HomePage > Radovi
Radovi

Objavljeni radovi

Sesija A - Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja
A-1 - DETEKCIJA NEOČEKIVANIH DOGAĐAJA U PROCESNOJ INDUSTRIJI KORIŠTENJEM FAZI MODELA
Miroslava Drazić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Gordana Cmiljanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dragan Kukolj, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Zdravko Knežević, Potisje-Tondach, Kanjiža
Laslo Lovaš, Potisje-Tondach, Kanjiža
A-2 - IMPACT STRUKTURA – MOGUĆA POBOLJŠANJA I PRIMENE
Milić Stojić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Milan Matijević, Mašinski fakultet, Kragujevac
A-3 - RAZVOJ RADNE LISTE ZA DIREKTNU KOMUNIKACIJU SA UPRAVLJAČKIM SISTEMOM AUTOMATIZOVANOG TEHNOLOŠKOG SISTEMA
Dragan Šešlija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Zoran Tešić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
S. Odri, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
A-4 - EMU32 - ALATKA ZA RAZVOJ UPRAVLJAČKIH ALGORITAMA
Milan Mijalković, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Nikola Knežević, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Hana Popović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
A-5 - SISTEM ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM PROSTORA I OBJEKATA
Zlatko Bundalo, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Siniša Vukman, Viša tehnička škola, Doboj
A-6 - PROTOČNE VAGE KAO SEGMENT AUTOMATIZACIJE TEHNOLOŠKIH PROCESA
Jovan Ristić, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Slobodan Jovanović, Mašinski fakultet, Niš
Hotimir Ličen, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Radivoje Radulović, Vunizol, Surdulica
A-7 - MEHANIČKE MODIFIKACIJE I REALIZACIJA DISKRETNOG UPRAVLJANJA ELEKTROHIDRAULIČKOG SERVOMOTORA – EHS
Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Miroslav Gligorić, Zajednički elektroenergetski kordinacioni centar, Sarajevo
Rade Subotić, Energointeh, Istočno Sarajevo
A-8 - SIMULACIJA KRETANJA VOZILA I SISTEMA STABILIZACIJE NA BORBENOM VOZILU
Slobodan Obradović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Pavle Kaluđerčić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
A-9 - DALJINSKI UPRAVLJAN SEMI-AUTONOMNI ROBOT SA MULTIMEDIJALNIM MOGUĆNOSTIMA
Ištvan Pap, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dragan Kukolj, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Zoran Marčeta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vladimir Đurković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Marko Janev, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
A-10 - MODELIRANJE KINEMATIKE ROBOTA SA FLEKSIBILNIM NOGAMA
Saša Anđelković, Elektronski fakultet, Niš
Ivan Veličković, Elektronski fakultet, Niš
Milan Rašić, Elektronski fakultet, Niš
Goran Đorđević, Elektronski fakultet, Niš
A-11 - ANALIZA PROCESA GRIJANJA ZGRADE ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA
Pavle Kaluđerčić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
A-12 - PRILOG MODELIRANJU LABORATORIJSKOG SISTEMA MAGNETNE LEVITACIJE
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
A-13 - REGULACIJA I PRAĆENJE U DIGITALNIM SISTEMIMA SA UNAKRSNIM UPRAVLJANJEM
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
Milić Stojić, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Sesija B-I - Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
B-I-1 - PERFORMANSE HAOTIČNIH CSK I DCSK SISTEMA SA DETEKCIJOM NA PRINCIPU MAKSIMALNE VERODOSTOJNOSTI
Goran Petković, Vojska Srbije i Crne Gore
Predrag Ivaniš, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dušan Drajić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
B-I-2 - ANALIZA ZAVISNOSTI GREŠAKA PROUZROKOVANIH KOMPOZITNIM FEDINGOM
Ivo Kostić, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
B-I-3 - PERFORMANSE KOHERENTNOG PSK SISTEMA U SLUČAJU ODLUČIVANJA NA OSNOVU DVA ODMERKA
Petar Spalević, Elektronski fakultet, Niš
Saša Stanojčić, Elektronski fakultet, Niš
Dragoljub Martinović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
B-I-4 - ANALIZA QOS ARHITEKTURE “OD KRAJA DO KRAJA” U 3G/4G MOBILNIM MREŽAMA
Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
B-I-5 - MOBILNA AD HOC RAČUNARSKA MREŽA KAO PODRŠKA ZA INFORMACIONI SISTEM
Mikica Mitrović, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Milojko Jevtović, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
B-I-6 - ŠIROKOPOJASNI BEŽIČNI PRISTUP
Gordana Ćuković Trapara, Regulatorna agencija za komunikacije, Sarajevo

Sesija B-II - Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije
B-II-1 - POREĐENJE RAZLIČITIH POSTUPAKA AUTOMATSKOG PREPOZNAVANJA TIPA MODULACIJE DETEKTOVANIH SIGNALA
Vladimir Matić, IRITEL, Beograd
B-II-2 - TEHNIKE REŠAVANJA PROBLEMA TAKMIČENJA U OBS MREŽAMA
Danka Pevac, Viša škola za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd
B-II-3 - PERFORMANSE OPTIČKIH DWDM SISTEMA PRENOSA NA VELIKIM BRZINAMA
Petar Spalević, Elektronski fakultet, Niš
Selena Stanojčić, Elektronski fakultet, Niš
Dragoljub Martinović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Srđan Jovković, Viša tehnička škola, Niš
B-II-4 - LAN UPRAVNE ZGRADE ŽELEZNICE SRBIJE
Damir Zaborski, ŽTP, Beograd
Zoran Avramović, Saobraćajni fakultet, Beograd
B-II-5 - ENERGETSKI VOD KAO KOMUNIKACIONI MEDIJUM
Igor Vujičić, ZDP Elektro-Bijeljina, Bijeljina
Nataša Gospić, Saobraćajni fakultet, Beograd
B-II-6 - SIMULACIJA MULTIKOPIJSKE GO-BACK-N ARQ PROCEDURE SA MAJORITETNOM LOGIKOM
Vladimir Vuković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Grozdan Petrović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Ljiljana Trajković, Simon Fraser University, Vancouver
B-II-7 - INTER-DOMEN ZAŠTITA U MPLS SISTEMIMA
Petar Krgušić, PTT Inženjering, Podgorica
Vladimir Slavić, PTT Inženjering, Podgorica
B-II-8 - PRIMER BEŽIČNE PRISTUPNE TAČKE ZASNOVANE NA OPEN SOUCE PLATFORMI
Vladan Mijović, Monet d.o.o., Podgorica
Božo Krstajić, Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Sesija C - Informacioni sistemi u prozvodnim tehnologijama
C-1 - IZBOR MATERIJALA ZA TRANSPORTNE SISTEME ZA PRENOS TEČNIH I GASOVITIH MEDIJA EKSPERTNIM SISTEMOM
Dragana Kalabić, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Katarina Gerić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C-2 - WEB PORTAL ZA PODRŠKU RADU „VIRTUALNE FABRIKE“
Janoš Toma, Naftna industrija Srbije
Ratko Gatalo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
C-3 - MODELIRANJE TOPLOTNOG PONAŠANJA SKLOPA GLAVNOG VRETENA PRIMENOM METODA KONAČNIH ELEMENATA
Milan Zeljković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Aleksandar Živković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ljubomir Borojev, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ratko Gatalo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Sesija D - Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike
D-1 - MERENJE SIMETRIČNIH KOMPONENTI FOURIER-OVOM METODOM
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-2 - ANALIZA UTICAJA KOMPENZACIJE NEAKTIVNE KOMPONENTE SNAGE NA KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE
Jovan Mikulović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Tomislav Šekara, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-3 - ANALIZA UTICAJA NAPAJANJA TELEKOMUNIKACIONOG OBJEKTA NA KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI
Milica Brkić, Telekom Srbija, Beograd
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-4 - ALGORITAM ZA ESTIMACIJU AMPLITUDE MERNIH SIGNALA U EES-U U USLOVIMA VELIKIH VARIJACIJA FREKVENCIJE I PRISUSTVU VIŠIH HARMONIKA
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-5 - EMSIM 1.1 - PROGRAM ZA SIMULACIJU PRELAZNIH PROCESA TOKOM STARTA ASINHRONOG MOTORA
Petar Matić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Miloš Milanković, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Boris Mandić, Hermes, Ljubljana
D-6 - PRIMENA MATLABA U PRORAČUNU KARAKTERISTIČNIH VREDNOSTI STRUJA KVARA
Zlatan Stojković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Andreja Mijalčić, Saobraćajni institut CIP, Beograd
Danijel Davidović, Energoprojekt, Entel, Beograd
D-7 - KOMPJUTERSKI UPRAVLJANI UREĐAJI ZA AUTOMATSKU KONTROLU TAČNOSTI STRUJNIH MERNIH TRANSFORMATORA
Slobodan Škundrić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Dragan Kovačević, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd
Danijela Nikolić, Viša tehnička škola, Niš
D-8 - DIGITALNA KOMPENZACIJA FAZNE GREŠKE STRUJNOG TRANSFORMATORA
Vladeta Milenković, Elektronski fakultet, Niš
Zoran Veličković, Ei PE, Niš
Dragan Milosavljević, ETS NT, Niš
Vidojko Radenković, Elektronski fakultet, Niš
D-9 - STANJE U OBLASTI KONTROLERA ZA POGONE VISOKIH PERFORMANSI
Vlado Porobić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dražen Dujić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
D-10 - ALGORITAM ZA DIGITALNU ZEMLJOSPOJNU ZAŠTITU TRANSFORMATORA
Milenko Đurić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Aleksandar Čukarić, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
D-11 - SOFTVERSKI ALAT ZA PROJEKTOVANJE GROMOBRANSKE ZAŠTITE OBJEKATA OPŠTE I POSEBNE NAMENE
Zlatan Stojković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Dejan Medan, Elektrotehnički fakultet, Beograd
D-12 - DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE TRAFOSTANICOM 35/10KV
Predrag Simović, Elko d.o.o., Sarajevo

Sesija E-I - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-I-1 - MOGUĆNOSTI UČEŠĆA DOMAĆIH ISTRAŽIVAČA U OKVIRU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U ŠESTOM OKVIRNOM PROGRAMU EU
Svetlana Bogdanović, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd
E-I-2 - SISTEM CIVILNI REGISTAR -CIPS
Mirko Škrbić, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
Srđan Nogo, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
Krešimir Kevo, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
Siniša Macan, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Banja Luka
Jasenko Šehanović, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
E-I-3 - INFORMATIZACIJA POSLOVA ZA POTREBE REGISTRACIJE VOZILA U BIH
Mirko Škrbić, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
Srđan Nogo, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
Krešimir Kevo, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
Siniša Macan, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Banja Luka
Jasenko Šehanović, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo
E-I-4 - POSLOVNI MODEL SISTEMA ZA IZDAVANJE VIZA NA BAZI BIZNIS PROFILA UML-A
Dražen Brđanin, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Slavko Marić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Siniša Macan, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Banja Luka
Ognjen Čalić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
E-I-5 - RJEŠENJE PROBLEMA G2E I G2G USLOV ZA UVOĐENJE E-UPRAVE
Mladen Radivojević, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka
Slaven Pekić, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka
E-I-6 - REALIZACIJA INFORMACIONOG SISTEMA ZA KARDIOLOŠKU KLINIKU
Petar Rajković, Elektronski fakultet, Niš
Dušan Vučković, Elektronski fakultet, Niš
Jelena Milojković, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Janković, Elektronski fakultet, Niš
E-I-7 - MATEMATIČKO MODELIRANJE HIV INFEKCIJE
Milica Naumović, Elektronski fakultet, Niš
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
E-I-8 - PROJEKAT «ŠKOLA BUDUĆNOSTI», EVIDENCIJA, AKVIZICIJA I NADZOR ŠKOLSKIH AKTIVNOSTI UČENIKA
Dimitar Komlenović, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Vlastimir Milinković, Pupin Telecom DKTS, Beograd
Borjana Stojić, IRITEL, Beograd
E-I-9 - ANKETNO ISTRAŽIVANJE O KORIŠĆENJU RAČUNARA U POPULACIJI SREDNJIH ŠKOLA
Dragoljub Martinović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Verica Vasiljević, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Radmila Vasiljević, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Svetlana Štrbac, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Nataša Štrbac Hadžibegović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-I-10 - IMPLEMENTIRANJE KONCEPTA OTVORENE LABORATORIJE POMOĆU INTERNET-PORTALA
Milan Bjelica, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Miloš Đoković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
E-I-11 - UČENJE NA DALJINU I WEB AUTORSKI SISTEMI
Dragica Radosav, Tehnički fakultet, Zrenjanin
E-I-12 - SAVREMENI PRISTUP I PRIMENA INFORMATIKE U OBRAZOVANJU
Vera Petrović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-I-13 - SIGURNOST WEB SERVISA
Zoran Đurić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Slavko Marić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
E-I-14 - KORISNIČKI ORIJENTISAN WEB DIZAJN I PUBLIKOVANJE – BLOG, CMS, WIKI
Dragoslav Perić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Jasmina Marić, Viša ekonomska škola, Valjevo
Slobodan Obradović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-I-15 - ON-LINE MENADŽMENT PODATAKA O NAUČNIM RADOVIMA
Danijel Mijić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

Sesija E-II - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-II-1 - INTERNET MARKETING PLAN
Nahod Vuković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
E-II-2 - INTELIGENTNA PODRŠKA I EDI TEHNOLOGIJA U OSIGURANJU
Bogdan Kuzmanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-II-3 - ANALIZA KARAKTERISTIKA NAJPOZNATIJIH SISTEMA ELEKTRONSKE GOTOVINE I MIKRO-PLAĆANJA
Slobodan Obradović, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Dragoslav Perić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Aleksandar Žorić, Elektrotehnički fakultet, Kosovska Mitrovica
Bojan Ilić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Živorad Vasić, Viša elektrotehnička škola, Beograd
E-II-4 - ZNAČAJ KOMUNIKACIJA/INFORMACIJA ZA ANALIZU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Lidija Romić, Ekonomski fakultet Subotica
Tomislav Romić, Elektrotehnički fakultet, Zagreb
E-II-5 - OGRANIČENJA U RAZVOJU "B2B" (BUSINESS TO BUSINESS) I "B2C" (BUSINESS TO CONSUMER) POSLOVANJA U PREDUZEĆU
Slobodan Morača, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Rado Maksimović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-II-6 - RAZVOJ POSLOVNIH SERVISA U MOBILNIM TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA
Milan Janković, Zajednica jugoslovenskih PTT, Beograd
Borislav Odadžić, Zajednica jugoslovenskih PTT, Beograd
Aleksandar Babić, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin
E-II-7 - ULOGA POSLOVNE INTELIGENCIJE U SAVREMENOM POSLOVNOM OKRUŽENJU
Tanja Milošević, Fakultet za preduzetni menadžment, Novi Sad
E-II-8 - HIBERNATE – ALAT ZA OBJEKTNO RELACIONO MAPIRANJE I NJEGOVO KORIŠĆENJE U ECLIPSE
Mladen Adamović, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
E-II-9 - SOFTVER ZA PODRŠKU POSLOVNIM PROCESIMA DIGITALNE ŠTAMPARIJE
Danijel Mijić, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
E-II-10 - PRIMENA SOFTWARA ZA VIZUELIZACIJU NA TRETIRANJE LASERSKIH POVREDA KERAMIČKIH MATERIJALA
Željka Tomić, IRITEL, Beograd
Julijana Mirčevski, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Milesa Srećković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
E-II-11 - VOICE RECOGNITION USING TIME ENCODED SIGNALS AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
I. Kraljevski, Faculty for Veterinary Medicine, Skopje
S. Arsenovski, Faculty of Social Sciences, Skopje
Z. Gacovski, Faculty of Social Sciences, Skopje
M. Mihajlov, Electrotechnical Faculty, Skopje
E-II-12 - UTICAJ EKSTERNE JOURNALING OPCIJE NA LINUX EXT3 SISTEM DATOTEKA
Borislav Đorđević, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Nemanja Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Svetlana Štrbac, Viša elektrotehnička škola, Beograd
Hana Popović, Viša elektrotehnička škola, Beograd

Sesija E-III - Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa
E-III-1 - MODELOVANJE I SIMULACIJA KARAKTERISTIKA EMI POTISKIVAČA
Mirjana Damnjanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ljiljana Živanov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Lazar Lukić, Iritel, Beograd
E-III-2 - KONCEPT RAZVOJA PREVODIOCA ZA APX FAMILIJU PROCESORA ZA DIGITALNU OBRADU SIGNALA
Zoran Jovanović, MicronasNIT, Novi Sad
Dejan Mišković, MicronasNIT, Novi Sad
Miroslav Živković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Petar Bajić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-III-3 - UBRZANJE PROCESA RAZVOJA INTEGRALNIH KOLA VERIFIKACIJOM NA FPGA PLATFORMI
Zoltan Pele, MicronasNIT, Novi Sad
Mihajlo Katona, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Zoran Krajačević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Nikola Teslić, MicronasNIT, Novi Sad
E-III-4 - IMPLEMENTACIJA DTS DEKODERA NA APX DSP PROCESORU
Snežana Crnogorac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Dragan Simić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Željko Lukač, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-III-5 - ORGANIZACIJA DALJINSKOG NADZORA UREĐAJA ENERGETSKE ELEKTRONIKE TELEKOMUNIKACIONIH UREĐAJA
Miroslav Lazić, IRITEL, Beograd
E-III-6 - KOMUNIKACIONI KONTROLER U INTEGRISANOM MERAČU POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Marko Cvetković, Elektronski fakultet, Niš
Milun Jevtić, Elektronski fakultet, Niš
E-III-7 - TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA A/D KONVERTORA INTEGRISANOG MERAČA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Miljana Sokolović, Elektronski fakultet, Niš
Milan Savić, Elektronski fakultet, Niš
Miljan Nikolić, Elektronski fakultet, Niš
Vančo Litovski, Elektronski fakultet, Niš
Milun Jevtić, Elektronski fakultet, Niš
E-III-8 - AUTOMATSKO PROJEKTOVANJE LAYOUT-A MONOLITNIH INDUKTORA I TRANSFORMATORA U PROGRAMSKOM PAKETU EXPERT
Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Ljiljana Živanov, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Mirjana Damnjanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
E-III-9 - IZDVAJANJE SINHRO IMPULSA IZ VIDEO SIGNALA SA VISOKOM PRECIZNOŠĆU
Miroljub Pešić, Elektronski fakultet, Niš
Dragan Radenković, Elektronski fakultet, Niš
Miodrag Arsić, Elektronski fakultet, Niš
Bosiljka Vukčević, Viša tehnička škola, Niš
E-III-10 - PRECIZNI DIGITALNI KONVERTOR KAPACITIVNOSTI U VREMENSKI INTERVAL
Bosiljka Vukčević, Viša tehnička škola, Niš
Danijela Nikolić, Viša tehnička škola, Niš
E-III-11 - ZAŠTITA FLYBACK KONVERTORA OD ZAMENE LINIJA FAZE I NULE U TROFAZNIM PRIMENAMA
Vladimir Rajović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Nenad Jovičić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Slavoljub Marjanović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
E-III-12 - HARDVER I SOFTVER INTELIGENTNOG IZVORA NAPAJANJA ZA PRIMENU U GALVANOTEHNICI
Mirjana Rajčić-Vujasinović, Tehnički fakultet, Bor
Zoran Stević, Tehnički fakultet, Bor
E-III-13 - SISTEM ZA ELEKTROHEMIJSKA ISPITIVANJA NA BAZI PC I LABVIEW PAKETA
Zoran Stević, Tehnički fakultet, Bor
Mirjana Rajčić-Vujasinović, Tehnički fakultet, Bor
E-III-14 - PREGLED PWM TEHNIKA I NAČINI DIGITALNE IMPLEMENTACIJE
Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
Mile Stojčev, Elektronski fakultet, Niš

Sesija F - Diskusioni forum studenata postdiplomskih studija
F-1 - PRILAGODLJIVI (DINAMIČKI) ALGORITMI ZA RUTIRANJE
Mladen Mrkaja, Telekom Srpske, Istočno Sarajevo
F-2 - ŠIFROVANJE I AUTENTIFIKACIJA
Nataša Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo
F-3 - ZAŠTITA RAČUNARSKIH MREŽA (FIREWALLS)
Srđan Nogo, Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo

Top