Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2001 Uputstvo za autore

Povratak nazad

      Objavljeni rad će biti identičan predatom konačnom rukopisu. Koristeći ovo uputstvo, najpogodnije je za obradu teksta koristiti tekst-procesor kao što je WORD.


 • Rad je ograničen na max 5 stranica. Piše se na A4 formatu.
 • Na stranicama rukopisa margine treba da budu: gornja, donja i lijeva po 2cm i desna 1cm.
 • Naslov rada se piše na sredini prve strane, dva proreda od gornje margine, u boldu sa slovima veličine 12 pointa.
 • Imena autora i naziv njihovih institucija pišu se ispod naslova rada na engleskom jeziku, sa veličinom slova od 10 pointa i na način dat u primjeru.
 • Sadržaj i abstract pišu se u prostoru koji je 2cm odmaknut od lijeve i desne margine, kurzivom (italic), veličinom slova od 10 pointa i na način dat primjerom.
 • Rad se piše u dvije kolone, razmaknute za 5mm. Rad kucati sa proredom 1 i veličinom slova od 10 pointa, kako je otkucan i primjer.
 • Novi red se uvlači (first line indent) za 5mm i odvojeno od prethodnog pasusa za dvostruki prored.
 • Podnaslovi se pišu u boldu VELIKIM SLOVIMA sa rednim brojem podnaslova i veličinom 10 pointa.
 • Ilustracije (tabele, slike, dijagrami) mogu da budu i širi od jedne kolone. Uz oznaku sl. n. treba napisati i oznaku slike.
 • U slučaju kada zadnja stranica rada nije popunjena, kolone na toj stranici treba svesti na istu dužinu.
 • Literatura treba da je navedena na odgovarajućem mjestu u tekstu koristeći brojeve u uglastim zagradama. Na primjer, u [2] je pokazano…
 • Rad treba slati u MS Word formatu formatu (Times New Roman font) i PostScript formatu na adrese: infoteh-jahorina2001@paleol.net, infoteh-jahorina2001@etf.unssa.ba
 • U MS Wordu treba koristiti multilanguage support (YU slova), a datoteka u PostScript formatu se najlakše dobija iz MS Worda sa instaliranim PostScript štampačem i štampanjem u datoteku.
 • Slanje datoteke se radi tako što se datoteke prvo zip-uju, a zatim iz programa za email stavi ime datoteke u “attach” polju, ili se izabere “send file”.


Na vrh strane

© 2001 Infoteh-JAHORINA. All rights reserved.
Last modified: 05 Mar 2001 20:10:30 +0100.
webmaster@etf.unssa.ba