Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Radovi


A-1 SKALARNI SISTEMI UPRAVLJANJA S KOMBINOVANIM KLIZNIM REŽIMIMA
Čedomir Milosavljević, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Branislava Perunučić, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
Boban Veselić, Elektronski fakultet, Niš

A-2 PROJEKTOVANJE SLOŽENOG REGULATORA U FREKVENCIJSKOM DOMENU POD OGRANIČENJIMA NA ROBUSNOST I OSJETLJIVOSTI NA MJERNI ŠUM
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Miloš Trifunović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Vidan Govedarica, Elelektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu

A-3 PODEŠLJIVI PARAMETRI PID/PIDC REGULATORA ZA PROCESE KOJI SE MOGU OPISATI KRITIČNIM POJAČANJEM I KRITIČNOM UČESTANOŠĆU
Miloš Trifunović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

A-4 ROBUSNA IDENTIFIKACIJA PROCESA PRIMJENOM FAZNO ZAKLJUČANE PETLJE
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Miroslav Mataušek, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

A-5 THE IMPROVED SINGLE-PHASE SRF DPLL ALGORITHM WITH A SECOND- ORDER DIGITAL FILTER
Slobodan Lubura, Faculty of Electrical Engineering of East Sarajevo
Milomir Šoja, Faculty of Electrical Engineering of East Sarajevo
Marko Ikić, Faculty of Electrical Engineering of East Sarajevo

A-6 XPC TARGET OKRUžENJE
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Marko Lalović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

A-7 POBOLJšANJE PRIMJENE KONCEPTA GAIN SCHEDULING-A ZA UPRAVLJANJE ASINHRONIM MOTOROM U SLABLJENJU POLJA
Petar Matić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Aleksandar Rakic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Slobodan Vukosavic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu

A-8 REGULATOR NAPONA STATORA I STRUJE ROTORA SINHRONOG GENERATORA
Djordje Stojic, Institut Nikola Tesla
Milan Milinkovic, Institut Nikola Teslas
Slavko Veinovic, Institut Nikola Tesla

A-9 UPRAVLJANJE POZICIJOM ELEKTRIčNOG LIFTA UZ KONTROLOU TRZAJA
Bojan Knežević, Mašinski fakultet Banja Luka
Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

A-11 APPLICATION OF CAN IN THE MODULAR CONTROL SYSTEM OF A WALKING ROBOT
Mladen Milushev, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Sofia
Milen Spasov , FDIBA, Technical University of Sofia

A-12 AN AUTONOMOUS ROBOT LOCALIZATION SYSTEM BASED ON ENCODED INFRARED BEACONS
Milan Lukić, Faculty Of Technical Sciences, Novi Sad
Miodrag Brkić
Jovan Bajić, Faculty Of Technical Sciences, Novi Sad

A-13 CONTEMPORARY APPROACH OF COMPUTER AIDED DESIGN OF UNIVERSAL RADIOGRAPHY SYSTEM
Miloš Milošević, Faculty of Mechanical Engineering Niš
Srđan Mladenović, Faculty of Mechanical Engineering Niš
Svemir Popić, Institute Mihajlo Pupin, Belgrade
Goran Đorđević, Faculty of Electrical Engineering, Niš

A-14 MULTIFUNCTIONAL MOBILE ROBOT FOR OUTDOOR OPERATION
Miloš Jovanović, Inistitut Mihajlo Pupin, Beograd
Svemir Popić, Inistitut Mihajlo Pupin, Beograd
Aleksandar Rodić, Inistitut Mihajlo Pupin, Beograd

A-15 A SOLUTION TO SUSPENDED MASS MOVEMENTS ISSUES IN MEDICAL ROBOTS FOR DIAGNOSTICS
Miroslav Božić, Faculty of Electronics engineering, Niš
Darko Todorović, Faculty of Electronics engineering, Niš
Goran S. Đorđević, Faculty of Electronics engineering, Niš

B-I-1 STRUKTURA OPTIMALNE PREDAJNE POLITIKE U KANALU SA FEDINGOM I OGRANIČENOM PREDAJNOM SNAGOM
Zoran Veličković, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
Milojko Jevtović, Inžinjerska akademija Srbije

B-I-2 ANALIZA KOLIČINE FEDINGA SSC PRIJEMA U KANALU SA KORELISANIM α-µ FEDINGOM
Mihajlo Stefanović, Elektronski fakultet u Nišu
Jelena Anastasov, Elektronski fakultet u Nišu
Stefan Panić, Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Srđan Jovković, Visoka Tehnička škola u Nišu
Petar Spalević, Tehnički fakultet u Kosovskoj Mitrovici

B-I-3 STATISTIČKA KARAKTERISTIKA KOLIČNIKA PROIZVODA DVE SLUČAJNE REJLIJEVE PROMENLJIVE I REJLIJEVE PROMENLJIVE I NJENA PRIMENA U ANALIZI BEŽIČNIH TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA
Ana Stanković, Elektronski fakultet u Nišu
Nikola Sekulović, Elektronski fakultet u Nišu
Mihajlo Stefanović, Elektronski fakultet u Nišu
Edis Mekić, Elektronski fakultet u Nišu
Srboljub Zdravković, Elektronski fakultet u Nišu

B-I-4 STATISTIČKE KARAKTERISTIKE EGC DIVERZITI SISTEMA U PRISUSTVU LOG-NORMALNE SENKE, NAKAGAMI-M FEDINGA I REJLIJEVE INTERFERENCIJE
Selena Stanojčić, Faculty of Information Technologies, Metropolitan University, Belgrade
Mihajlo Stefanović, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Siniša Minić, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Ana Matović, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis

B-I-5 PERFORMANSE DIVERZITI SISTEMA U PRISUSTVU VIŠESTRUKIH KO-KANALNIH INTERFERENCIJA I KORELISANOG REJLIJEVOG FEDINGA
Ivana Petrovic , High School of Electrical Engineering and Computer Science, Belgrade
Zorica Nikolic, Faculty of Electronic Engineering, Nis
Stefan Panic, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Goran Stamenovic, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Boško Radovanović, Tehnički fakultet u Kosovskoj Mitrovici

B-I-6 ANALIZA UTICAJA PARAMETARA INCIDENTNOG RAVANSKOG TALASA NA EFIKASNOST PRAVOUGAONOG OKLOPA SA OTVORIMA
Tatjana Cvetkovic, Republicka agencija za elektronske komunikacije - RATEL
Vesna Milutinovic, Republicka agencija za elektronske komunikacije - RATEL
Nebojsa Doncov, Elektronski fakultet - Nis
Bratislav Milovanovic, Elektronski fakultet - Nis

B-I-7 CRM U TELEKOMUNIKACIONOJ KOMPANIJI
Sabahudin Kujovic, Mtel d.o.o. Podgorica
Dejan Dulovic, Mtel d.o.o. Podgorica

B-I-8 A CHANCE FOR FIXED-MOBILE CONVERGENCE
Savo Delic, Telekomunikacije RS a.d.
Boris Golic, Telekomunikacije RS a.d.

B-I-9 VOIP OVER 3G – REVIEW OF SOLUTION FOR PROVIDING IMS-BASED VOIP SERVICE TO MOBILE USERS OVER 3G NETWORK
Boris Golić, Telekomunikacije RS a.d.
Savo Delić, Telekomunikacije RS a.d.

B-I-10 RUTIRANJE U BEžIčNIM MREžAMA BAZIRANO NA KLASTERIZACIJI PRIMENOM VEšTAčKIH NEURALNIH MREžA
Milan Pavlović, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Marija Zajeganović Ivančić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Nenad Kojić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Irini Reljin, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Elektrotehnički fakultet, Beograd

B-I-11 UTICAJ PARAMETARA ENERGIJSKE FUNKCIJE NA STABILNOST RADA HOPFIELD-OVE NEURALNE MREŽE
Nenad Kojić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Irini Reljin, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Branimir Reljin, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

B-I-12 IP TELEFONIJA – QOS INTEGRISANIH CISCO I FREEWARE REŠENJA
Dejan Jovanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš
Dejan Blagojević, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš
Dušan Stefanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš

B-I-13 TESTIRANJE PERFORMANSI SIPXECS-A UPOTREBOM SIPP GENERATORA POZIVA
Petar Krgušić, PTT Inženjering, Podgorica
Zoran Brajović, IPMONT, Podgorica
Vasko Bulatović, PTT Inženjering, Podgorica
Biljana Vuksanović, PTT Inženjering, Podgorica
Bojana Čavić, Univerzitet Singidunum, Beograd

B-I-14 GREŠKA PO BITU U L-GRANSKOM SC DIVERZITIJU SA BPSK MODULACIJOM
Borivoje Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš

B-II-1 LTE RADIO INTERFEJS
Tamara Muskatirovic, Republicka agencija za elektronske komunikacije

B-II-2 LTE - EVOLUCIJA ARHITEKTURE MREŽE
Ana Bašić, Republička agencija za elektronske komunikacije

B-II-3 ANALIZA KVALITETA RADA PRIMOPREDAJNIKA MOBILNIH GSM TERMINALA KORIšćENJEM MERNOG UREđAJA ROHDE&SCHWARZ CMU200
Majda Petrić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandra Petrović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nataša Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

B-II-4 ANALIZA KVALITETA GSM SIGNALA MOBILNIH OPERATORA KORIšćENJEM MERNOG UREđAJA ROHDE&SCHWARZ ROMES 4.11
Marija Vučićević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Jelena Sokić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mladen Koprivica, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nataša Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

B-II-5 PREGLED RF SIGURNOSNIH STANDARDA IZLAGANJA
Darko Suka, Elektrotehnicki fakultet Istocno Sarajevo
Mirjana Simic, Elektrotehnicki fakultet Beograd

B-II-6 PRAVNA REGULATIVA DIGITALNOG EMITOVANJA RADIO I TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI
Žaklina Spalević, Pravni fakultet za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad
Miroslav Vrhovšek, Pravni fakultet za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad
Žika Miljković, Radio televizija Srbije
Marko Carić, Fimek, Fakultet za inženjerijski menadžment i ekonomiju, Novi Sad

B-II-7 UPRAVLJANJE ANTENSKIM RAZDELNIKOM ARK3000
Verica Marinković, IRITEL AD BEOGRAD
Branislav Pavić, IRITEL AD BEOGRAD
Ninoslav Remenski, IRITEL AD BEOGRAD
Predrag Petrović, IRITEL AD BEOGRAD

B-II-8 DIGITALNA TELEVIZIJA DRUGE GENERACIJE - DVB-T2 KODIRANJE KANALA I MODULACIJA UZ PRIKAZ OSNOVNIH KARAKTERISTIKA STANDARDA
Vesna Milutinović, Republička Agencija za elektronske komunikacije
Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet Univerzitet u Nišu

B-II-10 SIMULACIJE EFEKTA SAVIJANJA KOD PLASTIČNIH OPTIČKIH VLAKANA
Miloš Slankamenac, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Milan Vranić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Nikola Stojanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Miloš Živanov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Miodrag Jelić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

B-II-11 MODELOVANJE I SIMULACIJA PASIVNE OPTIČKE MREŽE
Miloš Slankamenac, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Miroslav Jugović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Nikola Stojanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Miloš Živanov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Miodrag Jelić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

B-II-12 WEB APLIKACIJA ZA TEHNIČKU KONTROLU KARAKTERISTIKA OPTIČKIH DEONICA
Rade Sekulić, P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd
Nikola Slavković, Visoka skola za informacione i komunikacione tehnologije Beograd
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Miljan Stamenović, P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd

B-II-13 ANALITIčKI I NUMERIčKI PRILAZ OPTIčKIM SISTEMIMA ZA KOHERENTNO I NEKOHERENTNO ZRAčENJE
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Željka Tomić, IRITEL AD Beograd
Zoran Fidanovski, Računarski fakultet , Beograd
Suzana Polić Radovanović, Centralni institut za konzervaciju, Beograd
Aleksandar Bugarinović, Telekom Srpske, Bjeljina

B-III-1 ANALIZA SIGURNOSTI BEžIčNIH MREžA IEEE 802.11. NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
Saša Adamović, Univerzitet Singidunum
Marko Šarac, Univerzitet Singidunum
Dalibor Radovanović, Univerzitet Singidunum

B-III-2 TIME SYNCHRONIZATION OF SENSOR NODES IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
Mirko Kosanovic, VTS Nis
Mile Stojcev, Elektronski fakultet Nis

B-III-4 ANALIZA ŠIROKOPOJASNIH MREŽA NA PRIMJERU KOMPARACIJE HFC I FTTH TEHNOLOGIJE
Predrag Katanić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
Srđan Damjanović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

B-III-5 KREIRANJE I ANALIZA BEZBEDNIH SITE-TO-SITE I CLIENT-TO-SITE VPN KONEKCIJA
Lepomir Petković, Visoka tehnička škola strukovnih studija - Niš
Dušan Stefanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija - Niš
Dejan Blagojević, Visoka tehnička škola strukovnih studija - Niš

B-III-6 MODELI INTEGRACIJE BEŽIČNIH I ŽIČANIH INDUSTRIJSKIH MREŽA
Miroslav Kostadinović, Saobraćajni fakultet, Doboj
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

B-III-7 OPTIMIZATION OF THE PYRAMID HEIGHT IN THE PYRAMID-BASED EXPOSURE FUSION ALGORITHMS
Tomislav Kartalov, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
Zoran Ivanovski, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
Ljupcho Panovski, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies

B-III-8 ANALIZA VARIJACIJE KAŠNJENJA PAKETA KOD KROSBAR KOMUTATORA SA BAFERIMA U UKRSNIM TAČKAMA
Milutin Radonjić, Univerzitet Crne Gore
Igor Radusinović, University of Montenegro

B-III-9 1-WIRE MREŽE (MIKROLAN) – KARAKTERISTIKE I IZVEDBA
Jovica Ružić, HE Trebišnjica
Radovan Stojanović, Elektrotehniči fakultet Podgorica

B-III-10 UTICAJ KOMUNIKACIONIH KANALA NA PRENOS PORUKE
Milica Jevremović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd
Vladimir Cerić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd

C-1 NUMERICAL ANALYSIS OF FREE UPSETTING CYLINDER USING FEM WITH EXPERIMENTAL VERIFICATION
Nebojša Radić, University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering
Milija Kraišnik, University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering
Spasoje Trifković, University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering

C-2 ANALIZA NAPONSKOG STANJA KUKE KORIŠĆENJEM MKE
Spasoje Trifković, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Nebojša Radić, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Savo Šehovac, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Aleksandar Košarac, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Miroslav Milutinović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

C-3 PRIMJENA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA VIZUELIZACIJE U PROJEKTOVANJU FLEKSIBILNIH TEHNOLOŠKIH STRUKTURA
Aleksandar Košarac, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

C-4 POBOLJšANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI KORIšćENJEM OTPADNE TOPLOTE I GEOTERMALNOG IZVORA ENERGIJE
Dušan Golubović, Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Andrija Cerovina, CAG- Geoterm consulting ingeneering
Dušica Golubović, BeoHAMEX doo Beograd

C-5 MODULARNA TUMORSKA ENDOPROTEZA ZGLOBA KUKA
Jovan Grujić, Doo Grujić i Грујић
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničih nauka, Novi Sad
Aleksandar Živković, Fakultet tehničih nauka, Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničih nauka, Novi Sad
Ratko Gatalo, Mašinski Fakultet, Istočno Sarajevo

C-6 OPTOELECTRONIC SYSTEM FOR RELIABLE DETECTION OF DOCUMENT PRESENCE
Nikola Balaban, Vlatacom d.o.o.
Aleksej Makarov, Vlatacom d.o.o.
Vujo Drndarević, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

C-7 ROTOR DYNAMIC MODELS WITH SLIDING BEARINGS
Ranko Antunovic, Faculty of Mechanical Engineering of East Sarajevo

C-8 ANALIZA POUZDANOSTI MAŠINSKIH DELOVA I SISTEMA U OKRUŽENJU MICROSOFT EXCEL
Dragan Milčić, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
Miroslav Mijajlović, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
Dragoljub Živković, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu

D-1 ALOKACIJA PREKOGRANIčNIH PRENOSNIH KAPACITETA U SKLADU SA PROPISIMA EU
Milodrag Košarac, Nezavisni operator sistema u BiH, Sarajevo
Čedomir Vujović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

D-2 INFORMACIONI SISTEM ZA DIJAGNOSTIKU STANJA ELEKTRIčNIH MAšINA
Saša Milić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Vladimir Polužanski, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Dragan Kovačević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Nikola Miladinović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Jelena Kožicić, PD Đerdap

D-3 UNAPREĐENI RAČUNARSKI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE NAPONIMA GENERATORA U REALNOM VREMENU
Dragan Popović, Institut Nikola Tesla, Beograd
Milan Ivanović, Institut Nikola Tesla, Beograd
Saša Minic, Institut Nikola Tesla, Beograd

D-4 „PROFOTONAPSIS“ – PROGRAMSKI ALAT ZA PROJEKTOVANJE FOTONAPONSKIH SISTEMA
Duško Tovilović, EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari
Zlatan Stojković, Elektrotehnički fakultet Beograd

D-5 TELECOMMUNICATION HYBRID POWER SYSTEM IN
Borislav Odadzic, Republicka agencija za elektronske komunikacije
Boban Panajotovic, Republicka agencija za elektronske komunikacije
Milan Jankovic, Republicka agencija za elektronske komunikacije

D-6 UPOTREBA PROGRAMSKOG JEZIKA MATLAB/TOMLAB KAO INFORMACIONA PODRŠKA PLANIRANJU I RESTAURACIJI DISTRIBUTIVNIH MREŽA
Vojin Kerleta, University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin

D-7 ALGORITMI DISTANTNE ZAŠTITE BAZIRANI NA RAZLIČITIM FAZNIM KOMPARATORIMA
Siniša Zubić, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Čedomir Zeljković, Elektrotehnički fakultet, Banjaluka

D-8 PRIMJENA GASNE HROMATOGRAFIJE U ANALIZI ULJA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA SA REGULACIONOM SKLOPKOM
Nada Cincar, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Zlatan Stojković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Aleksandar Simović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Srđan Jokić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

D-9 SAVREMENO REšENJE POMOćNOG NAPAJANJA ZA TRAFOSTANICE U ELEKTRODISTRIBUCIJI
Dragan Stajić, Iritel a.d. Beograd
Dragana Petrović, Iritel a.d. Beograd
Dragan Jekić, Elektrodistibucija Beograd

D-10 PRIMJENA RAČUNARSKOG PROGRAMA PONDV ZA ANALIZU PONAŠANJA VISOKONAPONSKIH NADZEMNIH VODOVA U POGONU
Aleksandar Simović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Miomir Dutina, JP EMS Beograd
Nada Cincar, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

D-11 KRATKOROČNO PREDVIĐANJE ELEKTRIČNOG OPTEREĆENJA PRIMENOM METODA PODRŽAVAJUĆIH VEKTORA
Miloš Božić, Elektronski fakultet u Nišu
Miloš Stojanović, Visoka tehnička škola u Nišu
Zoran Stajić, Elektronski fakultet u Nišu

D-12 ODREĐIVANJE FREKVENCIJSKI ZAVISNIH EKVIVALENTNIH POLUPREČNIKA DVA SPREGNUTA ALUČEL PROVODNIKA
Nikola Mučalica, Energotehnika – Južna Bačka, Novi Sad
Miroslav Prša, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Karolina Kasaš-Lažetić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dragoljub Mučalica, Elektrovojvodina doo, Novi Sad

D-13 PRECIZNIJE ODREĐIVANJE FREKVENCIJSKI ZAVISNIH EKVIVALENTNIH POLUPREČNIKA ALUČEL PROVODNIKA
Karolina Kasaš-Lažetić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Miroslav Prša, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Nikola Mučalica, »Energotehnika – Južna Bačka« Novi Sad

D-16 UTICAJ AMPLITUDE STRUJE ATMOSFERSKOG PRAžNJENJA I UGIBA UžETA NA VELIčINU ATRAKTIVNE ZONE VODA
Mladen Banjanin, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Milan Savić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

D-17 DIJAGNOSTIčKI CENTAR I OPSTI PRINCIPI IT U DALJINSKOM NADZORU I DIJAGNOSTICI STANJA OPREME U ELEKTROENERGETICI
Dragan Kovačević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Nikola Miladinović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Saša Milić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Vladimir Polužanski, Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Beograd
Jelena Kožicić, PD Đerdap

D-18 MERENJA, ANALIZE I POBOLJšANJA U ORGANIZACIJI DALJINSKOG NADZORA
Bojana Jovanović, Iritel a.d. Beograd
Miroslav Lazić, Iritel a.d. Beograd
Borislav Kosanović, Elektrodistibucija Beograd

D-19 PRIMENA SISTEMA SDNU U ELEKTRODISTRIBUCIJI
Dragana Petrović, Iritel a.d. Beograd
Miroslav Lazić, Iritel a.d. Beograd
Dragan Jekić, Elektrodistibucija Beograd
Bojan Plavšić, Iritel a.d. Beograd

D-20 AMM SISTEM U PRIGRADSKIM NASELJIMA SA KOMUNIKACIJOM BAZIRANOM NA RS-485 STANDARDU
Dejan Milićević, MH ERS ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj
Milovan Radulović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici

D-22 UPOREDNA ANALIZA DEFINICIJA REAKTIVNE SNAGE ZA ELEKTROENERGETSKE SISTEME SA SLOžENO-PERIODIčNIM NAPONIMA I STRUJAMA
Bojana Novaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Jovan Mikulović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

D-23 NAPREZANJE KONDEZATORSKE BATERIJE PRI KOMPENZACIJI REAKTIVNE SNAGE
Goran Vuković, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Vladimir Milojević, Institut za metrologiju
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet Beograd

D-24 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EMBEDDED MICROCOMPUTER SYSTEM FOR POWER FACTOR CORRECTION
Kosta Karpuzovski, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, University Ss. Cyril and Methodius -
Josif Kjosev, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, University Ss. Cyril and Methodius -

D-25 PROCEDURA VERIFIKACIJE TAČNOSTI STRUJNIH MERNIH TRANSFORMATORA PODRŽANA SOFTVEROM VIRTUELNE INSTRUMENTACIJE
Milan Simić, Elektronski fakultet u Nišu
Dragan Denić, Elektronski fakultet u Nišu
Dragan Živanović, Elektronski fakultet u Nišu
Goran Miljković, Elektronski fakultet u Nišu

E-I-1 MULTIDISCIPLINARNA KONVERGENCIJA INFORMATIČKIH I HERITOLOŠKIH NAUKA
Suzana Polić –Radovanović, Central Institute for Conservation

E-I-2 PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI PRIRODNIH RESURSA
Dragan Topisirović, Regionalni centar za talente Niš
Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje, Pančevo
Zoran Stevic, Tehnicki fakultet Bor

E-I-3 THE CONSTRUCTION OF A MIXED UNIT INVENTORY FOR MACEDONIAN TEXT-TO-SPEECH SYNTHESIS
Branislav Gerazov, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
Zoran Ivanovski

E-I-4 METODOLOGIJA MIGRACIJE PODATAKA KORPORATIVNIH INFORMACIONIH SISTEMA
Sava Jelisavčić, Elektroprivreda Srbije, Termoelektrane "Nikola Tesla"
Ivan Jelisavčić, Elektroprivreda Srbije, Termoelektrane "Nikola Tesla"
Vladisav Jelisavčić

E-I-5 WCF - TEHNOLOŠKA PLATFORMA VIRTUELIZACIJE EMBEDDED UREĐAJA
Branislav Jevtović, Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace
Danilo Oklobdžija, Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace
Vladica Ubavić, Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace

E-I-6 INFORMATION SYSTEMS AND INTERNAL AUDIT
Momčilo Vasiljević, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Nenad Mihailović, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo

E-I-7 MOGUĆNOST INTEGRACIJE METODOLOŠKIH PRISTUPA RAZVOJA INFORMACIONOG SISTEMA I IMPLEMENTACIJE ERP RJEŠENJA
Dragoljub Krneta, Lanaco Informacione tehnologije, Banja Luka
Zoran Marjanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

E-I-8 EKSTRAKCIJA STATISTIčKIH PODATAKA IZ INFORMACIONOG SISTEMA UNIVERZITETA U ISTOčNOM SARAJEVU ZA POTREBE SAMOEVALUACIONOG IZVJEšTAJA
Darko Drakulić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet
Danijel Mijić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

E-I-9 HIBRIDNA ARHITEKTURA INFORMACIONOG SISTEMA KAZNENO POPRAVNIH INSTITUCIJA REPUBLIKE SRPSKE
Bogdan Mirkovic, Slobomir P Univerzitet - Fakultet za Informacione Tehnologije
Nenad Mirkonj, Ministarstvo pravde Republike Srpske

E-I-10 ELEKTRONSKE PRIJAVE - SISTEM ZA ONLINE PRAćENJE I VOđENJE KONFERENCIJA
Dejan Lacmanović, Tehnički Fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Miodrag Ivković, Tehnički Fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Predrag Pecev, Prirodno-Matematički Fakultet, Novi Sad
Branko Markoski, Tehnički Fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin

E-I-11 KREIRANJE DINAMIčKIH INTERFEJSA ZASNOVANIH NA META-šEMAMA
Vladimir Vujović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Branko Perišić, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad
Budimir Kovačević, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Snježana Milinković, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

E-I-12 DINAMIčKO ODRžANJE REFERENCIJALNOG INTEGRITETA KROZ KORISNIčKI INTERFEJS
Vladimir Vujović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Branko Perišić, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad
Budimir Kovačević, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

E-I-13 CBSE KLASIFIKACIJA .NET KOMPONENTNOG MODELA
Dejan Stjepanović, Administrativna služba Grada Banja Luka
Aleksandar Damljanović, Lanaco Banja Luka

E-I-14 IMPROVING FUNCTIONAL SAFETY OF MEDICAL DEVICES BY USING ML DESIGNER
Volker Zerbe, Technical University Ilmenau
Sebastian Niller, Technical University Ilmenau
Miroslav Bozic, Faculty of Electronic Engineering, Nis
Darko Todorovic, Faculty of Electronic Engineering, Nis
Goran S. Djordjevic, Faculty of Electronic Engineering, Nis

E-I-15 IMPLEMENTACIJA SPARSNIH MATRICA UPOTREBOM LISTI U PROGRAMSKOM JEZIKU C
Đulaga Hadžić, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Nermin Sarajlić, Fakultet elektrotehnike Tuzla

E-I-16 AGILNI RAZVOJ PROGRAMSKIH PROIZVODA
Ivan Padavić, Initium Futuri d.o.o., Zagreb
Marko Velić, Initium Futuri d.o.o., Zagreb
Dejan Ljubobratović, Učiteljski fakultet u Rijeci

E-I-17 RAZVOJ SOFTVERA KORIšćENJEM WEB SERVISA
Milica Nešković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Mladen Raković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

E-I-18 OPTIMALSQM - OPTIMALNO UPRAVLJANJE PROCESOM RAZVOJA KVALITETNOG SOFTVERA
Ljubomir Lazić, Državni Univerzitet u Novom Pazaru

E-I-19 NAčINI LOKALIZACIJE SOFTVERA U LINUX-U
Samir Ribić, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

E-I-20 LVM UNDER LINUX: PERFORMANCE EXAMINATION
Borislav Đorđević, Institute Mihajlo Pupin
Valentina Timčenko, Institute Mihajlo Pupin
Slobodan Obradović, VIPOS Valjevo

E-I-21 MODUL ZA FAKTURISANJE PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA KAO DEO MEDICINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA MEDIS.NET
Aleksandar Milenković, Elektronski fakultet Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš
Petar Rajković, Elektronski fakultet Niš
Tatjana Stanković, Elektronski fakultet Niš
Ivica Marković, Elektronski fakultet Niš

E-I-22 PROTOKOL KOMUNIKACIJE NOVOG MEDICINSKOG LASERA SA NADREđENIM RAčUNAROM
Milan Mijalković, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Srboslav Subotić, Electronic design, Zemun
Milodar Marković, Electronic design, Zemun
Slobodan Obradović, Megatrend univerzitet, Beograd

E-I-23 IT PODRŠKA UBLAŽAVANJU PROBLEMA RETKIH BOLESTI
Dragan Janković, Elektronski fakultet Niš
Tatjana Stanković, Elektronski fakultet Niš
Petar Rajković, Elektronski fakultet Niš
Aleksandar Milenković, Elektronski fakultet Niš

E-I-24 SAR LIMIT KOD SISTEMA MAGNETNE REZONANCE SA RAZLIČITIM JAČINAMA MAGNETNOG POLJA
Emir Dizdarević, Siemens, Sarajevo
Adnan Šehić, KCU, Sarajevo

E-I-25 METOD ZA AUTOMATSKO ODREđIVANJE STATUSA ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA
Slavica Savic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Vladimir Risojevic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

E-I-27 PRIMENA UML-A U RAZVOJU SOFTVERA LARMANOVOM METODOM
Muzafer Saračević, Prirodno-Matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Sead Mašović, Fakultet Organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Esad Međedović, Tehnički Fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Zoran Lončarević, Fakultet Organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Hamza Kamberović, Departman za prirodno-tehničke nauke , Univerzitet u Novom Pazaru , Srbija

E-I-28 ISPITIVANJE PARAMETARA KVALITETA APLIKACIJE PARKING STANICA TESTIRANJEM PROGRAMSKIH KOMPONENTI I SOFTVERSKOM METRIKOM
Mladen Raković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Milica Nešković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

E-I-29 PROGRAMSKI PAKET ZA ANALIZU AKCIJA U FUDBALU
Zdravko Ivankovic, Technical Faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
Miodrag Ivkovic, Technical Faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
Igor Setrajcic, University od Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad
Zoran Milosevic, Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad
Branko Petreski, BS of Sremska Mitrovica

E-I-30 PRILAGOĐAVANJE WEB PORTALA OSOBAMA SA POREMEĆAJIMA VIDA
Dragica Radosav, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Branko Markoski, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Zdravko Ivankovic, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Branka Dobranic, JP Srbijagas
Predrag Pecev, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad

E-II-1 CBIR SISTEM SA AUTOMATIZOVANIM ODABIROM RELEVANTNIH SLIKA
Goran Zajić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Beograd
Branimir Reljin, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

E-II-2 PRIMENA MODELA ZA FUZIJU PODATAKA SA HETEROGENIH IZVORA U GINISSENSE ARHITEKTURI
Sanja Bogdanović-Dinić, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu
Nataša Veljković, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu

E-II-3 PRIMENA ISTRAŽIVANJA PODATAKA NA PREDVIĐANJE PERFORMANSI PROFESIONALNIH KOŠARKAŠA
Igor Žunić, Fakultet Tehničkih Nauka
Milan Mirković, Fakultet Tehničkih Nauka
Igor Šetrajčić, Prirodno Matematički Fakultet
Dubravko Ćulibrk, Fakultet Tehničkih Nauka

E-II-4 POBOLJŠANJE PERFORMANSI APLIKATIVNIH SISTEMA DENORMALIZACIJOM RELACIONIH BAZA PODATAKA
Slavko Marić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Velibor Đalić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Siniša Jakovljević, Fond PIO Republike Srpske
Aleksandar Damljanović, Lanaco d.o.o., Banja Luka

E-II-6 PRISTUPI ZA GENERISANJE OWL ONTOLOGIJA IZ RELACIONIH BAZA PODATAKA
Aleksandar Damljanović, Lanaco d.o.o.
Slavko Marić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Dejan Stjepanović, Administrativna služba Grada Banja Luka

E-II-7 DEDUKTIVNE BAZE PODATAKA
Borivoje Milošević, Visoka tahnička škola strukovnih studija - Niš
Nenad Stojanović, Visoka tahnička škola strukovnih studija - Niš

E-II-8 PROGRAMSKI PAKET ZA IN-CIRCUIT UPIS KODA U UNUTRAŠNJU FLEŠ MEMORIJU DIGITALNIH SIGNALNIH KONTROLERA 28XXX BEZ UPOTREBE DODATOG NAMENSKOG HARDVERA
Ivan Subotić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dragan Mihić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nikola Popov, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Slobodan Vukosavić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

E-II-9 A LOW COST DSP DEVELOPMENT SYSTEM FEATURING FREESCALE'S MC56F8322
Darko Cvetkovski, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
Vladica Sark, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
Josif Kosev, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies

E-II-10 MODEL INTEGRACIJE RFID-A I SOFTVERSKIH AGENATA U TOKOVIMA SOFISTICIRANIH LOGISTIČKIH OBJEKATA POŠTANSKE MREŽE
Milorad Banjanin, Faculty of Tehnical Sciences Novi Sad
Sla]ana Ilinčić, POŠTE SRBIJE, Pošta Novi Sad
Goran Drakulić, Faculty of Tehnical Sciences Novi Sad

E-II-11 IDENTIFIKACIJA TAKSISTA I TAKSI VOZILA KORIŠĆENJEM RFID TEHNOLOGIJE
Sabolč Horvat, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Nemanja Ljubinković, Centar za automatizaciju i mehatroniku, Novi Sad
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

E-II-12 INTERFEJS ZA POVEZIVANJE APLIKACIJE SA FISKALNIM UREĐAJEM
Darko Dražić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sremska Mitrovica

E-II-13 SLEDLJIVOST PREHRAMBENIH PROIZVODA KORIšćENJEM RFID TEHNOLOGIJE
Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milovan Lazarević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

E-III-1 TESTIRANJE ADMINISTRATORSKOG PODSISTEMA FASS NA RAZLIČITIM OPERATIVNIM SISTEMIMA
Branko Markoski, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
Predrag Pecev, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Petar Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Stevan Armaković, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Jovan Šetrajčić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

E-III-2 DIGITALNI IDENTITET
Branka Tešanović, Vlatacom d.o.o.

E-III-3 SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL SIGNATURE SYSTEM BASED ON HASH FUNCTIONS AND RSA ALGORITHM
Bojan Pajčin, University of Belgrade, School of Electrical Engineering
Predrag Ivaniš, University of Belgrade, School of Electrical Engineering

E-III-4 UTICAJ ROTACIJE NA OTPORNOST DIGITALNOG VODENOG ŽIGA U SLICI SA IMPULSNIM ŠUMOM ZASNOVANOG NA SVD TRANSFORMACIJI INFLUENCE OF ROTATION ON THE ROBUSTNESS OF SVD BASED WATERMARKING IN PICTURE WITH IMP
SAŠA C. KITANOVIĆ, "TELEKOM SRBIJA" a.d.
ZORAN N. MILIVOJEVIĆ, VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NIŠ
ZORAN S. STEVANOVIĆ, ETŠ "MIJA STANIMIROVIĆ" NIŠ

E-III-5 SIGURNOSNI ASPEKTI SERVISNO ORIJENTISANIH ARHITEKTURA I NAJVAŽNIJE TEHNIKE ZA KREIRANJE SIGURNIH SERVISNO ORIJENTISANIH APLIKACIJA
Saša Marić, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
Zoran Đurić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

E-III-6 ELIMINISANJE SQL INJECTION NAPADA – MEHANIZMI ODBRANE
Srđan Grbavac, Fakultet Organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

E-III-7 PRAVNI I TEHNIČKI ASPEKTI KVALIFIKOVANOSTI ELEKTRONSKOG POTPISA PREMA ZAKONU O ELEKTRONSKOM POTPISU RS I AKTUELNIM PRAVILNICIMA
Milan Latinović, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske
Srđan Rajčević, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske
Saša Vojnović, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske

E-III-8 KRIPTOLOšKI PROTOKOLI U E-GLASANJU
Vanja Malidžan, Trening centar, Savez nezavisnih socijaldemokrata

E-III-9 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
Minka Yordanova, Technical University - Gabrovo
Živorad Vasić, VISER, Belgrade

E-III-10 BEZBEDNOST RAČUNARSKIH SISTEMA U SAVREMENOM ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
Natalija Vugdelija, Visoka ICT škola Beograd
Ana Savić, Visoka ICT škola Beograd
Srdjan Savić, NES Communications doo Beograd

E-III-11 REŠENJE INTEGRISANOG TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA ZA PRENOS GOVORA, PODATAKA I SLIKE U BEOGRADSKOM ŽELEZNIČKOM ČVORU
Damir Zaborski, Javno preduzeće Železnice Srbije
Dragan Ranković, Javno preduzeće Železnice Srbije
Ivana Vujović, Javno preduzeće Železnice Srbije
Dragana Likić, Javno preduzeće Železnice Srbije

E-III-12 POUZDANOST, RASPOLOŽIVOST I ODRŽAVANJE INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH SISTEMA
Slavko Pokorni, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd

E-III-13 MOGUĆNOSTI UPOTREBE XMPP PROTOKOLA U J2EE BAZIRANIM RJEŠENJIMA
Aleksandar Aladžić, Telekom Srpske a.d. Banja Luka

E-III-14 IMPLEMENTACIJA INTERAKTIVNIH MARKETING KOMUNIKACIJA PUTEM MOBILNE TELEFONIJE
Bojana Čavić, Univerzitet Singidunum
Biljana Vuksanović, PTT Inženjering doo Podgorica
Petar Krgušić, PTT Inženjering doo Podgorica
Radomir Vuksanović, Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja

E-III-15 WI-FI SISTEM ZA PRAćENJE PRISUSTVA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA
Robert Kovač, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Srđan Tegeltija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Nikola Đukić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

E-IV-1 ISTRAžIVANJE USLOVA ZA INTEGRACIJU SAVREMENIH ICT U POSLOVANJE PROIZVODNIH SISTEMA
Darko Stefanovic, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Andras Anderla, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Dejan Rasic, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Milan Mirkovic, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Nenad Stefanovic, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

E-IV-4 CALCULATION OF IDEAL PARTS IN THE PROCESS OF TRANSFERRING OWNERSHIP RIGHTS ON IMMOVABLE PROPERTIES – SOFTWARE SOLUTION
Predrag Baroš, Lawyer
Nenad Baroš, Faculty of Economics, University of Banja Luka
Vojislav Timarac, Faculty of Economics, University of Banja Luka
Boris Todorović, Republic of Srpska Securities Commission

E-IV-5 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SAVREMENI TRENDOVI OBLIKOVANJA ORGANIZACIJE
Vlado Medaković, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Nebojša Radić, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Srđan Vasković, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

E-IV-6 USLOVI POSLOVANJA I POSLOVNOG OKRUŽENJA U REPUBLICI SRBIJI SA AKCENTOM NA UPOTREBU INFORMACIONO - KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Svetlana Ignjatijević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija iz Novog Sada
Jelena Matijašević, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija iz Novog Sada
Marko Carić, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija iz Novog Sada

E-IV-7 WEB SAJTOVI U SLUŽBI MARKETINGA
Ana Savić, Visoka ICT škola Beograd
Natalija Vugdelija, Visoka ICT škola Beograd
Nenad Kojić, Visoka ICT škola Beograd

E-IV-8 UZROCI ZASTOJA U RAZVOJU KARTIčARSTVA U SRBIJI
Slobodan Obradović, Megatrend univerzitet, Beograd
Milan Mijalković, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, VISER
Dejan Tešić, AIK banka
Vesna Marković, Visoka poslovna škola, VIPOS Valjevo
Valentina Pavlović, Visoka poslovna škola, VIPOS Valjevo

E-IV-9 INTERNETSKI SAVEZI – NOVA ERA POSLOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Bruno Bojić, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

E-IV-10 ELEKTRONSKO POSLOVANJE U ZDRAVSTVENOM SEKTORU, PREDNOSTI I NEDOSTACI
Vitomir Mrgud, Republička uprava za inspekcijske poslove Banja Luka

E-IV-11 USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SECTOR OF SMALL AND MICRO ENTERPRISES
Vlado Medakovic, University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering
Srdjan Vaskovic, University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering

E-IV-12 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U JP „SRBIJAŠUME“ - PRIMER U GAZDINSTVU „BEOGRAD“
Vladan Živadinović, JP„Srbijašume“, Beograd
Milka Zelić, JP„Srbijašume“, Beograd
Momčilo Popović, JP„Srbijašume“, Beograd

E-IV-13 VEZA IZMEĐU WAP-A I MOBILNOG TRGOVANJA
Said Čerkezović, Said Čerkezović, MSŠ Banovići
Izet Jagodić, MSŠ Živinice

E-IV-14 ON LINE PRODAVNICE - PRODAVNICE DANAšNJICE
Živorad Vasić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd
Milica Jevremović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd
Minka Yordanova, Tehnički univerzitet Gabrovo
Dragan Basrak, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd

E-IV-15 RAZLIKE CRM I E-CRM POSLOVNE STRATEGIJE
Boris Milovic, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet Novi Sad

E-IV-17 PROMJENE U MENADžMENTU KROZ PRIMJENU DIGITALNE EKONOMIJE
Ljubiša Ćosić, Ministarstvo trgovine BiH
Predrag Dašić, SaTCIP, Vrnjačka Banja
Danka Radovanović
Miljan Sladoje

E-IV-18 CLOUD COMPUTING-WINDOWS AZURE PLATFORM
Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Vladimir Vujović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Budimir Kovačević, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Dragan Panjkov, Microsoft BiH

E-IV-19 SMART METERING SISTEM I NJEGOVA PRIMJENA
Dalibor Bogdanovic, Državna agencija za istrage i zaštitu-SIPA

E-IV-20 3D REKONSTRUKCIJA KORISTEćI SLIKE SA INTERNETA I ALGORITAM POSTEPENOG RASTA REGIONA
Andrija Vučinić, Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet
Vladimir Božović, Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet
Dubravko Ćulibrk, Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka
Vladimir Cronjević, Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka

E-IV-21 PROBLEM VALUACIJE OPCIJA – MATEMATIČKA I SOFTVERSKA REŠENJA
Nataša Teodorović, Fakultet za preduzetni menadžment, Novi Sad
Tanja Kaurin, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš

E-V-1 KOMPARATIVNA ANALIZA MEDIJUMA ZA PRENOS INFORMACIJA I ZNANJA U REGIONU SRBIJE
Bojana Čavić, Univerzitet Singidunum
Jelena Gavrilović, Univerzitet Singidunum
Gordana Savović, Peta ekonomska škola „Rakovica“

E-V-2 OCENA KVALITETA PROCESA ONLINE UčENJA NA BAZI ISTRAžIVANJA KVANTITATIVNIH PARAMETARA I ISKUSTAVA UčENIčKE POPULACIJE
Branka Ranisavljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Cvijan Krsmanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

E-V-3 VIRTUELNI SVET KAO NOVI TREND NA POLJU E-UčENJA
Žaklina Spalević, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija
Stefan Panić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini
Miroslav Pavlović, Državni univerzitet u Novom Pazaru
Mile Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd

E-V-4 DIGITALNI VIZUELNI EFEKTI U OBRAZOVANJU
Vladimir Cerić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva
Milica Jevremović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva

E-V-5 IT TECHNOLOGIES IN INFORMAL TEACHING
Nedim Mašić, Energoinvest, d.d.
Enisa Mašić, IsANEH, NGO

E-V-6 OBRAZOVNI DATA MINING U SISTEMIMA ZA E-UčENJE
Gabrijela Dimić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Dragana Prokin, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Kristijan Kuk, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

E-V-7 INKORPORIRANJE OBRAZOVNIH SOFTVERA ZA DINAMIČKU MATEMATIKU U SISTEM ZA UČENJE NA DALJINU
Ivana Kostić- Kovačević, Univerzitet Singidunum
Jelena Gavrilović, Univerzitet Singidunum

E-V-8 PRIMJENA E-UčENJA ZA PODUčAVANJE SOCIJALNIH VJEšTINA
Vanja Malidžan, Trening centar, Savez nezavisnih socijaldemokrata

E-V-9 FONWEBGPSS APLIKACIJA ZA SIMULACIJU DISKRETNIH DOGAĐAJA
Marijana Despotović-Zrakić, Fakultet organizacionih nauka
Dušan Barać, Fakultet organizacionih nauka
Zorica Bogdanović, Fakultet organizacionih nauka
Ana Savić, Visoka škola elektrontehnike i računarstva strukovnih studija
Božidar Radenković, Fakultet organizacionih nauka

E-V-10 SIMULACIJA LABORATORIJSKIH VJEŽBI IZ PREDMETA ELEKTRIČNA MJERENJA U PROGRAMSKOM JEZIKU VEE PRO
Srđan Damjanović, ETF Istočno Sarajevo
Predrag Katanić, FPE Bijeljina
Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo

E-V-11 OSNOVI INFORMATIKE KROZ DALJINSKO OBRAZOVANJE
Hranislav Milošević, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Prištini
Vera Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Ilja Stanišević, Visoka poslovna škola

E-V-12 POREđENJE KLASIčNOG I ADAPTIVNOG RAčUNARSKI PODRžANOG TESTIRANJA ZNANJA NA PRIMERU KURSA RELACIONIH BAZA PODATAKA
Suzana Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace
Velimir Dedić, Visoka strukovna škola za informacione tehnologije

E-V-13 KOMPJUTERSKO MODELOVANJE PROSTORIJA I SIMULACIJA NJIHOVIH AKUSTIČKIH KARAKTERISTIKA
Dragan Drinčić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Dusan Drinčić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

E-V-14 INTERAKTIVNE VIRTUELNE LABORATORIJE U NASTAVI AUTOMATIKE KREIRANE KOMBINACIJOM EJS I MATLABA
Nataša Popović, ETF Istočno Sarajevo
Milica Naumović, Elektronski fakultet Niš
Božidar Popović, ETF Istočno Sarajevo

E-V-16 UPOTREBA APLIKACIJE MUSITION U NASTAVI TEORIJE MUZIKE U OSNOVNIM MUZIčKIM šKOLAMA
Gordana Manojlović-Kovačević, Škola za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo

E-V-17 PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U NASTAVI IZ OBLASTI ODRŽAVANJA
Branko Savic, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Bozo Ilic, Tehnički školski centar Zvornik

E-V-18 PRIMENA INTERAKTIVNIH ZADATAKA U MOODLE OKRUžENJU NA PREDMETU PROGRAMABILNA LOGIčKA KOLA
Kristijan Kuk, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Beograd
Dragana Prokin, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Gabrijela Dimić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Petar Spalević, Fakultet tehničnih nauka, Kosovska Mitrovica

E-V-19 UČENJE NA DALJINU KAO PODRŠKA TRADICIONALNOM OBRAZOVNOM PROCESU PREDMETA DISTRIBUCIJA I TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd
Aleksandra Grujić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

E-V-20 PRIMENA SOFTVERSKOG PAKETA HYPERQUAD U NASTAVI
Nebojša Pantelić, Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Beogradu
Miloš Marković, Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu
Vladimir Ceric, Visoka škola elektrotehnike i računarstva Beograd

E-V-21 INFRASTRUKTURA SISTEMA ZA E-UčENJE UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU
Esad Međedović , Tehnički Faklutet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Muzafer Saračević, Prirodno-Matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Enver Biševac, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin , Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Sead Mašović, Fakultet Organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Hamza Kamberović, Departman za prirodno-tehničke nauke , Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

E-VI-1 PRIMJENA LED RASVJETNE TEHNOLOGIJE S CILJEM POVEĆANJA KVALITETA RASVJETE I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE
Goran Kuzmić, Saobraćajni fakultet, Doboj
Dušanka Bundalo, Filozofski fakultet, Banja Luka
Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Dražen Pašalić, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, Banja Luka

E-VI-2 BUILDING A POWER EFFICIENT SYSTEM WITH RTOS, TCP/IP STACK AND FILE SYSTEM
Vladica Sark, Faculty of electrical engineering and information technology
Josif Kosev, Faculty of electrical engineering and information technology

E-VI-4 ANALIZA MOGUćNOSTI PRIMJENE FOTONAPONSKIH MODULA ZA NAPAJANJE ELEKTRIčNIH VOZILA
Aleksandar Stjepanović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Saobraćajni fakultet Doboj
Slađana Stjepanović, Telekom Srpske IJ Doboj
Ferid Softić, Univerzitet u Banjoj Luci- Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Zlatko Bundalo, Univerzitet u Banjoj Luci- Elektrotehnički fakultet Banja Luka

E-VI-5 TERMOVIZIJA U DIJAGNOSTICI MALIH HIDROELEKTRANA
Zoran Stević, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
Miroljub Jevtić, Tehnički fakultet u K. Mitrovici
Mirjana Rajčić-Vujasinović, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
Sanja Bugarinović, Stipendista MNTR
Miloš Tripunović, Telekom A.D. Beograd

E-VI-6 UPOREDNA ENERGETSKA ANALIZA FPGA REALIZACIJA MODULARNIH MNOžAčA
Marijana Ćosović, Univerzitet Istočno Sarajevo, Elektrotehnički fakultet
Amila Akagić, Univerzitet Sarajevo, Elektrotehnički fakultet
Zdenka Babić, Univerzitet Banja Luka, Elektrotehnički fakultet

E-VI-7 NEKE METODE ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI MIKROINVERTORA
Milomir Šoja, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Slobodan Lubura, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Marko Ikić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Srđan Lale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

E-VI-8 NOVO REšENJE PROBLEMA SINHRONIZACIJE OčITAVANJA KODA KOD PSEUDOSLUčAJNIH POZICIONIH ENKODERA
Dragan Denić, Elektronski fakultet u Nišu
Goran Miljković, Elektronski fakultet u Nišu
Dragan Živanović, Elektronski fakultet u Nišu
Milan Simić, Elektronski fakultet u Nišu

E-VI-9 MERENJE NAIZMENIČNE STRUJE POMOĆU SAMOOSCILUJUĆIH FLUXGATE STRUJNIH SENZORA
Radivoje Đurić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Milan Ponjavić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Nenad Smiljanić, Geomagnetski zavod Grocka

E-VI-10 STANDARDIZED APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF THE PLUG&PLAY CONCEPT WITH ANALOG SENSORS
Vujo Drndarević, School of Electrical Engineering, Belgrade
Vladan Raković, Meter and Control

E-VI-11 MULTIPLE SENSORS’ LENSLETS FOR SECURE DOCUMENT SCANNERS
Jelena Cvetković, Vlatacom d.o.o. Beograd
Aleksej Makarov, Vlatacom d.o.o. Beograd
Saša Vujić, Vlatacom d.o.o. Beograd

E-VI-12 SIMBOLIČKA OPTIMIZACIJA SIMETRIČNIH LC FILTARA BEZ GUBITAKA
Miroslav Lutovac, Državni Univerzitet u Novom Pazaru
Vlastimir Pavlović, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

F-1 SISTEM PROCJENE BEZBJEDNOSTI ZA ANDROID OPERATIVNI SISTEM
Miroslav Ćajić, O.Š. "Sveti Sava"
Bogdan Brkić, Ministarstvo finansija Republike Srpske

F-2 RAZVOJ APLIKACIJE ZA OBRAČUN LIČNIH DOHODAKA KORIŠĆENJEM LARMANOVE METODE ZA RAZVOJ SOFTVERA
Vanja Elčić, Fakultet za informacione tehnologije,Slobomir P Univerzitet

F-3 QT - A CROSS-PLATFORM APPLICATION AND UI FRAMEWORK
Dajana Cerovina, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

F-4 PRIMENA SISTEMA POSLOVNE INTELIGENCIJE U BANCI
Bogdan Ubiparipović, Nova Banka AD, Banja Luka
Lazar Rakovic, Ekonomski Fakultet, Univerzitet Novi Sad

F-5 POSLOVNA SOFTVERSKA RESENJA U
Dragana Milic, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd

F-6 FAKTORI USPEHA U IMPLEMENTACIJI ELEKTRONSKE TRGOVINE
Milosav Milic, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet

F-7 OPENERP - ERP OPEN SOURCE RJEšENJE
Olivera Jankovic, ORAO A.D. Bijeljina

F-8 KREIRANJE ANIMACIJA UPOTREBOM ADOBE FLASH-A
Branislav Gojić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Mile Živković, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Stefan Tešanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

F-9 BESPLATNI SOFTVERI ZA VIRTUALIZACIJU
Mlađan Cvijanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Danijel Karamanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Miloš Novaković, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

F-10 VIRTUALIZACIJA APLIKACIJA: VMWARE THINAPP
Boris Slijepčević, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Aleksandar Vasić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

F-11 UPOREDNA ANALIZA DISCIPLINA OPSLUžIVANJA PAKETA U IP MREžAMA
Milan Petrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Stojković, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miloš Pavlović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

F-12 SERVISNO ORIJENTISANO UPRAVLJANJE MREŽOM
Dejan Cvijanović, Bravostudio Banja Luka

F-13 PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH MREŽA POMOĆU PROGRAMA CISCO PACKET TRACER
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Stefan Tešanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Mile Živković, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

F-14 PREPORUKE ZA KRIPTOALGORITME I DUžINE KLJUčEVA PKI SISTEMA
Bogdan Brkić, Ministarstvo finansija RS
Miroslav Ćajić, Mikrobyte doo

F-15 RAZVOJ INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA SLOBOMIR P UNIVERZITETA U DOBOJU
Aleksandar Vasić , Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet, Doboj
Boris Slijepčević, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet, Doboj

F-16 ANALIZA PROTOKOLA RUTIRANJA U MANET MREžAMA
Izet Jagodić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Suad Kasapović, Fakultet elektrotehnike u Tuzli
Borjana Nosović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

F-17 UPOTREBA VIRTUELNE LABORATORIJE U OBRAZOVANJU: KORIŠĆENJE PROGRAMSKIH ALATA LTSPICE I FILTER DESIGN U STICANJU PRAKTIČNOG ZNANJA IZ PREDMETA OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA
Mile Živković, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Stefan Tešanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Boris Slijepčević, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

F-18 SERIJSKA KOMUNIKACIJA MIKROKONTROLERA SA PC-EM
Danijela Živanović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

F-19 BEŽIČNA RS-232 KOMUNIKACIJA (IRDA 2 MODUL)
Mitar Simić, Fabrika glinice “Birač” A.D. Mehanika D.O.O. Zvornik

F-20 CAN PROTOKOL I NJEGOVA PRIMJENA
Dragoslav Vasiljević, ETF Istočno Sarajevo

F-21 JEDNO REŠENJE UPRAVLJANJA PLATFORMOM ZA KAMERU SA DVA STEPENA SLOBODE
Vladisav Jelisavčić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Milan Darijević, Elektrotehnički fakultet, Beograd

F-22 SISTEM ZA UPRAVLJANJE TELESKOPOM CELESTRON ULTIMA 11
Milan Darijević, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

F-23 NAčIN KORIšćENJA PROGRAMSKOG PAKETA WIN-SIKOSTART
Stefan Kostić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

F-24 AKTIVNO POTISKIVANJE BUKE U KABINI POLJOPRIVREDNE MAšINE
Mirjana Adnađević, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Draško Mašović, Elektrotehnički fakultet, Beograd

F-25 ANALIZA MOGUćNOSTI SMANJENJA BUKE SA SPLAVOVA NA SAVI POSTAVLJANJEM AKUSTIčKE BARIJERE
Draško Mašović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Mirjana Adnađević, Elektrotehnički fakultet, Beograd

F-26 KONCEPT IMPLEMENTACIJE USB PORTA KAO KOMUNIKACIONOG PORTA ZA NASTAVNO SREDSTVO „INTERFEJS”
Darko Lakić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Dejan Simeunović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

F-27 RAZVOJ JAVA PLATFORME I PROGRAMERSKOG OKRUŽENJA ZA NASTAVNO SREDSTVO „INTERFEJS”
Dejan Simeunović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Darko Lakić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

F-28 UPRAVLJANJE SISTEMOM RASVJETE U POSLOVNIM ZGRADAMA
Biljana Stanetic, Elektrotehnicki fakultet Banjaluka

F-29 PRIMENA MALIH FOTONAPONSKIH SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE KAP-PO-KAP
Bojan Trobok, Fakultet tehničkih nauka
Slobodan Lolić, Fakultet tehničkih nauka

F-30 VJETROPOTENCIJAL, I STRATEGIJA RAZVOJA VJETROELEKTRANA U BOSNI I HERCEGOVINI
Aleksandar Tadić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Milica Vujadinović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

F-31 GEOTERMALNE ELEKTRANE I MOGUćI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI
Jevto Simić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Saša Ikić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

F-32 ELEKTROMAGNETNA POLJA I SIGURNA RAZDALJINA OD OPTEREĆENIH DALEKOVODA
Predrag Nosović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Muris Bakalovic, Fakultet elektrotehnike Tuzla

F-33 PRENOS PODATAKA OD MALE HIDROELEKTRANE DO DISPEčERSKOG CENTRA
Tamara Ćeranić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

F-34 MODELOVANJE UTICAJA IZGRADNJE NOVE HIDROELEKTRANE NA STRUJE TROPOLNIH KRATKIH SPOJEVA U POSTOJEćOJ 110KV MREžI
Božana Nišević, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Dejana Pantić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka

F-35 MODELOVANJE ELEKTRICNIH MASINA
Milica Mitrasinovic, Elektrotehnicki fakultet Istocno Sarajevo
Milica Guslov, Elektrotehnicki fakultet Istocno Sarajevo
Jelena Tesanovic, Elektrotehnicki fakultet Istocno Sarajevo

F-36 SAMOPOBUDNI ASINHRONI GENERATOR
Vladimir Gluhović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

F-37 ELEKTRIčNE MAšINE SA DVA MEHANIčKA PRISTUPA
Gordana Kravljača, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

F-38 ODREĐIVANJE PONOVLJIVOSTI ROBIX MANIPULATORA KORIŠTENJEM STEREO VIDA
Uglješa Đurić
Velibor Đalić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

F-39 POMOĆNE USLUGE U SINHRONO POVEZANIM ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA
Muris Bakalović, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini
Predrag Nosović, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini

F-40 KONSTRUKCIONO REšENJE OBRTNOG STOLA SA MALTEšKIM KRSTOM
Mirjana Bojanić, Fakultet tehničkih nauka, Institut za proizvodno mašinstvo, Novi Sad

F-41 PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA UDALJENO UČENJE I TESTNOG CENTRA
Drago Vidović, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina