI NASTAVE U VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA
Suzana Krstić, Medicinski fakultet, Niš
Nikola Radosavljević, Elektronski fakultet, Niš
Danijel Mijić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

E-IV-13 SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MATEMATIčKOM OBRAZOVANJU
Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Jelena Gavrilović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

E-IV-14 PRIMENA SISTEMA ZA ORGANIZACIJU UČENJA I UČENJA NA DALJINU U SAVREMENIM INŽENJERSKIM NASTAVNIM AKTIVNOSTIMA
Živorad Mihajlović, Fakultet Tehničkih Nauka
Vladimir Milosavljević, Fakultet Tehničkih Nauka
Miloš Živanov, Fakultet Tehničkih Nauka

E-IV-16 UPOTREBA APLIKACIJE "MUSICTHEORY.NET" U NASTAVI SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE U MUZIČKIM šKOLAMA
Gordana Manojlović, Škola za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo

E-V-2 PRIMENA CAD ALATA U PROJEKTOVANJU ELEKTRONSKIH I MAGNETNIH CIM KOMPONENTI
Zdravko Stanimirović, IRITEL A.D., Beograd
Ivanka Stanimirović, IRITEL A.D., Beograd

E-V-3 A MODEL OF THE MOLECULAR RECTIFYING DIODE TYPE AVIRAM-RATNER
Dalibor Sekulić, Faculty of Tehnical Sciences, Novi Sad
Miloš Živanov, Faculty of Tehnical Sciences, Novi Sad

E-V-4 INTEGRISANI EMI FILTRI U SISTEMIMA ENERGETSKE ELEKTRONIKE
Vladimir Šinik, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

E-V-5 PRIMENA BEŽIČNOG LC SENZORA ZA MERENJE KONCENTRACIJE VODE U GRAĐEVINSKIM MATERIJALIMA
Mirjana Maksimović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Goran Radosavljević, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Milan Radovanović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

E-V-6 SAMOOSCILUJUĆI FLUXGATE STRUJNI SENZOR SA IMPULSNO-ŠIRINSKI MODULISANOM POVRATNOM SPREGOM
Radivoje Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Milan Ponjavić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

E-V-7 MERENJE TEMPERATURE U SISTEMU SDNU
Bojan Plavšić, IRITEL
Jelena Cvetković, IRITEL

E-V-8 MERENJE JEDNOSMERNIH NAPONA METODOM PRAŽNJENJA KONDENZATORA I MIKROKONTROLERSKIM UPRAVLJANJEM
Ljubiša Golubović, Tehnički fakultet, Čačak
Mile Stojčev, Elektronski fakultet, Niš

E-V-10 PRIMENA SENZORA UBRZANJA U ZAŠTITNIM SISTEMIMA
Robert Kovač, Fakultet tehničkih nauka
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka
Radenko Purić, Lovćen osiguranje, Podgorica

E-V-11 PROJEKTOVANJE I IMPLEMENTACIJA UGRAĐENOG MIKROPROCESORSKOG SISTEMA PRIMJENOM PROGRAMABILNIH LOGIČKIH KOMPONENATA
Dražen Pašalić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Dušanka Bundalo, UniCredit Bank, Banja Luka

E-V-12 REALIZACIJA MIC-MAC-1 OGLEDNOG PROCESORA NA FPGA
Amila Akagic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Dusanka Boskovic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Novica Nosovic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Sarajevu

E-V-13 MERENJE FAZNOG ŠUMA KOD VISOKO KVALITETNIH KRISTALNIH OSCILATORA
Dragi Dujković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Irini Reljin, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Branimir Reljin, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Snežana Dedić-Nešić, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Lenkica Grubišić, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

E-V-14 POSTUPCI PODEŠAVANJA OCXO
Dragi Dujković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Irini Reljin, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Branimir Reljin, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Snežana Dedić-Nešić, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Lenkica Grubišić, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

E-V-15 VEZA ELEKTRIČNIH PARAMETARA SA KARAKTERISTIKAMA PREKIDAČKE KOMPONENTE BAZIRANE NA AMORFNOM POLUPROVODNIKU CU1(ASSE1.4I0.2)99
Miloš Slankamenac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Svetlana R. Lukić, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

E-V-16 JEDNO REŠENJE KONTROLE ISPRAVNOSTI AKUMULATORSKIH BATERIJA
Miroslav Lazić, IRITEL
Dragan Stajić, IRITEL
Bojan Plavšić, IRITEL

E-V-17 NOVE FUNKCIJE SDNU U TELEKOMU SRPSKE
Miroslav Lazić, IRITEL
Željko Kovačević, Telekom Srpske

E-V-18 JEDNA IMPLEMENTACIJA IEEE 488 USB KONTROLERA
Srđan Ajkalo, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Ognjen Bjelica, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

E-V-19 USING MPLAB IDE WITH PICDEM Z DEVELOPMENT PLATFORM
Olivera Janković, ORAO a.d. Bijeljina
Ratko Janković, Bijeljina

E-V-20 MPPT METODE ZA SOLARNE PANELE
Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Srđan Lale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

E-V-21 ALGORITHMS AND THEIR APPLICATION IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Aleksandar Stjepanović, Univerzitet Istočno Sarajevo - Saobraćajni fakultet Doboj
Slađana Stjepanović, Telekom Srpske PJ Doboj
Ferid Softić, Univerzitet u Banja Luci - Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Branko Blanuša, Univerzitet u Banja Luci - Elektrotehnički fakultet Banja Luka

E-V-22 POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRETVARAČA ENERGETSKE ELEKTRONIKE - I DIO
Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Milan Radmanović, Elektronski fakultet, Niš
Marko Ikić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Mladen Banjanin, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

E-V-23 POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRETVARAČA ENERGETSKE ELEKTRONIKE - II DIO
Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Milan Radmanović, Elektronski fakultet, Niš
Marko Ikić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Mladen Banjanin, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

E-V-24 ODREĐIVANJE OPTIMALNOG POLOŽAJA PRIJEMNIKA SUNČEVOG ZRAČENJA
Nenad Jovančić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

E-V-25 KVANTNI GENERATORI, PRIMENA, ANALITIKA I SOFTVERSKA PODRšKA
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Željka Tomić, IRITEL AD Beograd
Milena Davidović, Građevinski fakultet, Beograd
Julijana Mirčevski, Elektrotehnički fakultet Beograd
Biljana Djokić, ETŠ Rade Končar, Beograd
Monika Živković, Kliničko- bolnički centar Zemun, Beograd
Aleksandar Bugarinović, Telekom Srpske

E-V-26 KARAKTERISTIKE MATERIJALA I NJIHOVA OCENA UZ ULTRABRZE FENOMENE
Željka Tomić, IRITEL AD Beograd
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Slađana Pantelić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Stanko Ostojić, Tehnoško metalurški fakultet, Beograd
Aleksander Kovačević, Institut za fiziku, Beograd
Veljko Zarubica, Direkcija za mere i plemenite metale, Beograd

E-VI-1 GENERATORI SLUČAJNIH SEKVENCI I NJIHOV UTICAJ NA SIGURNOST
Saša Adamović, Univerzitet Singidunum
Marko Šarac, Univerzitet Singidunum
Miloš Milenković, Univerzitet Singidunum
Dalibor Radovanović, Univerzitet Singidunum

E-VI-2 DISTRIBUCIJA KRIPTOLOšKIH KLJUČEVA U MOBILNIM UREĐAJIMA POD ANDROID OPERATIVNIM SISTEMOM
Miroslav Ćajić, MikroByte doo
Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum
Bogdan Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske

E-VI-3 PKI SISTEMI, DIREKTIVE, STANDARDI I DOMAĆE ZAKONODAVSTVO
Milan Latinović, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske
Saša Marić, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
Srđan Rajčević, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske

E-VI-4 CLIENT FORM FOR VISUAL DATA COMPARISON FROM TWO SOURCES
Siniša Ilić, Faculty of Technical Sciences in Kosovska Mitrovica
Stevan Radoičić, Faculty of Technical Sciences in Kosovska Mitrovica

E-VI-5 BEZBEDNE RAčUNARSKE KOMUNIKACIJE KAO PREDUSLOV USPEšNOG POSLOVANJA SPORTSKOG CENTRA "ČAIR"
Miodrag Nikolić, Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment, Kruševac
Zoran Nikolić, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac
Bratislav Ignjatović, Sportski centar «Čair», Niš
Dragan Bogojević, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac
Dejan Radojević, Sportski centar «Čair», Niš

E-VI-6 SIGURNOST I PRIVATNOST U RFID SISTEMIMA
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Miroslav Kostadinović, Saobraćajni fakultet, Doboj

E-VI-7 MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE RSA I ECC ALGORITAMA U RFID SISTEMIMA PRIMJENOM MONTGOMERI MNOŽAČA
Marijana Ćosović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo
Zdenka Babić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Banja Luka

E-VI-8 KOMPJUTERSKI KRIMINALITET U PRAVNOJ TEORIJI, POJAM, KARAKTERISTIKE, POSLEDICE
Jelena Matijašević, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada
Svetlana Ignjatijević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada

E-VI-9 KOMPJUTERSKA FORENZIKA - ŠIROKI ASPEKTI PRIMJENE
Jasmin Cosic, Ministry of Interior
Miroslav Baca, Faculty of organizaton and informatic - FOI , Varazdin , RH

E-VI-10 STEGANOGRAFIJA I NJENE IMPLIKACIJE NA FORENZIČKE ISTRAGE
Jasmin Cosic, Ministry of Interior, Bihac
Miroslav Baca, Faculty of organization and informatics, FOI, Varadzin, RH

E-VI-11 NOVI DOKUMENT MENADŽMENT SISTEM JAVNE UPRAVE KAO PRVI KORAK PREMA "MODERNOJ JAVNOJ UPRAVI"
Milica Tepšić, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka
Mladen Radivojević, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka

E-VI-12 UPRAVLJANJEM ZNANJEM I SKLADIŠTIMA PODATAKA DO NUĐENJA USLUGA U JAVNOJ UPRAVI
Mladen Radivojević, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka
Milanka Šopin, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka
Džino Jefto, Vijeće ministara BiH, Sarajevo

E-VI-13 DATABASE OF ICT PROJECTS IN PUBLIC ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA AS AN INSTRUMENT FOR MEASURING AND COORDINATION OF DEVELOPMENT OF ICT SOLUTIONS
Srđan Rajčević, Agencija za informaciono društvo RS/Agency for Information Society of RS
Miroslav Radinković, Agencija za informaciono društvo RS/Agency for Information Society of RS
Milan Latinović, Agencija za informaciono društvo RS/Agency for Information Society of RS

E-VI-14 RAZVOJNI CIKLUS GIS-A LOKALNE UPRAVE
Dejan Janković, Opština Trebinje
Radmila Mavrak, Neimarstvo, Trebinje

E-VI-15 SISTEM ZA MOBILNO PRIKUPLJANJE PODATAKA
Miloš Pantelić, JKP Infostan, Beograd
Predrag Miladinović, JKP Infostan, Beograd
Vladimir Marković, Tatchka, Brussels

E1-1 OD RAZGOVORA DO KORISNIČKOG INTERFEJSA U RAZVOJU MEDICINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA
Tatjana Stanković, Elektronski fakultet, Niš
Petar Rajković, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandar Milenković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš

E1-2 MODUL ZA KONFIGURISANJE KORISNIČKIH PRIVILEGIJA U MEDICINSKOM INFORMACIONOM SISTEMU
Aleksandar Milenković, Elektronski fakultet, Niš
Petar Rajković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš

E1-3 KOMPARATIVNA ANALIZA ORM ALATA ZA PRIMENU U MEDICINSKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA
Stevica Cvetković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš
Ivica Marković, Elektronski fakultet, Niš

E1-4 IT PODRŠKA KAPITACIJI
Srebrenko Pešić, Elektronski fakultet, Niš
Tatjana Stanković, Elektronski fakultet, Niš

E1-5 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U RADIOLOGIJI
Jovica Praskalo, Klinički centar Banja Luka
Nebojša Vulin, Klinički centar Banja Luka

E1-6 PRIMENA SVM METODA ZA KLASIFIKACIJU PACIJENATA OBOLELIH OD ASTME
Miloš Stojanović, Visoka tehnička škola Niš
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet Niš
Milena Stanković, Elektronski fakultet Niš
Svetlana Kamenov, Dom zdravlja Niš

E1-7 IMPLEMENTACIJA ELEKTRONSKOG STOMATOLOŠKOG KARTONA U MEDICINSKOM INFORMACIONOM SISTEMU
Ivica Marković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš
Stevica Cvetković, Elektronski fakultet, Niš

E1-8 PRIMENA BASSOVOG DIFUZIONOG MODELA U PROGNOZIRANJU PRIHVATANJA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U STOMATOLOšKOJ PRAKSI
Slobodan Ivić, D.Z. Velika Plana
Stevan Veličković, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

E1-9 SISTEM POSLOVNE INTELIGENCIJE U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Dragoljub Krneta, LANACO Informacione tehnologije, Banja Luka
Vojislav Opačić, LANACO Informacione tehnologije, Banja Luka
Zoran Bobanac, LANACO Informacione tehnologije, Banja Luka
Nenad Banović, LANACO Informacione tehnologije, Banja Luka

E1-10 DICOM (DIGITAL IMAGING AND COMMUNICATION IN MEDICINE)
Mirza Salihović, Siemens d.o.o., Sarajevo
Vladimir Minić, Siemens d.o.o., Sarajevo

E1-11 PREDIKTIVNA KOMPRESIJA 3D MEDICINSKIH SLIKA
Slavica Savić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Aleksej Avramović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

E1-12 RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ENDOPROTEZE ZGLOBA KUKA BB3
Jovan Grujić, Grujić i Grujić, Novi Sad
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Aleksandar Živković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ratko Gatalo, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
Jovan Sekulić, Zdravstveni centar "Zoran Joanović", Zrenjanin

E1-13 DIREKTNA PRIMENA SLIKE SKALOGRAMA U ODREĐIVANJU MORFOLOŠKI KARAKTERISTIČNIH PCG SEGMENATA
Ana Gavrovska, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Milorad Paskaš, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
Irini Reljin, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

E1-14 COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR DETECTING QRS SEGMENT OF ECG SIGNALS
Milorad Kalezić, Elektrotehnički fakultet Podgorica
Radovan Stojanović, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
Marija Mirković, Elektrotehnički fakultet Podgorica

E1-15 REALIZACIJA UNIVERZALNOG PRENOSIVOG EKG/EEG UREĐAJA
Jovan Bajić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Ranko Milovanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Goran Stojanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

E1-16 PRIMJENA SUPERKONDUKTIVNOSTI U MEDICINSKE SVRHE
Emir Dizdarević, Siemens d.o.o., Sarajevo
Vedad Zulić, Siemens d.o.o., Sarajevo

E1-17 DETEKTORI X-ZRAKA U MEDICINSKOJ DIJAGNOSTICI
Vladimir Minić, Siemens d.o.o., Sarajevo
Mirza Salihović, Siemens d.o.o., Sarajevo

E1-18 FIZIKALNI PRINCIP I NAčIN UBRZANJA ELEKTRONA U LINEARNOM AKCELERATORU
Vedad Zulić, Siemens d.o.o., Sarajevo
Emir Dizdarević, Siemens d.o.o., Sarajevo

E1-19 MODELOVANJE BIOELEKTROHEMIJSKIH PROCESA U ŽIVOM TKIVU PRI DIRAKOVOJ NAPONSKOJ EKCITACIJI
Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje Pančevo
Zoran Stević, Tehnički fakultet u Boru
Miloš Tripunović, Telekom Srbija, A.D., Beograd

E1-20 UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIM RIZICIMA UZROKOVANIM ZRAČENJEM ELEKTROMAGNETSKOG POLJA
Darko Šuka, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Petar Međedović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

E1-21 ELECTRIC FIELD STRENGHT AND MAGNETIC FIELD STRENGHT OF MOBILE PHONES IN THE HUMAN HEAD REGION
Radoje Jevtic, ETS "Nikola Tesla", Nis
Jovan Nickovic, ETS "Nikola Tesla", Nis

E1-22 THERMAL EFECTS DURING THE TIME OF USING MOBILE PHONES
Radoje Jevtic, ETS "Nikola Tesla", Nis
Jovan Nickovic, ETS "Nikola Tesla", Nis

F-1 PLANIRANJE KRETANJA U ROBOTICI
Miljan Damjanović, Opština Istočna Ilidža

F-3 KREIRANJE MODIFIKOVANE LINUX DISTRIBUCIJE
Drago Vidović, Slobomir P Univerzitet
Miloš Ercegovčević, Slobomir P Univerzitet
Ivan Kostić, Slobomir P Univerzitet
Goran Stević, Slobomir P Univerzitet

F-4 OPTIMIZACIJA SQL UPITA
Dejan Stjepanović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

F-5 SIGURNOSNI PROPUSTI WIRED EQUIVALENT PRIVACY (WEP) PROTOKOLA
Dejan Stjepanović, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Goran Prlina, Administrativna služba Grada Banja Luka

F-7 INTEROPERABILNOST NA PRIMJERU APLIKACIJE O STUDENTIMA
Dragoljub Pilipović, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina
Dejan Stjepanović, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka
Igor Drinčić, Kompjuterski sistemi, Prijedor

F-8 PREREQUISITE FOR GROWTH: ICT USAGE IN SECONDARY EDUCATION IN BIH
Dejan Simeunović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Nancy Russo, OMIS Department, Northern Illinois University

F-9 MICROSOFT LINQ
Ognjen Borovina, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

F-10 ZENA TOOL FOR WIRELESS ZIGBEE NETWORKS
Olivera Janković, ORAO a.d. Bijeljina

F-11 ARHITEKTURA PROTOKOLA I TOPOLOGIJA SENZORSKIH ZIGBEE MREŽA
Vanja Elčić, Slobomir P Univerzitet, Slobomir
Nada Vasiljević, Slobomir P Univerzitet, Slobomir

F-12 PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE U POSLOVNIM PROCESIMA
Jelena Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Bojana Obradovic, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

F-13 MEASUREMENT OF SCATTERING COEFFICIENT
Dušica Lukić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

F-14 JEDNA REALIZACIJA U/F UPRAVLJANJA BRZINOM ASINHRONOG MOTORA
Dragan Stojanović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

F-15 DIGITALNA REGULACIJA BRZINSKIH SERVO-SISTEMA
Mitar Simić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

F-16 KLASIČNI PRORAČUN KONSTRUKCIJE ASINHRONIH MOTORA
Milica Mitrasinovic, Elektrotehnicki fakultet,Istocno Sarajevo
Milica Guslov, Elektrotehnicki fakultet,Istocno Sarajevo

F-17 PREDNOSTI I NEDOSTACI PRELASKA SA BEžIčNIH 2.4 GHZ MREžA NA 5 GHZ MREžE
Darko Lakic, Slobomir P Univerzitet
Tijana Milovanovic, Dasto Semtel d.o.o

F-18 AUTOMATIZACIJA GRIJANJA, HLADJENJA I PROTIVPOŽARNOG SISTEMA INDUSTRIJSKOG OBJEKTA
Dejan Mrkaja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Marko Matić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

F-19 MODEL PV PANELA BAZIRAN NA SPECIFIKACIJAMA KOJE DAJE PROIZVOđAč
Marko Lalović, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

F-20 MOGUĆNOSTI PRIMJENE NISKONAPONSKE DISTRIBUCIJE SA JEDNOSMJERNIM NAPONOM
Radenko Ostojić, Elektrotehnički Fakultet Istočno Sarajevo