INFOTEH-JAHORINA 2002 DOBRO DOŠLI      
Last modified: 20 Apr 2002.  
    HomePage
Back   Radovi
   

Skok na


Spisak radova koji su izlagani
na simpozijumu INFOTEH-JAHORINA 2002

           Radovi izlagani na Simpozijumu razvrstani su u dole navedene sesije.

           N A P O M E N A
           Klikom na NAZIV otvarate željeni rad.
           Potrebno je da imate instalisan Microsoft Word

  Sesija A: Primjena računarske tehnike i informatike u sistemima upravljanja

 1. AUTOMATIZACIJA TEHNOLOŠKIH SISTEMA U OKRUŽENJU SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
  Dragan Šešlija, Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Odsek za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad

 2. INTEGRACIJA SISTEMA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE U INFORMACIONI SISTEM PREDUZEĆA
  Danijel Mijić, ETF Srpsko Sarajevo
  Stevan Stankovski, FTN Novi Sad

 3. PRIMJER REALIZACIJE DIGITALNOG RJEŠENJA REGULACIONOG KRUGA U DISTRIBUTIVNOM SISTEMU UPRAVLJANJA
  Mitar Grgur, Maksim Skoko, Mirko Vuković, TE Gacko
  Zdravko Đokanović, Energoinvest Kibernetika, Beograd

 4. PROCESNI NADZORNO-UPRAVLJAČKI SISTEM TE GACKO
  Dragan Jeremić, Maksim Skoko, Mirko Vuković, TE Gacko
  Zdravko Đokanović, Energoinvest Kibernetika, Beograd

 5. INTELIGENTNI SISTEMI UPRAVLJANJA U STAMBENIM OKRUŽENJIMA
  Dr Stevan Stankovski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Jugoslavija

 6. PRILOG ODREĐIVANJU DINAMIČKIH PARAMETARA APERIODSKIH PROCESA
  Prof. dr Pavle Kaluđerčić, ETF Srpsko Sarajevo
  Aleksandar Stjepanović, ZDP »ELEKTRO-BIJELJINA« EDP »Elektrodistribucija« BRATUNAC

 7. SISTEM MONITORINGA POKRETA BRANE
  Jovica Ružić, Radenko Sikimić, Vido Pavlović, Hidroelektrane na Trebišnjici

 8. ULTRAZVUČNI KOMPOZITNI PRETVARAČI VELIKE SNAGE
  Lukić Lazar, Zagorka Preradović, Ljiljana Skakaljević, IRITEL A.D.Preduzeće za telekomunikacije i elektroniku u Beogradu

 9. POSTUPCI ZA POBOLJŠANJE DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA DIGITALNIH KONVERTORA
  Lazić Miroslav, Iritel a.d Beograd

 10. IZVOR KONSTANTNE STRUJE ZA ISPITIVANJE KVALITETA PREKIDAČA
  Slobodan Lubura, Milomir Šoja, K-INEL d.o.o, Srpsko Sarajevo

 11. NOVO REŠENJE DIZAJNA 48V DC NEPREKIDNOG NAPAJANJA
  Dragan Stajić, Iritel, Odeljenje za energetsku elektroniku

 12. IDENTIFIKACIJA SISTEMA SA TANDEM SA ADAPTIVNIM FILTROM
  Božo Krstajić, Ljubiša Stanković, Zdravko Uskoković, Elektrotehnički fakultet u Podgorici

Top

  Sesija B: Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije

  Sesija B-I:

 1. PRISTUP RAZVOJU INFORMACIONOG SISTEMA TELEKOMA SRPSKE
  Željko Jungić, Nataša Gospić, Telekom Srpske
  Neđo Balaban, Univerzitet Novi Sad

 2. REALIZACIJA JEZGRA SOFTVERA DIGITALNE TELEFONSKE CENTRALE DKTS 30 NA RAZLIČITIM PLATFORMAMA
  Branko Kolašnović, Mirko Markov, Milan Jovanović, PUPIN TELECOM DKTS, Beograd

 3. SOFTVER KOJI OBEZBEĐUJE RAD VIŠE TERMINALA U SISTEMU DKTS v.30
  Dimitar Komlenović, Vlastimir Milinković, PupinTelecom DKTS Beograd
  Marjana Marković, IRITEL Beograd

 4. INTERFEJS DIGITALNE CENTRALE DKTS 30 SA SDH SISTEMIMA PRENOSA
  Vladimir B. Pavlović, Nebojša Z. Aćimović, Pupin Telecom DKTS, Beograd

 5. PRISTUP INTERNETU U SISTEMU DKTS
  Slobodan Laketa, Pupin Telecom DKTS

 6. CENTRI ZA NADZOR I UPRAVLJANJE KOMUTACIONIM SISTEMIMA SI2000, Omni-G, DKTS
  Dragan Šuljagić, dipl. ing., Snežana Cvetanović, dipl. ing., Snežana Jordanović, dipl. ing., Svjetlana Drobnjak, dipl. ing., Zdravković Biljana, dipl. ing., ”Telekom Srbija” a.d.

 7. ADMINISTRACIJA I OBRADA ALARMA U SISTEMU ZA DAVANJE INFORMACIJA O TELEFONSKIM PRETPLATNICIMA - SIT (SLUŽBE 988 I 95)
  Borjana Stojić, IRITEL, A.D. Preduzeće za telekomunikacije i elektroniku, Beograd

Top

  Sesija B-II:

 1. PROGRAM ZA UPRAVLJANJE MOBILNIM RADIO SISTEMOM POSEBNE NAMENE
  Ninoslav Remenski, Jasminka Todorović, IRITEL, Beograd

 2. BAZE PODATAKA U RADIO-SISTEMU POSEBNE NAMENE
  Verica Marinković, Branislav Pavić, IRITEL, Beograd

 3. NEKI ASPEKTI PROJEKTOVANJA I UPRAVLJANJA RF POJAČAVAČIMA SNAGE
  Mladen Mileusnić, Ninoslav Remenski, Predrag Petrović, IRITEL Beograd

 4. RF AND MICROWAVE FILTERS FOR MOBILE AND FIXED WIRELESS COMMUNICATIONS
  Djuradj Budimir, Wireless Communications Research Group, Department of Electronic Systems, University of Westminster, London, United Kingdom

 5. GRAFIČKI KORISNIČKI INTERFEJS KAO PODRŠKA UGOVARANJU KVALITETA SERVISA
  Milan Bjelica and Zoran Petrović, Faculty of Electrical Engineering, Communications Department, University of Belgrade, Belgrade, FR Yugoslavia

 6. ULOGA QoS PARAMETARA U PROCESU SINHRONIZACIJE U MULTIMEDIJALNIM TELEKOMUNIKACIJAMA
  Mr Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakltet, Banja Luka

Top

  Sesija B-III:

 1. UTICAJ DVA INTERFERENCIJSKA SIGNALA NA PROSTIRANJE SIGNALA DUŽ OPTIČKOG NELINEARNO-DISPERZIVNOG VLAKNA
  Mihajlo Č. Stefanović1, Daniela Milović1, Petar Spalević2, Aleksandra Panajotović1,
  1 Elektronski fakultet u Nišu
  2 Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici

 2. UTICAJ INTERFERENCE I NELINEARNO-DISPERZIVNIH EFEKATA NA PERFORMANSE OPTIČKIH SISTEMA
  Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Drača, Aleksandra Panajotović, Elektronski fakultet u Nišu
  Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici

 3. ANALIZA WDM OPTIČKIH TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U PRISUSTVU ŠUMOVA I SMETNJI
  Mihajlo Č. Stefanović, Dragana Krstić, Jelena Antonijević, Elektronski fakultet u Nišu

 4. SISTEMI ZA DALJINSKO TESTIRANJE KVALITETA MREŽE OPTIČKIH KABLOVA
  Andrija Kunarac, Vesna Kuljanin, Nenad Radenković, TELEKOM SRBIJA, Beograd

 5. STATISTIČKE KARAKTERISTIKE OPTIČKOG SIGNALA
  Borivoje Milošević,Viša tehnička škola Niš, Ervin Ramusović, Energoinvest, Sarajevo

 6. PRILOG ANALITIČKOM OPISU STATISTIKE BRZOG I SPOROG FEDINGA
  Ivo M. Kostić, Elektrotehnički fakultet, Podgorica

 7. AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE TIPA MODULACIJE DETEKTOVANIH SIGNALA
  Vladimir Matić, Vladimir Tadić, IRITEL Beograd

 8. PERFORMANSE NEKOHERENTNOG BFSK PRIJEMNIKA SA GAUSS-OVIM FILTRIMA U PRISUSTVU PROSTOPERIODIČNE SMETNJE
  Veljko Stanković, Elektronski fakultet u Nišu
  Ramusović Ervin, Energoinvest, Sarajevo

 9. PERFORMANSE QPSK SISTEMA U PRISUSTVU NAKAGAMI FEDINGA I INTERFERENCIJE
  Mihajlo Č. Stefanović, Milan S. Milošević, Bratislav Stojanović, Elektronski fakultet u Nišu

Top

  Sesija C: Informacioni sistemi u proizvodnim tehnologijama

 1. OBJEKTNO-ORIJENTISANI PRILAZ U PROJEKTOVANJU TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA
  Dr Nikola Radaković, Mr Ratko Dakić Fakultet tehničkih nauka – Institut za Industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad

 2. AUTOMATIZACIJA UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM
  Mladen Mitrović, dipl. inž., VZ “ORAO” Bijeljina

 3. INFORMACIONO UPRAVLJAČKI SISTEMI U PODZEMNIM RUDNICIMA UGLJA
  Dobrivoje Marjanović, Ei - IRIN, Niš
  Miroljub Grozdanović, Fakultet zaštite na radu, Niš

 4. IDEJNO REŠENJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA POTREBE ODVODNJAVANJA POVRŠINSKIH KOPOVA UGLJA
  Radomir Simić, Rudarsko geološki fakultet, Beograd
  Svetozar Kovačević, Elektroprivreda Srbije, Beograd
  Tomo Benović, Rudnik uglja-Ugljevik, Ugljevik

 5. UPRAVLJANJE SISTEMOM ODVODNJAVANJA U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI UGLJA
  Zoran Teodorović, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
  Radomir Simić, Rudarsko geološki fakultet, Beograd
  Aleksandar Živković, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

 6. ADAPTIVNO UPRAVLJANJE PROCESIMA PRI OBRADI METALA REZANJEM
  prof.dr Vučko Mečanin, prof.dr Momir Šarenac, Mašinski fakultet Srpsko Sarajevo

 7. KONTROLA PROCESA U PRIMARNOJ OBRADI DRVETA
  dr Jovan D. Ristić, FTN, Odsek za elektrotehniku, Kosovska Mitrovica
  dr Slobodan Milojković, FTN, Odsek za elektrotehniku, Kosovska Mitrovica i Elektrotehnički fakultet, Srpsko Sarajevo

 8. UPRAVLJANJE I REGULACIJA RADA RASHLADNOG SISTEMA TEHNOLOŠKE VODE
  Prof. dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu
  Jarmilo Jerković, Energoprojekt, Beograd

 9. KORIŠĆENJE OBJEKTNO-ORIJENTISANOG JEZIKA MODELICA U MODELIRANJU HIDRAULIČNIH SISTEMA
  Dragan H. Pršic, Novak N. Nedic, Mašinski fakultet Kraljevo

 10. EKSPERTNI SISTEM ZA FUNKCIONALNO ISPITIVANJE I PRAVILNU PRIMJENU UREZNIKA KAO DIO INFORMACIONOG SISTEMA
  Mr Željko Ratković dipl.inž. maš., Fakultet za proizvodnju i menadžment - Trebinje
  Dr Stevan Stankovski, dipl. inž. el., Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

 11. DIJAGNOSTIKA VIBRACIONOG KRETANJA HIDROTURBINA PRIMJENOM KONCEPATA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE
  Ivan Šaranović, Elektroprivreda Crne Gore A.D.
  Novak Jauković,Elektrotehnički fakultet u Podgorici

 12. UTICAJ PROMJENE POZICIJE CENTRA MASE NA KRETANJE MOBILNOG ROBOTA
  Milovan Radulović, Novak Jauković, Elektrotehnički fakultet Podgorica
  Dejan Popović, Elektrotehnički fakultet Beograd

Top

  Sesija D: Informacione tehnologije u oblasti elektroenergetike

 1. REZULTATI PRIMENE SISTEMA ZA DALJINSKO OČITAVANJE BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE U URBANOJ SREDINI
  Vladan Lapčević, Saša Manojlović, Jovan Vujasinović, prof. Slavoljub Marjanović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

 2. DIREKTNA KONTROLA MOMENTA I VEKTORSKO UPRAVLJANJE U MIKROPROCESORSKOM UPRAVLJANJU ELEKTROMOTORNIM POGONIMA
  Petar Matić, Branko Blanuša, Elektrotehnički fakultet u Banjaluci, Banja Luka, Republika Srpska
  Slobodan N. Vukosavić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Beograd, Jugoslavija

 3. STOHASTIČKI PRINCIP ODREĐIVANJA MESTA KVARA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU
  mr Branislav Santrač, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
  dr Vladimir Vujičić, FTN, Novi Sad

 4. METODOLOGIJA ZA REVITALIZACIJU NADZEMNIH VODOVA
  Miomir Dutina, EPS-ELEKTROISTOK - BEOGRAD
  Miroslav Nimrihter, Novaković Snežana, Dukić Snežana, Univerzitet u Novom Sadu

 5. ANALIZA IZMJENA U DIELEKTRIČNIM ISPITIVANJIMA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
  Simović V. Miodrag, Vazduhoplovni zavod "ORAO" u Bijeljini
  Radosavljević LJ. Radovan, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Top

  Sesija E: Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa

  Sesija E-I:

 1. WEATHER RADAR SIGNAL AND DATA PROCESSING FOR HAIL SUPPRESSION ACTIVITIES (rad po pozivu)
  Aleksandar T. Kostic2, Predrag M. Eferica1, Dejan D. Rancic1, Predrag D. Vukovic3 and Bratislav D. Milovanovic1
  1 Faculty of Electronic Engineering, Beogradska 14, 18000 Nis, Yugoslavia.
  2 Military Technical Institute, Kataniceva 15, 11000 Belgrade, Yugoslavia.
  3 Phillips, Southempton, England

 2. PROTIVELEKTRONSKA ZAŠTITA ŽIČANIM STRUKTURAMA
  Stojaković Marko, SMUP, Beograd

 3. INTEGRACIJA FUNKCIJA PREDUZEĆA NA OSNOVAMA OBJEKTNO ORIJENTISANOG PRILAZA
  Morača Slobodan, dipl. inž, asistent, Dr Rado Maksimović, docent, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 4. JEDAN PRISTUP U PROJEKTOVANJU PERZISTENTNIH SERVISA
  Milica Vučković, Slađan Babarogić, Siniša Nešković, Aleksandar Radetić, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA, BEOGRAD

 5. KOMPJUTERSKA ANALIZA SLIKE KAO METOD ZA KVANTIFIKACIJU MASTOCITA U KONJUNKTIVI OKA
  Zdenka Babić, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
  Vesna Vujković, Gostimir Mikač, Medicinski fakultet, Banja Luka

 6. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI RADA SA VIDEOTERMINALIMA
  Miroslava Ivanjac, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, Jugoslavija
  Sladjana Mirjanić, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Republika Srpska

 7. ISTRAŽIVANJE UTICAJA OBIMA PREDSTAVLJENIH INFORMACIJA NA EFEKTIVNOST LJUDSKE DELATNOSTI
  Dobrivoje Marjanović, Ei - IRIN, Niš
  Miroljub Grozdanović, Fakultet zaštite na radu, Niš

 8. PRAVILO KORESPONDENCIJE SENZOR-SIMBOL KOD NOVOG REŠENJA KINEMATIČKE VIRTUELNE TASTATURE
  Ranko Babić, Prištinski Fakultet tehničkih nauka, Odsek elektrotehnika

Top

  Sesija E-II:

 1. TELEVIZIJA I DIGITALNA UMETNOST
  Milka Zelić, dipl.el.ing.

 2. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SERIJA STANDARDA KVALITETA ISO 9000
  Olivera Janković dipl.ing.el., VZ "ORAO"- Bijeljina

 3. OSNOVNI PRINCIPI BEZBEDNOSTI PORUKA NA RAČUNARSKIM MREŽAMA
  Slobodan Obradović, Miloš Milanković, Dragoslav Perić, Viša elektrotehnička škola, Beograd

 4. UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RESURSIMA
  Kokić Momčilo, VZ ORAO

 5. METODOLOGIJA UPRAVLJANJA KVALITETOM SOFTVERA
  mr. Mladen Radivojević, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka
  prof. Milenko Spasojević, Gimnazija, Gradiška

 6. REINŽENJERING APLIKATIVNOG SOFTVERA
  RAVA FILIPOVIĆ, VZ “ORAO” Bijeljina

   

Top

 
    © 2002 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Address: Vuka Karadžića bb, Lukavica, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, BiH
Phone: +387 57 340 260, Fax: +387 57 671 788

infoteh@paleol.net