HomePage > Radovi
Radovi

Otvaranje simpozijuma: Pozdravna riječ - Gordan Vukelić, pomoćnik ministra za tehnologiju u Vladi Republike Srpske

Plenarni skup: GLOBALNO ZAGRIJAVANJE I PRATEĆI EFEKTI - Uvodno izlaganje po pozivu: Ana Pavlović, dipl. fizičar meteorologije i modeliranja životne sredine

Sesija A - Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
A-1 - PROJEKTOVANJE DIGITALNOG UPRAVLJANJA MINIMALNE VARIJANSE S KVAZI-KLIZNIM REŽIMOM U SLUČAJU NEDOSTUPNOG REFERENTNOG ULAZNOG SIGNALA
Darko Mitić, Elektronski fakultet, Niš
A-2 - OPTIMALNO PODEŠAVANJE PI/PID REGULATORA ZA PROCESE DEFINISANE RACIONALNOM FUNKCIJOM PRENOSA
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Miroslav Mataušek, Elektrotehnički fakultet, Beograd
A-3 - INFORMACIONO UPRAVLJAČKA INTEGRACIJA PROSTORNO DISTRIBUIRANIH AUTOMATIZOVANIH SISTEMA
Željko Pantović, Panos Inženjering, Novi Sad
Dragan Šešlija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
A-4 - MODELIRANJE I OCJENA PERFORMANSI DISTRIBUIRANOG POGONA
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Goran Đorđević, Elektronski fakultet, Niš
A-5 - DSPACE – MOĆAN ALAT ZA BRZI RAZVOJ I REALIZACIJU UPRAVLJAČKIH ALGORITAMA U REALNOM VREMENU
Boban Veselić, Elektronski fakultet, Niš
Darko Mitić, Elektronski fakultet, Niš
A-6 - EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA EFIKASNOSTI PRIMENE IMPACT UPRAVLJAČKE STRUKTURE
Đorđe Stojić, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd
Milić Stojić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
A-7 - MOGUĆNOSTI UPRAVLJANJA ELEKTROMEHANIČKIM SISTEMIMA KORIŠTENJEM PLC UREDJAJA
Miroslav Kostadinović, Saobraćajno-tehnički fakultet, Doboj
Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
A-8 - SKLOP ZA UPRAVLJANJE SEMAFOROM ZA REGULACIJU SAOBRAĆAJA REALIZOVAN POMOĆU MIKROKONTROLERA
Dražen Pašalić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Goran Kuzmić, Saobraćajno-tehnički fakultet, Doboj
Svetko Milutinović, Viša tehnička škola, Doboj
A-9 - ALGORITAM PRORAČUNA SOLARNE GEOMETRIJE KOD ROTIRAJUĆIH SISTEMA ZA OPTIMALNO PRAĆENJE POZICIJE SUNCA
Dragan Mančić, Elektronski fakultet, Niš
Zoran Petrušić, Elektronski fakultet, Niš
Milan Radmanović, Elektronski fakultet, Niš
A-10 - AUTOMATIZACIJA UPRAVLJANJA NUMERIČKI KONTROLISANE MAŠINE ZA ČEONO ZAVARIVANJE PLASTIČNIH CIJEVI
Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Miroslav Kostadinović, Saobraćajno-tehnički fakultet, Doboj
Perica Gojković, Saobraćajno-tehnički fakultet, Doboj
A-11 - UTICAJ GRADNJE OBJEKTA NA IZBOR PARAMETARA SOBNOG TERMOSTATA
Pavle Kaluđerčić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Velibor Vidić, dipl. inž. el., Istočno Sarajevo
A-12 - INTEGRACIJA RFID TEHNOLOGIJE U SISTEMIMA UPRAVLJANJA
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dragan Jovanović, JKP „PARKING SERVIS", Novi Sad
M. Raković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
S. Odri, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Sesija B - Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
B-1 - EFEKTI LIBERALIZACIJE TELEKOMUNIKACIONOG TRŽIŠTA
Branislav Radnović, NIS Petrol, Novi Sad
Vladana Radnović, Raiffeisen bank
Branislava Radnović, Srbijagas, Novi Sad
B-2 - UTICAJ OBLIKA ULAZNOG SIGNALA NA PERFORMANSE OPTIČKOG SISTEMA U PRISUSTVU INTERFERENCIJE I DRUGOG REDA DISPERZIJE
Mihajlo Stefanović, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Drača, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandra Panajotović, Elektronski fakultet, Niš
Daniela Milović, Elektronski fakultet, Niš
Mile Petrović, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
B-3 - ANATOMIJA VEROVATNOĆE GREŠKE ZA KANAL SA NAKAGAMIJEVIM FEDINGOM
Ivo Kostić, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
B-4 - ANALIZA PERFORMANSI KANALA SA EFEKTOM REJLIJEVOG FEDINGA
Hana Popović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Dimitrije Stefanović, Elektronski fakultet, Niš
Ivana Petrović, Viša škola za informacione tehnologije, Beograd
Vasko Todosijević, Elektronski fakultet, Niš
B-5 - VEROVATNOĆA GREŠKE OFDM DS/CDMA SISTEMA U KANALU SA FEDINGOM
Ivan Miletić, Vojska Srbije
Nenad Milošević, Elektronski fakultet, Niš
Zorica Nikolić, Elektronski fakultet, Niš
Predrag Petrović, IRITEL, Beograd
B-6 - SREDNJE VREDNOSTI I VARIJANSE SIGNALA NA IZLAZU EG KOMBINERA U PRISUSTVU NAKAGAMI, RAYLEIGH, RICE I WEIBULL FEDINGA
Mihajlo Stefanović, Elektronski fakultet, Niš
Nataša Kapacinović, Elektronski fakultet, Niš
Goran Tomović, Elektronski fakultet, Niš
Suad Šuljević, Internacionalni univerzitet, Novi Pazar
B-7 - POREĐENJE STATISTIČKIH KARAKTERISTIKA SIGNALA U KANALU SA VEJBULOVIM FEDINGOM ZA RAZLIČITE TEHNIKE KOMBINOVANJA
Mihajlo Stefanović, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandra Mitić, Elektronski fakultet, Niš
Dragana Pavlović, Elektronski fakultet, Niš
B-8 - DIVERZITI SISTEM SA N GRANA ZA DEMODULACIJU BINARNOG FSK SIGNALA
Dragana Krstić, Elektronski fakultet, Niš
Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Jelena Ristić, Elektronski fakultet, Niš
Srđan Jovković, Elektronski fakultet, Niš
B-9 - DIVERZITI SISTEM SA DVE GRANE U PRISUSTVU NAKAGAMI-M FEDINGA I GAUSS-OVOG ŠUMA
Bojana Pavlović, Elektronski fakultet, Niš
Jelena Anastasov, Elektronski fakultet, Niš
Goran Tomović, Elektronski fakultet, Niš
Edis Mekić, Elektronski fakultet, Niš
Đoko Banđur, Elektronski fakultet, Niš
B-10 - ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI PROJEKTI I REZULTATI IRITEL-A U OBLASTI SOFTVERSKOG RADIJA
Predrag Petrović, IRITEL, Beograd
Verica Marinković, IRITEL, Beograd
B-11 - REALIZACIJA PROTOTIPA VOIP GATEWAYA U SISTEMU MPU-352
Branko Kolašinović, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Slobodan Laketa, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Milan Jovanović, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Dragan Stanković, Elektronski fakultet, Niš
B-12 - PRIMJENA BLUETOOTH I JAVA WIRELESS TEHNOLOGIJA U APLIKACIJAMA ZA MOBILNE KOMUNIKACIONE UREDJAJE
Rastko Pavlović, MOBIS - Telekom Srpske, Banja Luka
Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
B-13 - HARDVERSKA REALIZACIJA MD-100 DETEKTORA AKTIVNOSTI MOBILNIH TELEFONA I DRUGIH IZVORA VISOKOFREKVENTNOG ELEKTROMAGNETNOG POLJA
Vladimir Milosavljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vladimir Rajs, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Miloš Slankamenac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Miloš Živanov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
B-14 - RFID MALICIOUS SOFTWARE
Marija Rakić-Skoković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milovan Lazarević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
B-15 - UPRAVLJANJE U MREŽAMA SLEDEĆE GENERACIJE
Petar Krgušić, PTT Inženjering, Podgorica
Biljana Vuksanović, PTT Inženjering, Podgorica
Igor Dragaš, Montex Elektronika, Podgorica
Sabahudin Kujović, Crnogorski Telekom
B-16 - ONTOLOGY CHACKER - GRAFIčKI KORISNIčKI INTERFEJS ZA PELLET REASONER
Svetlana Štrbac, Viša elektrotehnička škola, Beograd
B-17 - INTELIGENTNI XML WEB SERVISI KAO PODRŠKA TRADICIONALNOM OBRAZOVNOM PROCESU
Ana Savić, Viša elektrotehnička škola, Beograd

Sesija C - Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
C-1 - IMPLEMENTACIONO PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA EFEKTIVNU PRIPREMU PROCESA RADA
Darko Stefanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milan Mirković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Aleksandra Banović, NIS Petrol, Novi Sad
C-2 - PROGRAMSKO REŠENJE ZA PRAĆENJE TOKOVA POSLOVA I DOKUMENATA U PODRUČJU TEHNIČKE PRIPREME PROIZVODNJE
Toma Janoš, NIS a.d., Novi Sad
Kristina Gutović, NIS a.d., Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ratko Gatalo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C-3 - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI NADZORA RADA MAŠINSKIH SISTEMA
Momir Šarenac, Mašinski fakultet, Istočno Sarajevo
Ranko Antunović, Termoelektrana, Gacko
C-4 - UPOREDNA ANALIZA PARAMETARA SAVREMENIH PRIJEMNIKA SUNČEVOG ZRAČENJA
Stančić Goran, Elektronski fakultet, Niš
Zoran Petrušić, Elektronski fakultet, Niš
C-5 - PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU PROIZVODNIM PROCESIMA
Zdravko Tešić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Slobodan Morača, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C-6 - IMPLEMENTATION OF RFID TECHNOLOGY IN DISASSEMBLY AND RECYCLING SYSTEMS
Milovan Lazarević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Gordana Ostojić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
V Jovanović, Purdue University, West Lafayette
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
M. Raković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C-7 - RAČUNARSKI PROGRAM ZA AKVIZICIJU I MONITORING TEMPERATURA OSOVINSKIH LEŽAJEVA TERETNIH KOLA
Nidžo Miladinović, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd
Saša Milić, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd
Dejan Misović, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd
C-8 - EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA SA KONCEPTOM NOVOG ANALIZATORA VIBRACIJA
Ranko Antunović, Termoelektrana, Gacko
C-9 - ANALIZA RADNOG PROSTORA MAŠINA ALATKI SA PARALELNIM MEHANIZMOM NA PRIMERU TRIPODA
Slobodan Tabaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ratko Gatalo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C-10 - TOPLOTNO-ELASTIČNI MODEL SKLOPA VISOKOBRZINSKOG GLAVNOG VRETENA
Aleksandar Živković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ljubomir Borojev, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Sesija D - Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
D-1 - PROGRAMSKA CELINA ZA ANALIZU I UNAPREĐENJE NAPONSKO-REAKTIVNIH STANJA U PRENOSNIM MREŽAMA
Dragan Popović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Miloš Stojković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
D-2 - SIMULACIJA KOMPENZATORA NEAKTIVNE SNAGE
Jovan Mikulović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Jovica Vranjković, EPS - JP Đerdap, Beograd
D-3 - ANALIZA UTICAJA TIPA POTROŠNJE NA ALOKACIJU GUBITAKA U RADIJALNIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
Dobrivoje Stojanović, Elektronski fakultet, Niš
Ivana Mladenović, Elektronski fakultet, Niš
D-4 - PROCES IZRADE DNEVNOG RASPOREDA U NOS BIH-U
Milodrag Košarac, Nezavisni operator sistema u BiH, Sarajevo
D-5 - MODUL ZA DODJELU PRENOSNIH KAPACITETA U NOS BIH-U
Milodrag Košarac, Nezavisni operator sistema u BiH, Sarajevo
D-6 - UPROšćENI MODELI ZA ANALIZU DISTRIBUTIVNIH MREžA
Aleksandar Simović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
D-7 - PRIMENA GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA ZA EVIDENCIJU PODATAKA O ELEKTRODISTRIBUTIVNOJ MREŽI
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandar Stanimirović, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Stojanović, Elektronski fakultet, Niš
Miloš Kostić, PD ED Jugoistok, Niš
Andrija Vukašinović, PD ED Jugoistok, Niš
D-8 - ISPITIVANJE TAČNOSTI MERNIH TRANSFORMATORA NA TERENU
Slobodan Škundrić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Dragana Naumović-Vuković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Dragan Kovačević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
D-9 - ETALONIRANJE STRUJNOG TRANSFORMATORA SA ELEKTRONSKOM KOMPENZACIJOM GREŠKE
Dragana Naumović-Vuković, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Slobodan Škundrić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Dragan Kovačević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
D-10 - PRIMENA IT U DIJAGNOSTICI STANJA IZOLACIONIH SISTEMA ENERGETSKIH I MERNIH TRANSFORMATORA
Dragan Kovačević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Slobodan Škundrić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Srđan Milosavljević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
D-11 - ANALIZA IZOBLIČENJA STRUJE JEDNOFAZNIH KLIMA UREĐAJA
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-12 - ALGORITAM ZA TROFAZNO MERENJE FREKVENCIJE U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-13 - ALGORITAM ZA USMERENI RELEJ BAZIRAN NA INTEGRALU PRIVIDNE SNAGE
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-14 - PROBLEMI NOVOINSTALISANIH LOKALNIH SCADA SISTEMA I MOGUĆNOSTI ZA NJIHOVO SPREČAVANJE
Goran Švenda, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Radenko Milićević, Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad
D-15 - DIREKTNA KONTROLA MOMENTA ASINHRONOG MOTORA NAPAJANOG INVERTOROM SA TRI NIVOA SA KONSTANTNOM FREKVENCIJOM PREKIDANJA
Saša Nikolić, Termoelektrana, Gacko
Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
D-16 - REKONSTRUKCIJA MOSTNE DIZALICE SA KLIZNO-KOLUTNIM MOTOROM UPOTREBOM FREKVENTNOG PRETVARAČA
Siniša Dabić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Đura Oros, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Veran Vasić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
D-17 - KLASIFIKACIJA RADNIH OBLASTI DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORA
Dobrivoje Stojanović, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandar Jović, PD “Jugoistok“ Niš, ED Leskovac, Leskovac
D-18 - NADZOR I UPRAVLJANJE OBRAČUNSKIM MJERENJEM U DISTRIBUIRANOM SISTEMU TS 400/220/110/X KV SARAJEVO 20
Dražan Krsmanović, Elektroprenos, Višegrad
Biljana Milović, Elektroprenos, Banjaluka

Sesija E-I - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-I-1 - EFEKAT TRANSLITERACIJE U PRIMENI JARO – WINKLER I LEVENSTEIN ALGORITAMA
Petar Rajković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš
E-I-2 - REALIZACIJA MODELA PODATAKA U APLIKACIJI ZA PRAĆENJE PARAMETARA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA
Petar Rajković, Elektronski fakultet, Niš
Ivan Petković, Elektronski fakultet, Niš
Milena Stanković, Elektronski fakultet, Niš
E-I-3 - PRIMENA DETERMINISTIčKE TEORIJE SERVISNIH SISTEMA U PLANIRANJU TRANSPORTNIH MREžA
Zoran Čiča, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Grozdan Petrović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
E-I-4 - INFORMATIČKA PODRŠKA MULTI-AGENT SISTEMU BAZIRANA NA NEURO-FAZI MODELU
Sanja Bauk, Univerzitet Crne Gore
Nataša Kovač, Univerzitet Crne Gore
Zoran Avramović, Saobraćajni fakultet, Beograd
Maite Lopez-Sanchez, Univerzitet Barselone
E-I-5 - ODBRANA MREŽE OD DOS NAPADA
Budislav Knežević, Opština Derventa, Odjeljenje za opštu upravu
E-I-6 - ODBRANA MREŽE POMOĆU JAVNIH NIDS-A
Ratko Dejanović, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Budislav Knežević, Opština Derventa, Odjeljenje za opštu upravu
E-I-7 - WEB SERVISI KAO SREDNJI NIVO INTERAKCIJE SA INTEGRISANIM UREDJAJIMA
Branislav Jevtović, Viša poslovna škola, Blace
Danilo Oklobdžija, Mašinsko tehnička škola “15 Maj”, Niš
Jovan Ristić, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Jovan Oklobdžija, Elektrotehnički fakultet, Beograd
E-I-8 - POREĐENJE PERFORMANSI 32-BITNE I 64-BITNE ARHITEKTURE MIKROPROCESORA NA PRIMJERU WEB SERVERA
Aida Jamak, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
Novica Nosović, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
E-I-9 - AN ARCHITECTURE FOR ONLINE DATA VISUALIZATION
Ivan Petković, Elektronski fakultet, Niš
Milan Rajković, Elektronski fakultet, Niš
Milena Stanković, Elektronski fakultet, Niš
E-I-10 - LINUX EXT3 SISTEMA DATOTEKA NA KERNELIMA 2.4 I 2.6
Borislav Đorđević, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Nemanja Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Dragan Pleskonjić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-I-11 - SCALIX PLATFORMA VAŠ E-MAIL SERVER
Olivera Janković, Vazduhoplovni zavod "ORAO", Bijeljina
E-I-12 - MARKETING NA INTERNETU
Branko Latinović, Tehnološki fakultet, Banja Luka
Milanka Majkić, Telemobil, Prijedor
Gordana Jotanović, Viša tehnička škola, Doboj
Goran Jauševac, Viša tehnička škola, Doboj
E-I-13 - MULTIMEDIJALNI KORPORATIVNI MATERIJALI U FUNKCIJI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE
Gordana Jančić, Srbijašume, Beograd
Milka Zelić, Srbijašume, Beograd
E-I-14 - PREGLED TEHNIKA ZA SEGMENTACIJU POKRETNIH OBJEKATA U VIDEO SLICI
Savo Delić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vladimir Crnojević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Borislav Antić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-I-15 - MODULE FOR VISUALIZATION AND MANIPULATION OF DATA IN ENTITY RELATIONSHIP DATA MODEL (VISER)
Ivan Anđelković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš
E-I-16 - SIGURNOSNA ARHITEKTURA GRID-A
Amila Akagić, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
Novica Nosović, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo

Sesija E-II - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-II-1 - MODELI ZA INTEGRACIJU SOFTVERSKIH KOMPONENTI I SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM BEOGRADSKE AUTOBUSKE STANICE
Zoran Šunjka, BAS-Beogradska Autobuska Stanica a.d., Beograd
Zoran Anđelković, Akademija lepih umetnosti, Beograd
E-II-2 - RAZVOJ SERVISNO ORJENTISANE APLIKACIJE
Blagodar Lovčević, Viša tehnološka škola, Šabac
Krstan Bošnjak, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Danilo Obradović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-II-3 - TRANSFORMACIJA XML šEME U RELACIONI MODEL ZASNOVANA NA OMG MDA PRISTUPU I APSTRAKTNOM MODELU
Siniša Nešković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Milica Vučković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Nina Turajlić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
E-II-4 - UPRAVLJANJE KVALITETOM MENADŽERA INFORMACIONOG SISTEMA
Momčilo Kokić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
E-II-5 - SISTEM ZA UPRAVLJANJE PODACIMA ANALITIČKIH LABORATORIJA
Dušan Vučković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš
Martin Jovanović, Elektronski fakultet, Niš
E-II-6 - AUTOMATIZACIJA BEOGRADSKIH BIBLIOTEKA
Zlatko Ahmić, Biblioteka grada Beograda–Biblioteka „Isidora Sekulić“
E-II-7 - AUTOMATIZACIJA BIBLIOTEČKOG POSLOVANJA
Miloš Pantelić, dipl. ing, Beograd
E-II-8 - PRIMENA ICT U KURIRSKIM SLUŽBAMA
Predrag Janićijević, PTT Srbija, Beograd
Zoran Avramović, Saobraćajni fakultet, Beograd
E-II-9 - GSM NAVIGACIJA U INTELIGENTNIM SITEMIMA TRANSPORTA
Predrag Poljak, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Vera Petrović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-II-10 - PREDIKCIJA KRETANJA VOZILA U GRADSKOM AUTOBUSKOM SAOBRAćAJU ZASNOVANA NA PODACIMA IZ AVL PODSISTEMA
Bratislav Predić, Elektronski fakultet, Niš
Dejan Rančić, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandar Milosavljević, Elektronski fakultet, Niš
Aleksandar Dimitrijević, Elektronski fakultet, Niš
E-II-11 - PRIMENA GEORADARA U PROCESU ANALIZE KARAKTERISTIKA PODZEMNIH INSTALACIJA I PROMENA U ZEMLJIŠTU
Dušan Petrovački, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Aleksandar Ristić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-II-12 - PRIMENA GIS I GPS TEHNOLOGIJE U KONTROLI JAVNOG GRADSKOG PREVOZA
Dejan Rančić, Elektronski fakultet, Niš
Leonid Stoimenov, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Stojanović, Elektronski fakultet, Niš
Slobodanka Đorđević-Kajan, Elektronski fakultet, Niš
E-II-13 - ARHITEKTURA I SIGURNOSNE PROCEDURE WEB ORIJENTISANIH APLIKACIJA U DIREKCIJI ZA IMPLEMENTACIJU CIPS PROJEKTA
Siniša Macan, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Dimitrije Dragović, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Milenko Malinić, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Banjaluka
Srđan Nogo, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Darko Ljuboje, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Emir Litrić, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
E-II-14 - PASIVNA REGISTRACIJA BIRAČA
Siniša Macan, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Srđan Nogo, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Predrag Sančanin, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Banjaluka
Dimitrije Dragović, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Milenko Malinić, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Banjaluka
Darko Ljuboje, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo
Božica Mandarić, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Sarajevo

Sesija E-III - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-III-1 - KRATAK PRIKAZ RAZLIČITIH PRILAZA DEDUKTIVNOJ PROVERI KOREKTNOSTI PROGRAMA
Branko Markoski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dušan Malbaški, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Petar Hotomski, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
Đorđe Babić, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina
Petar Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-III-2 - TEORIJSKA OSNOVA ZA PRAKTIČNI IZBOR TESTOVA U TESTIRANJU SOFTVERA
Ljubomir Lazić, Računarski Fakultet, Beograd
E-III-3 - TESTIRANJE PUTANJE
Branko Markoski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dušan Malbaški, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Petar Hotomski, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
Đorđe Babić, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina
Petar Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-III-4 - STEGANOGRAFSKI ALATI – TEHNOLOGIJA I PRIMENA
Biljana Djokić, Informatička škola EDUCON, Beograd
Julijana Mirčevski, Informatička škola EDUCON, Beograd
Branislav Lučić, SDPR, Beograd
E-III-5 - GENERISANJE REVERZIBILNOG KODA
Samir Ribić, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
Adnan Salihbegović, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo
E-III-6 - STABILNOST I PERFORMANSE GLITE WORKLOAD MANAGEMENT SYSTEM-A
Neda Švraka, Institut za fiziku, Beograd
Antun Balaž, Institut za fiziku, Beograd
Aleksandar Belić, Institut za fiziku, Beograd
Aleksandar Bogojević, Institut za fiziku, Beograd
E-III-7 - JEDNO RJEŠENJE SOFTVERSKOG SISTEMA ZA ARHIVIRANJE I MANIPULACIJU DOKUMENTIMA BAZIRANOG NA OPEN SOURCE SOFTVERU
Siniša Vujčić, MOBIS - Telekom Srpske, Banja Luka
E-III-8 - SOFTVER SIKUB SISTEMA ZA NADZOR ELEKTRIČNIH BROJILA
Mirko Markov, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Dejan Kolarević, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Marko Bubulj, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Branko Kolašinović, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Milan Jovanović, Pupin Telecom DKTS, Beograd
E-III-9 - PROGRAMIRANJE PSEUDOSLUČAJNIH DOGAĐAJA
Blagodar Lovčević, Viša tehnološka škola, Šabac
Danilo Obradović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Krstan Bošnjak, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
E-III-10 - BEZBEDNOST PODATAKA I ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
Slobodan Obradović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Sejad Šehić, Banca Intesa, Beograd
Nemanja Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Aleksandar Žorić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-III-11 - MIGRACIJA CORE BANKING SISTEMA BANKE KAO PROJEKAT VISOKOG RIZIKA
Miroslav Nićin, ERSTE Bank A.D., Novi Sad
E-III-12 - SERTIFIKATI KAO SREDSTVO ZA UPRAVLJANJE JAVNIM KLJUČEM
Slobodan Obradović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Borislav Đorđević, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Dragan Pleskonjić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-III-13 - KRIPTOGRAFSKI ZAŠTIĆENI LINUX SISTEMI DATOTEKA
Nemanja Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Borislav Đorđević, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Dragan Pleskonjić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-III-14 - ISTRAŽIVANJE KRIMINALA NA RAČUNARIMA
Slobodan Obradović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Milan Mijalković, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Dragoslav Perić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Dušan Puača, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-III-15 - OTISAK PRSTA – BIOMETRIJSKI PODACI
Miloš Tripunović, Telekom Srbija
Zoran Anđelković, Akademija lepih umetnosti, Beograd

Sesija E-IV - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-IV-1 - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU I PROCENI ZNANJA
Zoran Anđelković, Akademija lepih umetnosti, Beograd
Zoran Stević, Tehnički fakultet, Bor
E-IV-2 - PERMANENTNO INOVIRANJE INFORMATIKE U VISOKOM OBRAZOVANJU
Vera Petrović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Predrag Poljak, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Ivan Marić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-IV-3 - ELEARNING KAO RELEVANTNI ČINILAC BOLONJSKOG PROCESA
Ljubica Diković, Viša poslovno-tehnička škola, Užice
E-IV-4 - ARHITEKTURA KONCEPTUALNO-ORIJENTISANOG ALATA ZA PODRšKU UčENJU
Martin Jovanović, Elektronski fakultet, Niš
E-IV-5 - ISKUSTVA SA KORIŠĆENJEM CLASS SERVER LMS SOFTVERA U PRIMENI E-LEARNING METODE U PROCESU MODERNIZACIJE OBRAZOVANJA
Danka Pevac, Viša škola za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
Gordana Mijatović, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd
Katarina Milanović, Microsoft, Beograd
E-IV-6 - A NEW APPROACH TO STIMULATING SERBIAN LANGUAGE USE IN COMPUTER USER INTERFACE
Dragoslav Perić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Miloš Milanković, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Ivana Vlajić-Naumovska, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-IV-7 - PRIMENA UČENJA NA DALJINU KAO PODRŠKA TRADICIONALNOM OBRAZOVANJU
Ana Savić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-IV-8 - NOVE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU DECE
Svetlana Anđelić, Viša železnička škola, Beograd
Gordana Milosavljević, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
E-IV-9 - PSIHOLOŠKI ASPEKTI PROCESA UČENJA U MULTIMEDIJALNIM UDŽBENICIMA
Vidosav Stojanović, Elektronski fakultet, Niš
Kristijan Kuk, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Gabrijela Dimić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Ivana Petrović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-IV-10 - USABILITY AND EVALUATION OF USER INTERFACE DESIGN
Dragica Radosav, Tehnički fakultet, Zrenjanin
Tonćo Marušić, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

Sesija E-V - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-V-1 - SISTEM ZA AKTIVNO PRAĆENJE PACIJENATA U BOLNIČKOM OKRUŽENJU
Zvonko Damnjanović, Tehnički fakultet, Bor
Zoran Stević, Tehnički fakultet, Bor
Zoran Stojković, Fakultet za menadžment, Zaječar
E-V-2 - SISTEM ZA SAKUPLJANJE MEDICINSKIH SLIKA
Gorgi Kakashevski, Faculty of Informatics, Skopje
Suzana Loskovska, Faculty of Electrotehnics and Information Technology, Skopje
Ivan Kraljevski, Faculty of Informatics, Skopje
Ivica Dimitrovski, Faculty of Electrotehnics and Information Technology, Skopje
Slavcho Chungurski, Faculty of Informatics, Skopje
E-V-3 - A WEB-BASED SYSTEM FOR DELIVERING INFORMATION ABOUT USER’S MENTAL HEALTH
Cveta Martinovska, European University
E-V-4 - UPOTREBA DICOM-A U TRANSFERU SNIMAKA MAMOGRAFA
Branko Latinović, Fakultet poslovne informatike, Banjaluka
Goran Jauševac, Viša tehnička škola, Doboj
Gordana Jotanović, Viša tehnička škola, Doboj
E-V-5 - JEDAN PRISTUP ARHIVIRANJU REZULTATA TERMOVIZIJSKOG PREGLEDA NA MINI-PACS SERVERU
Čedomir Vasić, ZUA Dona Farm, Niš
Dragan Mančić, Elektronski fakultet, Niš
Darko Mitić, Elektronski fakultet, Niš
E-V-6 - SIMULACIJA TELERADIOLOŠKIH SERVISA
Dalibor Dobrilović, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
Borislav Odadžić, Republička agencija za telekomunikacije, Beograd
Ivana Berković, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
E-V-7 - OSNOVI MATEMATIČKOG MODELIRANJA RESPIRATORNOG SISTEMA ČOVEKA
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Sonja Naumović, Medicinski fakultet, Niš

Sesija E-VI - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-VI-1 - PROCES IZRADE INDUKTORSKIH STRUKTURA U LTCC TEHNOLOGIJI
Goran Radosavljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Andrea Marić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ljiljana Živanov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-VI-2 - ELEKTRIčNI MODEL LH MIKROSTRIP LINIJE I PROCEDURA ZA EKSTRAKCIJU PARAMETARA
Vasa Radonić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vesna Crnojević-Bengin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Lazar Lukić, Iritel, Beograd
E-VI-3 - PROJEKTOVANJE DIGITALNIH KOLA I SKLOPOVA KORIŠTENJEM FPGA LOGIČKIH STRUKTURA
Miroslav Kostadinović, Saobraćajno-tehnički fakultet, Doboj
Dušanka Bundalo, Nova banjalučka banka, Banja Luka
E-VI-4 - DIZAJN I VERIFIKACIJA DLX PROCESORA
Vuk Vranjković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Rastislav Struharik, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-VI-5 - SOFTVERSKI DIZAJN DIGITALNIH NAPAJANJA
Boris Šašić, CURTIS Instruments, New York
Miroslav Lazić, IRITEL, Beograd
E-VI-6 - ELEKTROMAGNETNA ZAŠTITA PRIMJENOM METODA EKRANIZACIJE KAO ELEMENTA EMC
Vladimir Šinik, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
E-VI-7 - ANALIZE INTERAKCIJE LASERA SA MATERIJALOM I RAČUNARSKA PODRŠKA
Željka Tomić, IRITEL, Beograd
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Aleksandar Bugarinović, Telekom Srpske, Bijeljina
Julijana Mirčevski, Elektrotehnički fakultet, Beograd
E-VI-8 - MERENJA I AKVIZICIJA PODATAKA ZASNOVANA NA PERSONALNOM RAČUNARU
Dejan Antić, Tehnički fakultet, Bor
Zoran Stević, Tehnički fakultet, Bor
Mirjana Rajčić-Vujasinović, Tehnički fakultet, Bor
E-VI-9 - JEDNO REšENJE UREđAJA ZA MERENJE OKSIGENISANOSTI KRVI
Viktor Kanižai, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-VI-10 - PROGRAMATOR STRUJNIH I 2D MAGNETNIH SENZORA
Marjan Blagojević, Sentronis a.d., Niš
Dragan Mančić, Elektronski fakultet, Niš
E-VI-11 - UREDJAJ ZA KALIBRACIJU STRUJNIH SENZORA
Marjan Blagojević, Sentronis a.d., Niš
Milan Radmanović, Elektronski fakultet, Niš
E-VI-12 - UREDJAJ ZA KALIBRACIJU 2D MAGNETSKIH SENZORA
Marjan Blagojević, Sentronis a.d., Niš
Milan Radmanović, Elektronski fakultet, Niš
E-VI-13 - PRIMJER KORIšTENJA 1-WIRE SENZORA/MREžA ZA POTREBE INTELEGENTNIH SENZORA I KUćNE AUTOMATIZACIJE
Jovica Ružić, HET, Trebinje
Radovan Stojanović, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
Nikola Mrkić, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
E-VI-14 - ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST ISPRAVLJAČKIH POSTROJENJA
Dragana Titelac, IRITEL, Beograd
Miroslav Lazić, IRITEL, Beograd
E-VI-15 - DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE UREĐAJIMA ENERGETSKE ELEKTRONIKE U TELEKOMUNIKACIONOM OBJEKTU VIŠEG RANGA
Miroslav Lazić, IRITEL, Beograd
Dragana Titelac, IRITEL, Beograd
Aleksandar Martinović, Telekom Srbija
Milovan Stanković, Telekom Srbija
E-VI-16 - NAPONSKI INVERTOR REALIZOVAN SA DVA PUŠ-PUL PRETVARAČA U PARALELNOM RADU
Dejan Jokić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
E-VI-17 - PRENAPONSKA ZAšTITA BAZNIH STANICA MOBILNE TELEFONIJE
Mladen Matošić, Iskra Zaščite, Ljubljana
Milan Paripović, Telekom Srpske, Banja Luka
E-VI-18 - EMC I IZBOR PREKIDAČKE FREKVENCIJE PRETVARAČA
Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
E-VI-19 - GPIB I MJERNA INSTRUMENTACIJA – KONTROLA INSTRUMENATA, AKVIZICIJA I PREZENTACIJA PODATAKA MJERENJA
Srđan Ajkalo, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Miroslav Gazivoda, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
E-VI-20 - MIKROKONTROLERSKI SISTEM SA GSM PODRšKOM
Vladimir Rajs, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vladimir Milosavljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Miloš Slankamenac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-VI-21 - A IMPROVING THE PNN PROCESSING USING FOURIER TRANSFORMATION
Goran Mančić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Miloš Živanov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Zoran Marković, Hotwell, Kligenbach
E-VI-22 - UNAPREĐENA REALIZACIJA UPRAVLJAČKE ELEKTRONIKE ELEKTROLOG SONDE ZA MERENJE U VODENIM BUŠOTINAMA
Miloš Slankamenac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vladimir Milosavljević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Miloš Živanov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Đorđe Obradović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-VI-23 - FERITNE EMI PRIGUŠNICE IZRAĐENE U LTCC TEHNOLOGIJI
Mirjana Damnjanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ljiljana Živanov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Lazar Lukić, Iritel, Beograd
Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Sesija F - Diskusioni forum studenata
F-1 - SISTEM ZA DALJINSKO, BEŽIČNO OČITAVANJE ELEKTRIČNIH BROJILA U DOMAĆINSTVIMA POMOĆU GPRS TERMINALA
Aleksandar Vasić, student, Slobomir P Univerzitet, Doboj
Jovica Tanasić, student, Slobomir P Univerzitet, Doboj
F-2 - UPOREDNA ANALIZA DVIJE METODE ZA OPTIMALNO PODEŠAVANJE PID REGULATORA ZA NESTABILNE PROCESE
Slobodan Vukosavljević, student, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Marija Močević, student, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
F-3 - WAP (BEŽIČNI APLIKACIONI PROTOKOLI)
Lana Košarac, student postdiplomskog studija, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
F-4 - REAKTIVNI ALGORITMI RUTIRANJA KOD BEŽIČNIH AD HOC MREŽA
Mladen Mrkaja, student postdiplomskog studija, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
F-5 - UML MODEL ZA REPUBLIČKI PEDAGOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SRPSKE
Kamenko Duronjić, student poslediplomskih studija, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad