Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH®-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Tel: +387 57 321 240
Fax: +387 57 342 788

Radovi


Prikaži sesiju:
ELS  ENS-1  ENS-2  ENS-3  KST-1  KST-2  KST-3  KST-4  PRS  
RSS-1  RSS-2  RSS-3  RSS-4  RSS-5  RSS-6  RSS-7  RSS-8  STS  SUP  

P-1 Upotreba biometrijskih podataka i njihova međusobna razmjena u ID sistemima u BiH
Srđan Nogo, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Banja Luka
Siniša Macan, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Banja Luka

P-2 Biometric ID documents and system
Aleksej Makarov, R&D Centre Vlatacom, Belgrade
Jelena Cvetković, , R&D Centre Vlatacom, Belgrade
Vojislav Lukić, , R&D Centre Vlatacom, Belgrade

ELS-1 SmartTank – robotska platforma
Ognjen Bjelica, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Marko Lalović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

ELS-2 Postupanje sa baterijama i akumulatorima na kraju životnog ciklusa
Bojana Jovanović, Iritel Beograd
Dragana Petrović, Iritel Beograd
Dragan Jekić, Elektrodistribucija Beograd
Svetlana Međo, Elektrodistribucija Beograd

ELS-3 UV zračenje u proizvodnji i primeni mikroprocesora
Đurđe Milanović, Vazduhoplovna Akademija
Srđan Milanović, Mašinski fakultet
Vera Petrovic, Visoka skola elektrotehnike i racunarstva
Vjekoslav Sajfert, Terhnički fakultet Mihajlo Pupin

ELS-4 Realization of the Algorithm for Controlling Electric Wheelchair by Head Movements
Aleksandar Pajkanovic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
Branko Dokic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
Zeljko Ivanovic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
Mladen Knezic, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka

ELS-5 Određivanje sumpor dioksida SO2 u vazduhu na principu elektrohemijske detekcije
Vladimir Rajs, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, Srbija
Živorad Mihajlović, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, Srbija
Vladimir Milosavljević, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, Srbija
Miloš Živanov , Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, Srbija

ELS-6 Realizacija i primjena višenamjenskog DC/XC pretvarača
Marko Ikić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Srđan Lale, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Milan Radmanović, Elektronski faluktet Niš

ELS-7 Hardware realization part for the measure and protection in adjustable speed drives
Goran Vuković, Faculty of Electrical Engineering East Sarajevo

ELS-8 Određivanje koncentracije hidrogen peroksida u vodenim rastvorima metodom hemiluminiscencije
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Mirjana Maksimović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Enisa Omanović-Mikličanin, Institut za pedologiju, agrohemiju i melioraciju Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo
Nejra Puščul, Institut za pedologiju, agrohemiju i melioraciju Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo

ELS-9 Projektovanje jednostruko balansiranog CMOS miksera pretraživanjem prostora dizajna
Milenko Milićević, ETF u Beogradu
Milan Babić, ETF u Beogradu
Radivoje Đurić, ETF u Beogradu

ELS-10 One Solution for the Wide-Angle Beam Propagation Method
Dusan Djurdjevic, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

ELS-11 RF-DC konvertor zasnovan na prikupljanju energije elektromagnetskog polja
Radivoje Đurić, ETF u Beogradu
Mihajlo Božović, ETF u Beogradu
Milan Ponjavić, ETF u Beogradu

ELS-12 UPOREDNA ANALIZA STRUJNIH PRETVARAČA
Marjan Blagojević, Istraživačko-razvojni centar Sentronis AD Niš
Saša Dimitrijević, Istraživačko-razvojni centar Sentronis AD Niš
Dragan Mančić, Elektronski fakultet u Nišu
Igor Jovanović, Elektronski fakultet u Nišu
Milan Radmanović, Elektronski fakultet u Nišu

ENS-1-1 Kontrola napona trofaznog samopobuđenog asinhronog generatora
Jordan Radosavljević, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici
Miroljub Jevtić, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici
Dardan Klimenta, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici

ENS-1-2 Efficiency Optimized Control of Elevator Drive
Branko Blanuša, Faculty of Electrical Engineering Banja Luka
Bojan Knežević, Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka

ENS-1-3 Dijagnostika stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom mjerenja struje komutacije
Srdjan Jokic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Istocnom Sarajevu
Nada Cincar, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Istocnom Sarajevu
Zlatan Stojkovic, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Simović, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Istocnom Sarajevu

ENS-1-4 Baza podataka za unapređenje dijagnostike stanja transformatora
Vladimir Polužanski, Institut Nikola Tesla, Beograd
Srđan Milosavljević, Institut Nikola Tesla, Beograd
Nikola Miladinović, Institut Nikola Tesla, Beograd
Jelena Delić, Institut Nikola Tesla, Beograd
Dragan Kovačević, Institut Nikola Tesla, Beograd

ENS-1-5 Uloga softverskog modela u lociranju izvora parcijalnih pražnjenja
Miodrag Simović, Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka
Zoran Lazarević, Elektrotehnički fakultet Beograd

ENS-1-6 Potencijalne primjene simulacije parcijalnih pražnjenja
Miodrag Simović, Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka
Zoran Lazarević, Elektrotehnički fakultet Beograd

ENS-1-7 Koordinacija izolacije 220 kV SF6 postrojenja pri hidroelektrani
Mladen Banjanin, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu
Milan Savić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

ENS-1-8 DETERMINATION OF MAGNETIC CHARACTERISTICS OF SOME FERROMAGNETIC STRUCTURES
Dejana Herceg, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Karolina Kasaš-Lažetić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Miroslav Prša, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Nikola Mučalica, Elektroenergetika – Južna Bačka

ENS-1-9 INDUCTANCE PER UNIT LENGTH OF HOMOGENEOUS AN TWO-LAYER GROUND
Nikola Mučalica, Energotehnika-Južna Bačka
Miroslav Prša, FTN Novi Sad
Kaolina Kasaš-Lažetić, FTN Novi Sad

ENS-1-10 Integracija SDNU u sistem za nadzor i upravljanje Elektrodistribucije Beograd
Miroslav Lazić, Iritel a.d. Beograd
Dragana Petrović, Iritel a.d. Beograd
Dragan Stajić, Iritel a.d. Beograd
Dragan Jekić, Elektrodistribucija Beograd

ENS-2-1 Usaglašavanje planova prekograničnih razmjena između susjednih operatora sistema
Milodrag Košarac, Nezavisni operator sistema u BiH
Srđan Resavac, JP Elektromreža Srbije
Husmin Turajlić, Nezavisni operator sistema u BiH

ENS-2-2 RAČUNARSKI PROGRAM ZA BRZU OCENU RADA PRIMARNE REGULACIJE UČESTANOSTI ELEKTROENERGETSKIH INTERKONEKCIJA
Dragan Popović, Elektrotehnički institute Nikola Tesla, Beograd
Milan Ivanović, Elektrotehnički institute Nikola Tesla, Beograd
Saša Minic, Elektrotehnički institute Nikola Tesla, Beograd

ENS-2-3 VOLTAGE DROP COMPENSATION IN RURAL LOW-VOLTAGE NETWORKS USING COLUMN AUTO- AND REGULATING TRANSFORMERS
Miroljub Jevtić, Faculty of Technical Sciences Kosovska Mitrovica
Bojan Perović, Faculty of Technical Sciences Kosovska Mitrovica
Miodrag Gajić, Measuring Transformers Factory Zaječar

ENS-2-4 Određivanje vršne snage konzumnih područja
Aleksandra Grujić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Boško Bogojević, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Stefan Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

ENS-2-5 Automatizacija termovizijskog postupka u monitoringu i dijagnostici elemenata prenosne mreže
Mileta Žarković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Zlatan Stojković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

ENS-2-6 Rangiranje visokonaponskih nadzemnih vodova za revitalizaciju ili rekonstrukciju
Aleksandar Simović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Miomir Dutina, JP EMS Beograd
Nada Cincar, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

ENS-2-7 Mehanički proračun nadzemnih distributivnih vodova sa primjerom primjene
Radmilo Mitrić, Elektrodistribucija Pale
Nada Cincar, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Aleksandar Simović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

ENS-2-8 Prikaz mjerenja uticaja rada elektrolučne peći na kvalitet električne energije
Vojislav Pantić, Nezavisni operator sistema u BiH
Jadranka Radović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici

ENS-3-1 Epidemija polyauthoritis giftosa-e: Ima li leka?
Dusan Djurdjevic, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

ENS-3-2 Technology, Light Source and Topography as a Challenge for proper Modeling of PV Cells
Dusko Lukac, Rheinische Fachhochschule Köln gGmbH - University of Applied Sciences
Srdjan Vukomirović, University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences
Vančo Litovski, University of Niš - Faculty of Electronic Engineering
Miona Andrejević-Stošović, University of Niš - Faculty of Electronic Engineering

ENS-3-3 CONDUCTIVITY INCREASE OF Li-ION BATTERIES BY USING ULTRATHIN METAL-OXIDE ELECTRODE COATINGS
Jovan Šetrajčić, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Depatment of Physics; Academy of Sciences and Arts of t
Dragoljub Mirjanić, University of Banja Luka, Faculty of Medicine, Depatment of Biophysics; Academy of Sciences and Arts

ENS-3-4 Fotonaponski sistem na krovu zgrade tehničkih fakulteta u Beogradu povezan na distributivnu mrežu - Primena softvera u izradi projekta
Goran Dobrić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Slaven Stanišić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Željko Đurišić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Zlatan Stojković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

ENS-3-5 Statistička metoda za procenu proizvodnje električne energije iz fotonaponskog sistema
Jovan Mikulović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

ENS-3-6 Greenhouse gas emissions in the life cycle assessment of photovoltaic systems
Marija Stamenković, Research and Development Center "Alfatec", Ltd. Niš
Nenad Floranović, Research and Development Center "Alfatec", Ltd. Niš

ENS-3-7 “Zelene” telekomunikacije
Boban Panajotović, Republička agencija za elektronske komunikacije
Milan Janković, Republička agencija za elektronske komunikacije
Borislav Odadžić, Republička agencija za elektronske komunikacije

ENS-3-8 Model intenziteta globalnog sunčevog zračenja na horizontalnu površinu
Uroš Pešović, Tehnički fakultet, Čačak
Ivan Milanković, Tehnički fakultet, Čačak
Dijana Jagodić, Tehnički fakultet, Čačak
Siniša Ranđić, Tehnički fakultet, Čačak

ENS-3-9 Dimenzionisanje baterije u izolovanom fotonaponskom sistemu
Mileta Žarković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Jovan Mikulović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

KST-1-1 Performanse SC prijemnika u Rajsovom feding kanalu sa Nakagami-m interferencom
Hana Stefanović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Ivana Stefanović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Dejan Milić, Elektronski fakultet u Nišu
Dimitrije Stefanović, Elektronski fakultet u Nišu

KST-1-2 Analiza uticaja ko-kanalne interferencije na performanse sistema u η-μ feding kanalu
Stefan Panić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
Mihajlo Stefanović, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš
Srboljub Zdravković, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš
Dejan Jakšić, JP Emisiona Tehnika i Veze - ETV, Beograd
Siniša Ninković, Radio Televizija Republike Srpske, Banja Luka

KST-1-3 Adaptivni algoritam slanja paketa zasnovan na selekciji kodne i modulacione šeme
Zoran Veličković, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
Milojko Jevtović, Inžinjerska akademija Srbije

KST-1-4 Pozicioniranje u WLAN mrežama po osnovu pristupne tačke sa najjačim signalom
Mirjana Simić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Nikola Stojković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Milenko Brković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Predrag Pejović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Milan Bjelica, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

KST-1-5 Model predikcije nivoa električnog polja u mikroćeliji baziran na SVM algoritmu
Vladimir Slavković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nataša Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

KST-1-6 Primena distribuiranih prostorno-vremenskih kodova u kooperativnim kognitivnim radio mrežama sa Rejlijevim fedingom
Milena Stojnić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Predrag Ivaniš, Elektrotehnički fakultet, Beograd

KST-1-7 Analiza bežičnog prenosa u Rajsovom feding kanalu u prisustvu višestrukih ko-kanalnih interferencija
Stefan Panić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica,
Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini Kosovska Mitrovica
Branimir Jakšić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini Kosovska Mitrovica
Ivana Petrović, Visoka škola elektrotehnike i računarstava strukovnih
Srđan Jovković, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš,

KST-1-8 Računarska simulacija uticaja disperzije drugog i trećeg reda na interakciju dva solitona u optičkoj mreži
Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini Kosovska Mitrovica
Branimir Jakšić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini Kosovska Mitrovica
Siniša Ilić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini Kosovska Mitrovica
Srđan Milosavljević, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini Kosovska Mitrovica,
Ivan Rajić, Telekom A.D.

KST-1-9 Analiza parametara optičkog vlakna sa paraboličnim indeksom prelamanja centralnog jezgra
Rade Sekulić, KBV DATACOM d.o.o. Beograd
Nikola Slavković, Visoka ICT skola, Beograd
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet Beograd

KST-1-10 Performanse bežičnih optičkih sistema zasnovanih na orbitalnom ugaonom momentu u prisustvu atmosferskih turbulencija
Aleksandar Lazarević, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Predrag Ivaniš, Elektrotehnički fakultet, Beograd

KST-1-11 Optical Packet Ring Optimization for the Assessment of Tradeoff between QoS and Design Cost
Bogdan Uscumlic, Institute Mihailo Pupin
Slavica Bostjancic Rakas, Institute Mihailo Pupin

KST-1-12 SLA u pasivnim optičkim mrežama sledeće generacije
Bojan Pantović, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Milan Janković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

KST-2-1 Migracija ka all-IP u mobilnim sistemima
Tamara Muškatirović, Republička agencija za elektronske komunikacije

KST-2-2 USPOSTAVA NACIONALNE LABORATORIJE ZA VRIJEME I FREKVENCIJU U INSTITUTU ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE I METOD DISTRIBUCIJE I DISEMINACIJE TAČNOG VREMENA I FREKVENCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Osman Šibonjić, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Vladimir Milojević, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Fatima Spahić, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

KST-2-3 SLJEDIVOSTI REZULTATA MJERENJA TAČNOG VREMENA I FREKVENCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Osman Šibonjić, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Vladimir Milojević, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Fatima Spahić, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

KST-2-4 Centralizacija sistema za daljinski nadzor i upravljanje SDNU
Miroslav Lazić, Iritel a.d. Beograd
Dragana Petrović, Iritel a.d. Beograd
Bojana Jovanović, Iritel a.d. Beograd
Željko Kovačević, Telekom Srpske
Branko Spremo, Telekom Srpske

KST-2-5 Sigurnost i zaštita SMS poruka - sSMS
Ognjen Bjelica, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

KST-2-6 Upotreba VQMON-a u VoIP sistemima
Petar Krgušić, PTT Inženjering
Biljana Vuksanović, PTT Inženjering
Vasko Bulatović, PTT Inženjering
Bojana Čavić, Univerzitet Singidunum
Zoran Brajović, IPMONT

KST-2-7 Određivanje pozicije mobilnih GSM korisnika korišćenjem Support Vector Regression metode
Majda Petrić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Miloš Borenović, Vlatacom
Nataša Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Nešković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

KST-2-9 IPTV na tržištu Bosne i Hercegovine
Saša Milošević, m:tel
Srđan Jovanović, m:tel
Zvezdan Stojanović, m:tel

KST-2-10 Funkcionalni model sistema za paralelnu distribuciju video servisa u DVB-C i IPTV okruženje
Predrag Katanić, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Srđan Damjanović, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerzitet u Istočnom Sarajevu

KST-2-11 Usklađivanje upotrebe radiofrekvencijskog spektra sa smjernicama Evropske Unije
Amina Krivosic, Communications Regulatory Agency
Zaneta Begic, Communications Regulatory Agency

KST-3-1 Planiranje pokrivanja bežične lokalne mreže unutar objekta
Predrag Pejović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Milan Bjelica, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Mirjana Simić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

KST-3-2 Daljinski nadzor i upravljanje pristupom korišćenjem bežičnih tehnologija
Branislav Tejić, Fakultet tehničkih nauka
Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka

KST-3-3 Primena bežičnih tehnologija (Bluetooth) za praćenje prisustva
Nikola Djukic, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Srdjan Tegeltija, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Gordana Ostojic, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Stevan Stankovski, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

KST-3-4 Adaptacija bežične senzorske mreže u cilju detekcije i dojave kritičnih situacija
Milan Milanović, Institut Mihajlo Pupin, Volgina 15, 11060 Beograd
Mirjana Stojilović, Institut Mihajlo Pupin, Volgina 15, 11060 Beograd
Milan Oklobdžija, Institut Mihajlo Pupin, Volgina 15, 11060 Beograd
Goran Dimić, Institut Mihajlo Pupin, Volgina 15, 11060 Beograd

KST-3-5 EFFECTS OF DUTY CYCLING METHOD IN WIRELESS SENSOR NETWORKS
Mirko Kosanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš
Mile Stojčev, Elektronski fakultet Niš

KST-3-8 Jedno rešenje distance-vector protokola za rutiranje baziranog na klasterizaciji mreže
Nenad Kojić, Visoka ICT škola
Milan Pavlović, Visoka ICT škola
Irini Reljin, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

KST-3-9 Hijerarhijski DSCC protokol rutiranja za energetski heterogene WSN
Marija Rajković, Republička agencija za elektronske komunikacije - RATEL
Goran Marković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Miroslav Dukić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

KST-3-10 Protokoli rutiranja u VANET mrežama sa tipičnim scenarijem za saobraćaj na autoputu
Izet Jagodić, JU Mješovita srednja škola Živinice
Said Čerkezović, JU Mješovita srednja škola Banovići

KST-3-11 Korelacija propusnih opsega u sintezi filtara za rad na dva opsega učestanosti
Vasa Radonic, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vesna Crnojević-Bengin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Lazar Lukić, Iritel AD Beograd

KST-3-14 Analiza interferencije u LTE mrežama
Marija Milovanović, Saobracajni fakultet
Miloš Vujanović, Saobraćajni fakultet

KST-4-1 Bezbednost u SCADA mrežama
Nina Čukić, Energoprojekt Entel a.d.
Siniša Kisić, Energoprojekt Entel a.d.
Jasmina Mandić-Lukić, Energoprojekt Entel a.d.

KST-4-2 Evaluacija razvojnih platformi za sisteme spectrum sensing-a
Srđan Brkić, Faculty of Electrical Engineering Belgrade
Dragomir El Mezeni, Faculty of Electrical Engineering Belgrade
Lazar Saranovac, Faculty of Electrical Engineering Belgrade
Jelena Popović Božović, Faculty of Electrical Engineering Belgrade
Miljko Erić, Faculty of Electrical Engineering Belgrade

KST-4-3 Primena NG-SDH u Mobile Backhaul mrežama
Ninko Radivojević, IRITEL A.D.
Vladimir Kostić, IRITEL A.D.
Bojan Pajčin, IRITEL A.D.
Predrag Mićović, IRITEL A.D.
Petar Knežević, IRITEL A.D.

KST-4-4 Neuniformna filtarska banka za prenos podataka
Slobodan Nedić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Mirjana Maksimović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

KST-4-5 The Influence of Electromagnetic Radiation on Health of Piple. Limits for Exposure to EMF
Vladimir Šinik, Univerzitet u Novom Sadu,Technical Faculty „Mihajlo Pupin” Zrenjanin
Željko Despotović, Institute „Mihajlo Pupin” Beograd, Serbia

KST-4-6 Softwares for urban electromagnetic wave propagation modeling
Petar Međedović, Minstry of Economic Relations and Regional Cooperation,Republic of Srpska Government, BiH
Darko Šuka, University of East Sarajevo/Faculty of Electrical Engineering, East Sarajevo, Republic of Srpska, Bi

KST-4-7 Osobenosti MESH mrežnih arhitektura zasnovanih na IEEE 802.11 i IEEE 802.16 standardima
Ivan Milovanovic, Departman za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum, Niš
Zoran Stankovic, Univerzitet u Nisu, Elektronski fakultet

KST-4-8 Parameters of the model and sensitivity of the baroreflex sequences
Gorana Mijatović, Faculty of technical sciences
Tamara Ćeranić, Faculty of technical sciences
Tatjana Lončar Turukalo, Faculty of technical sciences
Dragana Bajić, Faculty of technical sciences

KST-4-9 Shielding Effectiveness of Rectangular Enclosure with Apertures and Real Receiving Antenna
Vesna Milutinović, Republic Agency for Electronic Communications
Tatjana Cvetković, Republic Agency for Electronic Communications
Nebojša Dončov, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering
Bratislav Milovanović, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering

KST-4-10 Wideband RF Signal Generator Implementation for Demodulator/Receiver Testing in Systems of SDR
Predrag Jovanovic, IRITEL A.D. Beograd
Predrag Petrovic, IRITEL A.D. Beograd
Ninoslav Remenski, IRITEL A.D. Beograd
Branislav Pavic, IRITEL A.D. Beograd

KST-4-13 Savremeni problemi prostiranja i interakcije kvantnih generatora sa materijalom
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Željka Tomić, IRITEL AD, TEHNIKUM TAURUNUM VIŠSS
Slobodan Bojanić, Universidad Politécnica de Madrid
Dušan Krčum, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Milovan Janićijević , Metalac A.D., Gornji Milanovac

PRS-1 Konfigurisanje virtuelne mašine troosne glodalice sa paralelnom kinematikom za simulaciju i verifikaciju upravljanja i programiranja
Saša Živanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Miloš Glavonjić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
Zoran Dimić, Lola Institut, Beograd

PRS-2 Jedan pristup planiranju efektivne proizvodnje i pripreme procesa rada
Darko Stefanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom sadu
Cvijan Krsmanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom sadu
Marija Rakić-Skoković, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom sadu
Đorđe Tasković, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom sadu

PRS-3 PRIMENA PARALELNIH MEHANIZAMA U MAŠINAMA ALATKAMA MALIH DIMENZIJA – MINI MAŠINAMA ALATKAMA
Cvijetin Mlađenović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ratko Gatalo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

PRS-5 Udaljeno izvođenje eksperimenta na servo pogonu robotskog sistema
Miloš Božić , Tehnički fakultet Čačak
Darko Todorović, Elektronski fakultet Niš
Goran Đorđević, Elektronski fakultet Niš
Milutin Petronijević, Elektronski fakultet Niš

PRS-6 PRIMENA SAVREMENIH METODA ZA MERENJE TEMPERATURE
Vladimir Blanuša, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad
Aleksandar Živković, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad
Branko Štrbac, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad
Miodrag Hadžistević, Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad

PRS-7 Smisao razvoja Euler-Bernoulli jednačine
Mirjana Filipovic, Mihajlo Pupin Institute

PRS-8 Programski sistem za proračun mašinskih elemenata-PTD
Dragan Milčić, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu
Miroslav Mijajlović, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu
Miodrag Milčić, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu
Dragoljub Živković, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet u Nišu

PRS-9 Modeliranje medularnog kanala femura na osnovu digitalnog signala sa CT ili MRI u cilju dimenzionisanja stema tumorske endoproteze zgloba kuka
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Jova Grujić, Grujić & Грујић
Mirjana Bojanić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Jovan Sekulić, Zdravstveni centar Zrenjanin

PRS-10 KONCEPT SLEDLJIVOSTI PROIZVODA PRIMENOM IDENTIFIKACIONIH TEHNOLOGIJA
Milovan Lazarević, Faculty of Technical Sciences, Novi sad
Gordana Ostojić, Faculty of Technical Sciences, Novi sad
Stevan Stankovski, Faculty of Technical Sciences, Novi sad
Niko Herakovič, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
Mihael Debevec, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

PRS-11 Use of CAD software in developing mechatronic medical devices on example of Treadmill
Vukašin Pavlović, Faculty of Mechanical engineering Niš
Miloš Milošević, Faculty of Mechanical engineering Niš
Milan Pavlović, Faculty of Mechanical engineering Niš
Goran S. Đorđević, Faculty of Electronical Engineering

RSS-1-1 Jedno rešenje CMS-a za e-marketing
Dražen Radanović
Nenad Kojić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd

RSS-1-2 Kompleksnost implementacije koncepta CRM
Boris Milović, Ekonomski fakultet Subotica

RSS-1-3 Multi-Criteria Analysis Models and Decision Support Systems in the Function of Managing Operational Risk in the Enterprises
Milivoje Pesic, University of Nis, Faculty of Economics
Jelena Stankovic, University of Nis, Faculty of Economics
Jovica Stankovic, University of Nis, Faculty of Economics

RSS-1-4 Stanje kartičarstva u Bosni i Hercegovini
Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

RSS-1-5 Predviđanje mogućeg razvoja kartičarstva u Srbiji
Dejan Tešić, AIK Banka Beograd
Valentina Pavlović, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Vesna Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Djordje Petrović, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo

RSS-1-6 Elektronska lična poruka u marketingu turizma
Biljana Rabasović, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO
Dragoslava Sredojević, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO

RSS-1-7 Uticaj službi za odnose s javnošću na formiranje mišljenja i stavova potrošača
Milica Jevremovic, Voskoa skola elektrotehnike i racunarstva, Beograd
Vladimir Ceric, Voskoa skola elektrotehnike i racunarstva, Beograd

RSS-1-8 Makroekonomske performanse konkurentnosti ict sektora zemalja dunavske regije, trgovina i pravna regulativa
Svetlana Ignjatijević, Fakultet za inžinjerijski menadžment i ekonomiju, Univerzitet Privredna Akademija
jelena Matijašević, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna Akademija
Žaklina Spalević, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna Akademija

RSS-1-9 Vrste internet prevara - Nigerijske prevare, pojam, značaj i uticaj na ekonomske i moralne aspekte društvene zajednice
Jelena Matijašević, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna Akademija
Žaklina Spalević, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna Akademija
Svetlana Ignjatijević, Fakultet za inžinjerijski menadžment i ekonomiju, Univerzitet Privredna Akademija

RSS-1-10 Poslovna inteligencija kao upravljački mehanizam javne uprave
Rastko Pavlović, Telekom Srpske a.d.
Dejan Majkić, Poreska uprava Republike Srpske

RSS-1-11 Elektronski servisi kao podrška radu univerzitetskog karijernog centra
Marina Savković, Univerzitet Singidunum Beograd
Jelena Gavrilović, Univerzitet Singidunum Beograd

RSS-1-12 Pristupačnosti portala lokalne samouprave osobama sa poremećajem u razlikovanju boja
Dragica Radosav, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Zdravko Ivankovic, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Branko Markoski, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Dijana Karuovic, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin
Branka Dobranic, JP Srbijagas

RSS-2-1 Optimizacija poslovnih procesa u kontekstu implementacije IKT rješenja u javnoj upravi
Miroslav Radinković, Agencija za informaciono društvo RS
Dragan Vučić, Komercijalna banka a.d. Banja Luka

RSS-2-2 Model razvoja infrastrukture prostornih podataka na lokalnom nivou
Dejan Jankovic, Opstina Trebinje
Radmila Milidragovic

RSS-2-3 Informacioni sistem za registrovanje otpada
Bogdan Mirković, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Aleksandar Lukač, JP DEP-OT, Banja Luka

RSS-2-4 PROGRAM ZA PRAĆENJE STUDENTSKIH UPLATA NA UNIVERZITETU U ISTOČNOM SARAJEVU
Borislav Drakul, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina
Srdjan Damjanovic, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina
Predrag Katanic, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina
Vanja Djuric, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina

RSS-2-5 INTEGRACIJA MATERIJALNOG I INFORMACIONOG TOKA U POŠTANSKO-LOGISTIČKOM CENTRU
Milorad Banjanin, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Goran Drakulic, JPTT Srbija, RJ Novi Sad

RSS-2-6 Informacioni sistem za upravljanje troškovima održavanja zgrada
Dragana Todorić, Departman za matematiku i informatiku Prirodno matematički fakultet Novi Sad
Blagodar Lovčević, Visoka tehnološka škola strukovnih studija Šabac
Miroslava Petrevska, Visoka tehnološka škola strukovnih studija Šabac

RSS-2-7 Informaciona analiza kao podrška integrisanom upravljanju troškovima
Marina Janković, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ilja Stanišević, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Dejan Jovanović, Ekonomski fakultet Kragujevac

RSS-2-9 Online GIS i kolaborativno mapiranje kao novi trendovi u razvoju GIS-a i njihova primjena u savremenom informacionom sistemu
Čedomir Radulović, Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka
Velibor Radulović, Investiciono razvojna banka RS Banja Luka
Zoran Đurić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

RSS-2-10 THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF STOHASTIC SIMULATION METHODS IN NON-LIFE INSURANCE
Sanja Radovanović, Valjevo business school of applied studies
Aleksandar Sandić, Drina osiguranje
Željko Radovanović
Nenad Mihailović, Valjevo business school of applied studies
Momčilo Vasiljević, Valjevo business school of applied studies

RSS-2-11 INFORMATION SYSTEMS AND INTERNAL CONTROL
nenad mihailovic, Valjevo business school of applied studies
momcilo vasiljevic, Valjevo business school of applied studies
sanja radovanovic, Valjevo business school of applied studies
zeljko radovanovic

RSS-3-1 EXT4 FILESYSTEM ON THE RAID-0 CONFIGURATION UNDER LINUX
Borislav Djordjevic, Institute Mihajlo Pupin
Valentina Timcenko, Institute Mihajlo Pupin
Slobodan Obradovic, VIPOS Valjevo

RSS-3-2 Jedan pristup za vizuelizaciju CWM-bazirane šeme relacione baze podataka
Igor Tomić, Tehnička škola Gradiška
Dražen Brđanin, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Slavko Marić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

RSS-3-3 Rezultati komparacije odziva open source i komercijalnih metoda organizacije baza podataka
Borivoje Milosevic, Visoka tehnicka skola strukovnih studija, Nis
Slobodan Obradovic, Matematicki institut SANU, Beograd
Dejan Krstic, Visoka tehnicka skola strukovnih studija, Nis
Srdjan Jovkovic, Visoka tehnicka skola strukovnih studija, Nis
Lepomir Petković, Visoka tehnicka skola strukovnih studija, Nis

RSS-3-4 Pregled rezultata preuzimanja fotografija i dalje praćenje fotografija data mining metodama
Nataša Subić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Biljana Gemenović, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

RSS-3-5 Analiza tehnika za reorganizaciju samopodešavajućih stabala
Svetlana Štrbac-Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Milo Tomašević, Elektrotehnički fakultet, Beograd

RSS-3-6 Primena distribuiranih struktura podataka u JavaSpace-u
Ivana Grujić, Elektronski fakultet
Predrag Predrag Pecev, University of Novi Sad, Faculty of Sciences
Dušanka Milanov, University of Novi Sad, Faculty of Sciences
Ivana Đukić - Petrevska, Faculty of Trade and Banking "Janićije and Danica Karić"
Zdravko Ivanković, University of Novi Sad, Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin"

RSS-3-7 Jedna tehnika za vizuelizaciju sportske statistike
Marijana Stevanović Nešić, JP RDU RTS
Svetlana Marinković, JP RDU RTS
Mirko Milošević, Visoka škola elektrotehnike i računarstva

RSS-3-8 Analiza šuteva za jedan i dva poena na utakmicama Srpske ženske A lige u sezoni 2010/11 Data Mining metodama
Branko Markoski, University of Novi Sad, Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Republic of Serbia
Dejan Lacmanovic, University of Novi Sad, Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Republic of Serbia
Miodrag Ivkovic, University of Novi Sad, Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Republic of Serbia
Dragica Radosav, University of Novi Sad, Tehnical Faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Republic of Serbia
Jovan Setrajcic, University of Novi Sad, Department of Physics, Faculty of Sciences Novi Sad, Republic of Serbia

RSS-4-1 CARDIOVASCULAR DATA PREPROCESSING: REALIZATION
Tamara Ćeranić, Faculty of Technical Sciences
Gorana Mijatović, Faculty of Technical Sciences
Tatjana Lončar-Turukalo, Faculty of Technical Sciences
Dragana Bajić, Faculty of Technical Sciences

RSS-4-2 Kvantitivna analiza histoloških slika epitela površine oka
Miloš Ljubojević, JU Akademska i istraživačka mreža RS
Vesna Ljubojević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Zdenka Babić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Radoslav Gajanin, Univerzitetsko klinički centar Banja Luka, Zavod za patologiju

RSS-4-3 Analiza tehnologija ličnih senzorskih mreža sa akcentom na aplikacijama zdravstvene njege
Vanja Elčić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

RSS-4-4 Uklanjanje šuma iz medicinskih slika manipulacijom modula koeficijenata kompleksne wavelet transformacije
Đorđe Starčević, Fakultet tehničkih nauka
Vladimir Petrović, Fakultet tehničkih nauka

RSS-4-5 Playing games in Virtual Reality: Motivation of patients during neurorehabilitation
Miloš Kostić, School of Electrical Engineering, Belgrade University
Petar Kovačević, School of Electrical Engineering, Belgrade University
Maša Popović, Faculty of Philosophy, Belgrade University

RSS-4-6 CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL CROPS IN MULTISPECTRAL IMAGES BY MEANS OF GENETIC PROGRAMMING
Predrag Lugonja, University of Novi Sad
Sanja Brdar, University of Novi Sad
Vladan Minić, University of Novi Sad
Dubravko Ćulibrk, University of Novi Sad
Vladimir Crnojević, University of Novi Sad

RSS-4-7 Softverska podrška postupku generisanja otpusnih listi
Aleksandar Veljanovski, Faculty of Electronic Engineering in Nis, University of Nis
Dragan Janković, Faculty of Electronic Engineering in Nis, University of Nis
Aleksandar Milenković, Faculty of Electronic Engineering in Nis, University of Nis

RSS-4-8 Virtuelni timovi u telemedicini
Svetlana Anđelić, ITS - Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
Lelica Kostić, VISER - Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

RSS-4-9 Smernice za izbor alata digitalne forenzike
Tanja Kaurin, Fakultet za pravne i poslovne studije - dr Lazar Vrkatić
Dragan Anucojić, Fakultet za pravne i poslovne studije - dr Lazar Vrkatić

RSS-4-10 Efikasna Analiza Signala Uz Primene u Mobilnim Aplikacijama
Stevan Jokić, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Ivan Jokić, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Vlado Delić, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad
Srđan Krčo, Fakultet Organizacionih Nauka, Beograd

RSS-4-11 Društvene mreže, životna sredina i zdravlje ljudi
Jovana Antić, JP „Srbijašume“, Beograd
Milka Zelić, JP „Srbijašume“, Beograd
Gordana Jančić, JP „Srbijašume“, Beograd

RSS-4-12 Veb pristupačnost
Žarko Lalović, Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske

RSS-5-1 Homomorfna enkripcija
Vanja Malidžan, Trening centar SNSD
Bojan Đaković, Telekom Srpske

RSS-5-2 Automatic Phonetic Segmentation for a Speech Corpus of Hebrew
Nikša Jakovljević, University of Novi Sad
Dragiša Mišković, University of Novi Sad
Darko Pekar, University of Novi Sad
Milan Sečujski, University of Novi Sad
Vlado Delić, University of Novi Sad

RSS-5-3 Neka iskustva u implementaciji sistema za izdavanje vremenskih žigova
Stevan Milinković, Računarski fakultet Univerziteta Union
Branislav Milojković, Računarski fakultet Univerziteta Union
Dragan Spasić, Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija"

RSS-5-4 Significance and Impact of Meta Tags on Search Engine Results Pages
Radovan Dragić, Fakultet organizacionih nauka
Tanja Kaurin, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

RSS-5-5 INTEGRACIJA INDUSTRIJSKIH SERTIFIKATA U VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE NA PRIMJERU MAJKROSOFTOVIH IT SERTIFIKATA
Dragoljub Pilipović, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina
Vanja Elčić, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina

RSS-5-6 Analiza sigurnosti SSL saobraćaja u bežičnim računarskim mrežama
Marko Sarac, Univerzitet Singidunum
Mladen Veinovic, Univerzitet Singidunum
Sasa Adamovic, Univerzitet Singidunum
Dalibor Radovanovic, Univerzitet Singidunum
Aleksandar Jevremovic, Univerzitet Singidunum

RSS-5-7 Uporedne karakteristike STP i PVST protokola
Saša Dulović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
Dušan Stefanović, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš
Dejan Blagojević, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš

RSS-5-8 Internet, socijalne mreže i ljudska prava
Varvara Maletic, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Novom Sadu
Jelena Dakic, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Novom Sadu

RSS-5-9 OPEN SYSTEM MAINTAINANCE AND DYNAMIC ALIGNMENT OF COMPONENTS GENERATED BY INNOVATIVE PROCESSES
Miloš Pantelić, JKP "Infostan", Beograd
Biljana Stošić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

RSS-5-10 Strukturno modeliranje fizičkih sistema u Simscape okruženju
Dragan Pršić, Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet Kraljevo
Vladimir Đorđević, Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet Kraljevo

RSS-5-11 Razvoj aplikacije za generisanje 2D koda za prenos bitnih podataka o toku proizvodnje prehrambenih proizvoda
Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka
Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka
Branislav Tejić, Fakultet tehničkih nauka

RSS-6-1 Evaluacija primenljivosti metoda za razvoj softvera
Ilja Stanišević, Visoka poslovna škola strukovnih studija VIPOS Valjevo
Slobodan Obradović, Matematički institut SANU, Beograd
Marina Janković, Visoka poslovna škola strukovnih studija VIPOS Valjevo

RSS-6-2 Rules And Benchmarking Based Optimal Software Quality Management Framework Architecture
LJUBOMIR LAZIĆ, State University of Novi Pazar
STEVAN MILINKOVIĆ, The School of Computing Union University
RADOMIR JANKOVIĆ, The School of Computing Union University

RSS-6-3 Taksonomija stilova programiranja
Samir Ribić, Elektrotehnički fakultet

RSS-6-4 Izrada multiplatformskih aplikacija
Dijana Kosmajac, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Branko Perišić, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Vladimir Vujović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

RSS-6-5 Agilni pristup upravljanju softverskim projektima
Milica Nešković, Elektronski fakultet Niš
Mladen Raković, Elektronski fakultet Niš

RSS-6-6 Portovanje .NET aplikacija na Linux platformu
Marija Stojković, Faculty of Electronic Engineering in Nis, University of Nis
Dragan Janković, Faculty of Electronic Engineering in Nis, University of Nis
Aleksandar Milenković, Faculty of Electronic Engineering in Nis, University of Nis

RSS-6-7 Pouzdanost računarskog sistema
Branko Savic, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Bozo Ilic, Tehnički školski centar

RSS-6-8 Primena softverskih alata za upravljanje projektima u Srbiji
Dragana Milin, Fakultet tehničkih nauka
Ilija Ćosić, Fakultet tehničkih nauka
Slobodan Morača, Fakultet tehničkih nauka
Zdravko Tešić, Fakultet tehničkih nauka

RSS-6-9 Jedna primena SVM klasifikatora u verifikaciji govornika nezavisno od teksta
Zoran Ćirović, Visoka škola elektrotehnike i računarstva
Zoran Banjac, Visoka škola elektrotehnike i računarstva

RSS-6-10 Uticaj performansi sistema na planiranje virtuelizacionih okruženja
Ognjen Joldžić, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Zlatko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Ratko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Duško Bajić, Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d.

RSS-7-1 Primena matematičkih obrazovnih softvera u nastavnom procesu
Jelena Gavrilović, Univerzitet Singidunum Beograd
Ivana Kostić Kovačević, Univerzitet Singidunum Beograd
Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd

RSS-7-2 Telerik Radbook kontrola u funkciji izrade multimedijalnog interaktivnog elektronskog udžbenika
Jasna Hamzabegovic, Pedagoški fakultet / Univerzitet u Bihaću
Rava Filipovic, Slobomir P Univerzitet Bijeljina

RSS-7-3 Razvojni koncept informaciono komunikacionih tehnologija na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača
Dejan Savičević, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska MItrovica
Maja Cvijetić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica
Zdravko Ivanković, Tehnički Fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin

RSS-7-4 Moodle kao platforma za realizaciju nastavnih aktivnosti iz predmeta Arhitektura i organizacija računara 1
Dragana Prokin, Visoka škola eletrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Gabrijela Dimić, Visoka škola eletrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Kristijan Kuk, Visoka škola eletrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
Milan Prokin, Elektrotehnički fakultet, Beograd

RSS-7-5 Neki aspekti upotrebe informacionih tehnologija u prevođenju sa engleskog jezika i na engleski jezik
Darko Kovačević, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrothnički fakultet

RSS-7-6 Faktori koji utiču na uspešnost polaznika i dalju primenu znanja stečenih na elektronskom kursu za nastavnike o elektronskom učenju
Katarina Milanović, Microsoft Software d.o.o.
Dušan Vučković, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu
Dragan Janković, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu

RSS-7-7 Zadovoljstvo studenata pri korišćenju Moodle platforme za tehnološki podržano učenje
Sonja Išljamović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Organizacionih Nauka
Milan Vukićević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Organizacionih Nauka
Milija Suknović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet Organizacionih Nauka

RSS-7-8 Primena Decision Trees i Naive Bayes klasifikatora na skup podataka izdvojen iz Moodle kursa
Gabrijela Dimić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Dragana Prokin, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Kristijan Kuk, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Marko Micalović, Elektronski fakultet Niš

RSS-7-9 Korišćenje socijalnih medija za online aktivaciju budućih studenata
Natalija Vugdelija, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
Ana Savić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
Nikola Knežević, NES Communications doo Belgrade

RSS-7-10 Primjer virtuelne laboratorije u teoriji optimalnog upravljanja kreirane pomoću alata Easy Java Simulations
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš

RSS-7-11 Upotreba softverskog paketa Auralia 4 u nastavi solfeđa u osnovnoj muzičkoj školi
Gordana Manojlović-Kovačević, Škola za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo

RSS-7-12 Algoritam za objektivnu analizu parametara vibrata
Zoran Milivojevic, Visoka tehnicka skola, Nis
Dragisa Balaneskovic, Fakultet umetnosti, Nis

RSS-7-13 USING OF INFORMATION SYSTEMS FOR ORGANIZATION OF THE DOCUMENTATION IN TRAINING ORGANIZATIONS
Minka Yordanova, Technical University - Gabrovo
Zivorad Vasic, College of Electrical Engineering and Computer Science - Belgrade

RSS-8-1 Korisnički web servis sa podrškom za android platformu
Marko Nikolić, IteKako IT Solutions, Beograd
Nenad Kojić, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd

RSS-8-2 Google Maps JavaScript API v3 u izgradnji e gradskog Web portala
Enes Sukic, Elektronski fakultet , Niš,
Natasa Veljkovic, Elektronski fakultet , Niš,
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet , Niš,

RSS-8-3 Uticaj ontologija na funkcionalnost Web-a
Lidija Paunović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Aleksandar Stokić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

RSS-8-4 Društvene mreže i semantički web
Velibor Radulović, Investiciono-razvojna banka RS
Čedomir Radulović, Zavod za izgradnju Banjaluka
Zoran Đurić, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

RSS-8-5 Data protection on the Internet - Development and testing of RSA asymmetric cryptographic procedure
Dejan Lacmanović, Technical faculty "Mihajlo Pupin", University of Novi Sad
Izabela Lacmanović, Vojvodjanska Banka, member of NBG Group
Branko Markoski, Technical faculty "Mihajlo Pupin", University of Novi Sad

RSS-8-6 Analiza pozadina kod hroma-ki efekta u virtuelnom TV studiju
Mile Petrovic, Fakultet tehničkih nauka
Branimir Jaksic , Fakultet tehničkih nauka
Ivana Petrovic, Visoka škola elektrotehnike i računarstva
Petar Spalevic, Fakultet tehničkih nauka
Vladimir Dakovic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd

RSS-8-7 Rezultati korišćenja različitih pristupa u snimanju 3D slike sistemom paralelnih kamera
Marijana Stevanović - Nešić, JP RDU RTS , Beograd
Mile Petrović , Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Ivana Petrovic, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

RSS-8-8 Kontekstno svjesne aplikacije i situaciona akcija
Dragan Plakalović, Ekonomski fakultet Univerzitet istočno Sarajevo

RSS-8-9 Implementation of a Fitness Function, Mutation Function and Elitism by Using Upgraded Petri Net
Jovo Arežina, Faculty of Computer Science
Perica Štrbac, Faculty of Computer Science
Zoran Banjac, School of Electrical Engineering and Computer Science

RSS-8-10 AJAX web aplikacija za praćenje košarkaške statistike uživo putem Interneta
Petar Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Predrag Pecev, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Dejan Lacmanović, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin
Izabela Lacmanović, Vojvođanska banka, Member of NBG Group, Zrenjanin
Branko Petrevski, BŠ Sremska Mitrovica

RSS-8-11 Servisi za upravljanje cloud computing infrastrukturom u e-obrazovanju
Aleksandar Milić, Fakultet organizacionih nauka
Konstantin Simić, Fakultet organizacionih nauka
Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka

SUP-1 Digitalni pozicioni servosistem s estimatorom poremecaja i integralnim kliznim rezimom u brzinskom podsistemu
Cedomir Milosavljevic, University of Istocno Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Branislava Perunicic, University of Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering
Boban Veselic, University of Nis, Faculty of Electronic Engineering

SUP-2 Identifikacija procesa u zatvorenoj sprezi sa proporcionalnim regulatorom
Nikola Pešić, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade
Tomislav Šekara, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade

SUP-3 Nove formule podešavanja PID regulatora sa dva stepena slobode u frekvencijskom domenu
Tomislav Šekara, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade
Miroslav Mataušek, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade

SUP-4 Analiza greške odredjivanja vrednosti diferencijalnog kašnjenja signala u prisustvu konačnog šuma primenom kros-korelacione funkcije
Vlastimir Pavlović, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Zoran Veličković, High Technical School, Electronics department
Ivan Popović, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis
Bojan Pavlović, Electrical School, Mija Stanimirovic

SUP-5 Projektovanje regulatora napona statora sinhronog generatora sa budilicom
Djordje Stojić, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Slavko Veinović, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Milan Milinković, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Milan Ivanovic, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

SUP-6 Diskretni estimator fluksa rotora asinhronog motora u pogonima visokih brzina
Petar Matić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
Igor Krčmar, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
Darko Marčetić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

SUP-7 Procena reda jedne klase frakcionih procesa
Milan Rapaić, Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Alessandro Pisano, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari

SUP-9 Upravljački sistem muzičke fontane na Palićkom jezeru
Robert Kovač, Fakultet Tehničkih Nauka
Ivana Šenk, Fakultet Tehničkih Nauka
Milan Romić, Real Impeks d.o.o.

SUP-10 Robotics in Art
Svemir Popic, Mihajlo Pupin Institute
Milos Jovanovic, Mihajlo Pupin Institute
Branko Miloradovic, Mihajlo Pupin Institute
Leona Dodig, artist

SUP-11 1_WIRE SISTEM ZA MJERENJE TEMPERATURE
Jovica Ružić, Hidroelektrane na Trebišnjici
Radovan Stojanović, Elektrotehnički fakultet, Podgorica

STS-1 DA Converter – Sawtooth Waveform Voltage Generator
Dušan Krčum, School of Electrical Engineering, University of Belgrade
Radoslav Aničić, School of Electrical Engineering, University of Belgrade

STS-2 Simulacija rada PIC mikrokontrolera
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Stefan Tešanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

STS-3 Generisanje HDL koda pomoću MATLAB/Simulink
Milica Ristović, Univerzitet Istočno Sarajevo, Elektrotehnički fakultet

STS-5 Heart Rate monitoring system
Radoslav Aničić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dušan Krčum, Elektrotehnički fakultet, Beograd

STS-6 MPEG4 kod IPTV
Mlađan Cvijanović, Fakultet za Informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

STS-7 Ultrafast carrier dynamics in QD semiconductor optical amplifiers (numerical simulations and pump-probe experiment)
Miljan Dasic, University of Belgrade, Faculty of electrical engineering, Department for physics electronics

STS-8 DATA MINING FOR THE EXTENSION OF LIFE CYCLE OF WIRELESS SENSOR NETWORKS VIA NOVEL CLUSTERING METHOD
Mladen Vukasinovic, University of Mediteran - Faculty of Information Technology

STS-11 OVERVIEW OF MOST IMPORTANT PROBLEMS IN DATA MINING RESEARCH
Mladen Vukasinovic , University of Mediteran - Faculty of Information Technology

STS-12 Reverzibilne hidroelektrane
Jevto Simić, Univerzitet u Istocnom Sarajevu

STS-14 Proračun elektromagnetne kočnice za ispitivanje visokobrzinskih motora
Nemanja Pavlović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

STS-15 SISTEMI BESPREKIDNOG NAPAJANJA U TRAFOSTANICAMA
Zeljko Stanojevic, Elektrotehnicki fakultet u Istocnom Sarajevu
Velemir Gavrilovic, Elektrotehnicki fakultet u Istocnom Sarajevu

STS-16 PROJEKTOVANJE FOTONAPONSKOG SISTEMA NAPAJANJA
Milan Simović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Srđan Milanović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

STS-18 Programiranje mikrokontrolera iz MATLAB/Simulink
Milica Ristović, Univerzitet Istočno Sarajevo, Elektrotehnički fakultet

STS-19 Razvoj softverskog sistema za procjenu rizičnosti klijenata pri odobravanju kredita uz upotrebu Larmanove metode
Boris Slijepčević, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

STS-20 Sistem za navigaciju slijepih osoba u zatvorenom prostoru
Igor Trnčić, Elektrotehnički fakultet Istocno Sarajevo
Nikola Čorlija, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

STS-21 Podrška odlučivanju u medicini sa osvrtom na sisteme za podršku pri dijagnostici
Aleksandar Mandić, Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet
Valentina Mandić, Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije

STS-24 Opis projekta BH tunes
Darko Lakić, Slobomir P Univerzitet
Dejan Simeunovic, Slobomir P Univerzitet

STS-25 Razvoj C# aplikacije RAD metodom
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Stefan Tešanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

STS-26 Realizacija detektora lica na osnovu Viola-Jones algoritma
Bosko Mihic, Fakultet tehnickih nauka
Jelena Lozanov, Fakultet tehnickih nauka

STS-27 Dostavljanje objekata mobilnog učenja za proučavanje japanskog jezika
Miloš Milutinović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizcionih nauka

STS-28 Biometrijska metoda skeniranja lica
Dragan Tomić, Fakultet organizacionih nauka

STS-29 Izrada sistema evidencije poseta za Narodni muzej Valjevo
Ivan Dujović , Visoka poslovna škola strukovnih studija VIPOS
Ivan Lukić, Visoka poslovna škola strukovnih studija VIPOS

STS-30 Zaštita mrežnih uređaja drugog sloja OSI modela- sigurnosni aspekti upotrebe Cisco Catalyst Svičeva
Aleksandar Vasić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

STS-31 Serijalizacija u .NET okruženju
Stefan Tešanović, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Željko Gavrić, Fakultet za informacione tehnologije, Slobomir P Univerzitet

STS-32 ENUM protokol
Branko Krstić, Slobomir P Univerzitet
Miloš Novaković, Slobomir P Univerzitet

STS-33 Objektno-relaciono mapiranje podataka sa Hibernate okvirom
Branislav Gojić, Slobomir P Univerzitet
Mile Živković, Slobomir P Univerzitet
Maja Živković, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

STS-34 Minimiziranje broja medjuklasterskih veza
Rava Filipović, Slobomir P Univerzitet

STS-35 Razvoj aplikacije za prikaz mjerenih veličina u realnom vremenu
Dajana Cerovina, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Jelena Ćosović, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Milan Milićević, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Miloš Mandarić, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo